Ber om penger til å kartlegge uønsket laks

– Pukkellaksen kan bli en reell trussel mot villaksbestandene i nord, skriver Fylkesmannen i Finnmark – som ber om 100.000 ekstra fra regjeringen til å kartlegge den svartelistede laksen.

Pukkellaks

PUKKELLAKS (Oncorhynchus gorbuscha): Denne ble i august 2014 fanget i Sandneselva i Sør-Varanger av en sportsfisker. Der hører laksearten i utgangspunktet ikke hjemme.

Foto: Stian Mikal Solbakken


– Pukkellaksen er en «sortlistet» og introdusert art i Norge.

Dette skriver Fylkesmannen i Finnmark i sin tilskuddssøknad til Klima- og miljødepartementet, hvor regjeringen bes om å bevilge 100.000 til fylkesmannen.

Pengene skal gå til en norsk, russisk og finsk rapport, og historisk sammenstilling, om forekomsten av den uønskede fisken – blant annet i Tana- og Neiden-vassdragene.

– Pukkellaksen har etablert selvreproduserende bestander i elvene på russisk side, på Kolahalvøya og Kvitsjøen. Her benyttes den som en fiskeriressurs både i kommersielt fiske og i rekreasjonsfiske.

Har begynt å gyte på norsk side

Pukkellaksen tilhører stillehavslakseartene, og ble i sin tid satt ut i vassdrag i områder nordvest i Russland. Derfra har den senere spredd seg til elver og vassdrag i Øst-Finnmark.

«Det er de senere år også dokumentert etablering (gyting) av arten i norske elver i Øst-Finnmark. Med fremtidige klimaendringer og andre trusler (f.eks. sykdommer) kan pukkellaksen bli en reell trussel mot villaksebestandene i nord».

Dette skriver seniorrådgiver, Tiia Henrika Kalske, hos fylkesmannens miljøvernavdeling i søknaden.

Arbeidets prosjekttittel er «Pukkellaks i Barentsregionen og i grensevassdragene i Neiden og Tana – historikk, fangster og økologi årene 1972-2015».

Pukkellaksene

UØNSKET: Pukkellaksen er en «slektning» av vår egen atlanterhavslaks, men er svartelistet i Norge.

Foto: Stian Mikal Solbakken

Fanget syv pukkellaks på én uke

– Å få samlet sammen eksisterende data, analysert det og publisert best mulig kunnskap også i et historisk perspektiv er viktig, heter det fra Fylkesmannen i Finnmark.

Ved flere tilfeller de senere årene har fiskere fra Øst-Finnmark, helt ned til Nordland fylke, meldt om fangster av den uønskede pukkellaksen.

Eksempelvis meldte en sportsfisker i Sør-Varanger å ha fanget hele syv laks av denne arten i én og samme elv i løpet av en uke.