NRK Meny
Normal

Dette får Sogn og Fjordane i revidert nasjonalbudsjett

13 millionar til båt- og ferjedrift i fylket og 30 nye studieplassar ved Høgskulen på Vestlandet i Florø. Her får du oversikt over alt som vert delt ut i fylket.

I dag legger Regjeringen fram forslag til revidert nasajonalbudsjett 2017.

Sjå framlegginga av revidert nasjonalbudsjett her.

– Det er mange som er heilt avhengig av det båt- og ferjetilbodet i fylket, og vi no får styrka finansieringa. Det er vi veldig glad for, seier fylkesgruppeleiar i Høgre, Noralv Distad.

Noralv Distad

NØGD: Noralv Distad (H) er godt nøgd med ekstra tilføring av midlar.

Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

Seks millionar er til drift av båt og ferjer, medan sju millionar kjem frå ein nasjonal pott på 100 millionar til miljøvenlege løysingar. Tilskotet trer i kraft frå 2018.

Distad seier pengane kjem godt med.

– Det skal sikra god regularitet på dei tilboda vi har og så styrkar det fylkeskommunen si finansiering båt- og ferjetilbodet. No har samferdsle vore hardt råka av at vi må driva med stramme budsjett og eg er godt nøgd med at vi har fått meir til samferdsle, seier Distad til NRK.

I budsjett Sogn og Fjordane fylkeskommune 2017 er det sett av 95 mill til fylkeskommunale båtruter og 130 mill til ferjeruter. Totalt 225 mill.

Studieplassar i Florø

I tillegg føreslår Regjeringa å løyve 4,2 millionar kroner til 30 nye studieplassar ved Høgskulen på Vestlandet i Florø. Studieplassane er på ingeniørutdanninga og målet er å styrka tilgangen til kompetent arbeidskraft innan teknologi i regionen.

– Denne løyvinga viser at regjeringa framleis satsar på petroleumsnæringa, og at næringa og i mange år framover skal være berebjelken i norsk økonomi. Vi treng framleis at mange unge vel petroleumsretta utdanningar slik at Norge framleis er i front på teknologi og innovasjon. At utdanninga i Florø og satsar på å utvikle studietilbodet sitt til å gjelde breiare delar av havrommet er heilt i tråd med regjeringa sine prioriterte satsingar på havrommet, seier stortingskandidat for FrP, Britt Dalsbotten.

I tillegg er det sett av pengar til dette:

  • Saman med Hordaland får Sogn og Fjordane 30 millionar ekstra til kostnadar knytt til samanslåinga av dei to fylka.
  • Politiske parti får 500 000 mindre, gunna lågare aktivitetsnivå.
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.