Hopp til innhold

– Vi er bekymret for den store økningen

Manglende etterforskningskapasitet gjør politiets behandling av saker om mishandling i nære relasjoner vanskelig. At sakstypen i tillegg øker, bekymrer politiet.

Politihuset i Stavanger.

Sør-Vest politidistrikt er bekymret over utviklingen de ser i antall saker som omfatter §282 og §283.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit

Distriktet prioriterer dette saksfeltet høyt og er bekymret for den store økningen vi nå ser, samtidig som vår etterforskingskapasitet er svært utfordret, sier påtaleleder i Sør-Vest politidistrikt Kristin Nord-Varhaug.

De første fire månedene av 2024 har distriktet mottatt 105 anmeldelser som gjelder mishandling i nære relasjoner.

I samme periode i 2023 mottok de 61 anmeldelser.

Det tilsvarer en økning på omtrent 70 prosent.

Vi ligger derfor nå an til en ytterligere økning i disse sakene, som er saker som krever store etterforskningsressurser.

  • Antallet anmeldelser av mishandling i nære relasjoner øker. Men kun et fåtall av sakene havner i retten.

– Ikke godt nok

I snitt tok sakene i 2023 167 dager å behandle. For mange som er berørt, oppleves ikke det tilstrekkelig.

Jeg tror alle er enige i at dagens tidsbruk ikke er god nok, sier Anne Kroken hos Stavangeradvokatene.

Advokat Anne Kroken hos Stavangeradvokatene.

Advokat Anne Kroken mener at dagens tidsbruk i behandlingen av mishandling i nære relasjoner ikke er god nok.

Foto: Eivind Lagmannsveen / NRK

Som forsvarer har Kroken selv erfart at behandlingstiden i enkelte saker kan strekke seg over flere år. Hun mener det er uheldig, da det først og fremst rammer de som er involvert i sakene.

Det er en enorm belastning for alle involverte, enten det er tiltalte, fornærmede eller øvrig familie. Desto lengre tid de må leve med saken uten en endelig avklaring, jo verre er det.

Hun mener det er avgjørende at politiet kommer raskt i gang.

I denne type saker er det ofte krevende for fornærmede å anmelde saken, sånn at det allerede ved en anmeldelse har gått noe tid. Da er det viktig at bevisene blir sikret fort, ettersom bevisene og verdien av dem svekkes raskt ettersom tiden går, sier Kroken.

Hun mener politiet gjør en god jobb, men at knappe ressurser svekker muligheten til å løse sakene effektivt. Et stort problem, sier hun.

– Det tar generelt altfor lang tid. Resultatet av det er at sakene blir gamle, noe som resulterer i dårligere kvalitet på sluttproduktet, sier Kroken.

Bekymring over etterforskningskvaliteten

Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden på oppklarte saker etter §282 og §283 hos Sør-Vest for 2022 og 2023 var ifølge Nord-Varhaug på henholdsvis 172 og 167 dager.

For tiden har distriktet 158 saker som ennå ikke er påtaleavgjort.

Ifølge Politiets årsrapport fra 2023 ble det i løpet av året anmeldt 158 tilfeller av mishandling i nære relasjoner hos Sør-Vest politidistrikt.

Det er også en økning sammenlignet med året før, da det i 2022 ble anmeldt 109 saker.

Rogaland statsadvokatembeter har utarbeidet en kvalitetsundersøkelse om politidistriktets etterforskning av mishandling i nære relasjoner basert på kriminalstatistikken fra 2022.

Der ble det stilt spørsmål ved etterforskningskvaliteten.

« ... når trenden er at antall anmeldelser og oppklarte saker går ned, samtidig som både frifinnelsesprosenten og saksbehandlingstiden går opp, så føyer dette seg inn i rekken av en negativ trend som til sammen skaper bekymring for kvaliteten på etterforskningen av sakene som tilordnes §282 og 283.»

Rogaland statsadvokatembeters kvalitetsundersøkelse fra 2023
Kristin Nord-Varhaug

Kristin Nord-Varhaug er påtaleleder i Sør-Vest politidistrikt. Hun presenterer tallene på saker som omhandler mishandling i nære relasjoner og forklarer hvordan politiet jobber for å forbedre egen etterforskning.

Foto: Ole Andreas Bø

Rapporten har de tatt til seg.

Påtalelederen sier at de har gjort tiltak for å styrke eget etterforskingsarbeid, selv om undersøkelsen fra 2023 uttrykte at det var gjennomgående god kvalitet.

Det var likevel flere anbefalinger som vi arbeider med for å beholde, videreutvikle og ivareta avhørskompetansen, slik at vi sikrer godt mottak av anmeldelser. Enten de er planlagte eller skjer direkte til patrulje eller politivakt, sier Nord-Varhaug.

Etter rapporten har de satt inn tiltak for å styrke blant annet kompetansen for ansatte som gjennomfører avhør.

Nord-Varhaug sier at det også arbeides med både god politifaglig og påtalefaglig ledelse, slik at etterforskning og påtale effektiviseres.

For politiet er det en målsetting at påtaleansvarlig skal kjenne godt til saken helt frem til den er ferdig etterforsket, sånn at de kan treffe en rask påtaleavgjørelse.

Hun sier sakene i snitt har kort saksbehandlingstid hos påtale, noe som er en indikator på at samhandlingen mellom politifaglig og påtalefaglig ledelse fungerer bra.

  • Flere steder i landet opplever politiet utfordringer med ressursene. I Innlandet politidistrikt må de henlegge alvorlige saker på grunn av kapasitetsproblemer.

Flere nyheter fra Rogaland

Advokat Sandra Dueland

Ekspertar meiner unge bør skaffe seg framtidsfullmakt for å sikre økonomien

Tord Tjelflaat, gjenbrukssjef IVAR

I løpet av 25 år har Tord aldri sett mindre avfall – så enkelt kan du kaste mindre

NRK anbefaler