– Ein kan ikkje berre flytte ut på havet det ein ikkje vil sjå på til lands

Fiskarlaget kjem no med krass kritikk mot planane om å byggje store vindparkar ute i havet.

Vindmøller ved Øresund

SER TIL HAVET: Fiskarlaget etterlyser no ein forvaltingsplan for norske havområde. Her er vindmøller i Middelgrundens Vindmøllepark i Øresund utanfor København.

Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

– Ein kan ikkje berre flytte ut på havet det ein ikkje vil sjå på til lands, seier Jan Magne Silden i Sogn og Fjordane fiskarlag.

Vindmøller på land fører til konfliktar og protestar mange stader i landet, og fleire meiner ein bør sjå på moglegheitene til havs. Nyleg fekk Equinor 2,3 milliardar kroner til havvindprosjektet Hywind Tampen. Men dette og andre havvind-utbyggingar kjem ikkje utan konflikt, meiner Noregs Fiskarlag.

I vår kom NVE med ein rammeplan for vindkraftutbygging på land. Silden meiner det no hastar å få på plass ein forvaltningsplan for havet.

Jarl Magne Silden

INGEN ENKLE LØYSINGAR: – Ein høyrer ofte at «havet er så stort og fiskarane kan berre flytte seg litt:» Så enkelt er det ikkje seier Jarl Magne Silden, som er leiar i Sogn og Fjordane Fiskarlag.

Foto: Silje Guddal / NRK

– Det vi må få til – og det må kome fort – er ein heilskapleg forvaltingsplan for norsk økonomisk sone.

Vil gjere vedtak

Sogn og Fjordane Fiskarlag meiner ein slik heilskapleg plan må på plass før det blir gitt fleire løyve.

– Det er djupneområde som ikkje blir nytta i så stor grad av fiskeri, som kanskje kan vere eigna for vindindustrien, seier Silden.

Plan-kravet har støtte i leiinga i Noregs Fiskarlag. Landsstyret der har alt bede regjeringa utarbeide ei stortingsmelding om korleis havområda skal brukast.

Les også: Regjeringen vil ha vindmøller i havet utenfor Hammerfest – fiskerinæringen protesterer

Det er stadig fleire som ønskjer ein plass i havet, vi kan ikkje intensivere bruken utan ein plan for det. Vi er redde for at vi kjem til å tape på det, om vi ikkje får ein slik plan, seier Kjell Ingebrigtsen, leiar i Noregs Fiskarlag.

– Konkurrerer havvind og fiskeri om ein del av same områda?

Det vil eg bestemt seie. Det gjer vi fordi planlegginga er for dårleg og det blir lagt for lite konkrete planar for å ta vare på næringane som alt er der.

– Dette hastar, og kvar dag er i så måte viktig, seier Ingebrigtsen.

Seier ikkje nei

Ingebrigtsen viser til at Noregs Fiskarlag i utgangspunktet ikkje seier nei til vindmøller på havet, men at det må skjer under visse føresetnadar.

Kjell Ingebrigtsen, Norges fiskarlag

FOR LITE KUNNSKAP: Eg er litt skremt over det dårlege kunnskapsnivået som er hos nokre av politikarane våre når det gjeld å plassere vindmøller til havs, seier leiar i Noregs Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen.

Foto: David Engmo

– Vi har skapt store verdiar i det norske samfunnet i generasjonar og skal fortsetje med det, men då kan vi ikkje akseptere at viktige fiskefelt blir bandlagt av vindmøller, seier Ingebrigtsen.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) meiner vindmøller til havs bør kunne sameksistere med fiskerinæringa.

– Dette er ikkje eit spørsmål om anten eller, men både og. Eg er sikker på at det er mogleg å finne løysingar som varetek fiskeriinteresser dersom det blir bygd ut havvind i norske farvatn, skriv Freiberg i ein e-post til NRK.

Statsråden meiner det kviler eit ansvar på utbyggjar for å finne gode løysingar.

– Olje- og energidepartementet har no på høyring eit forslag til kva område som kan opnast for fornybar energiproduksjon til havs, og eg oppmodar alle interesserte partar til å ytre seg i høyringa. Konfliktar mellom ulike interesser vil bli vurderte opp mot kvarandre i myndigheitene si konsesjonshandsaming.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp)

BØR KUNNE SAMEKSISTERE: Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) meiner det er mogleg å finne løysingar for at fiskeri og havvind kan sameksistere.

Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Det er Klima- og miljødepartementet som har ansvar for forvaltingsplanane for norske havområde.

– Neste stortingsmelding skal etter planen leggast fram i 2020 og omfattar ein revisjon av forvaltingsplanen for Barentshavet og Lofoten og oppdateringar av planane for Norskehavet og Nordsjøen/Skagerrak, opplyser Freiberg.