Hopp til innhold

Sykehus må tilbakebetale millionbeløp: Nå må pasientene ta regningen

Samtlige kontrollerte pasientregninger er feilførte. Sykehuset har misbrukt refusjonsordningen, mener Helfo. Nå må LAR-pasientene ta regningen.

Randi Mobæk, Lar, Helse Stavanger

– Vi har handlet ut fra det vi mener er til det beste for pasientene. Vi har ikke drevet med juks, sier avdelingssjef for rus og avhengighetsbehandling i Helse Stavanger, Randi Mobæk.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

LAR-pasientene har fått gratis behandling ved de fleste sykehusene her i landet helt siden oppstart for over 20 år siden.

Men i forrige uke fortalte NRK at flere sykehus her i landet har innført betaling for behandling av LAR-pasienter.

Et av sykehusene som nå tar betaling fra LAR-pasienter, er Stavanger universitetssjukehus (SUS)

Nå kan NRK avsløre bakgrunnen for at LAR-behandlingen ikke lenger er gratis ved dette sykehuset.

Før sykehuset innførte betaling for pasientene, sendte de regningen for behandlingen til Helfo.

Dette skal ha skjedd ulovlig, ifølge Helfo.

En kontroll fra Helfo viser at sykehuset har mottatt urettmessige utbetalinger fra staten i perioden 2019–2021.

Medisinutdeling, legetimebestilling, covidkartlegging, gruppemøte, samtale uten terapeutisk innhold og urinprøve er ikke å anse som helsehjelp som kan utløse egenandel.

Helfo-rapport

Stavanger universitetssjukehus har sendt pasientregninger til staten på over 12 millioner kroner i løpet av de to årene og mottatt penger de ikke skulle hatt, mener Helfo.

Nå krever Helfo tilbakebetalt beløpet med renter på over 14 millioner kroner.

Og de skadelidende blir LAR-pasientene når sykehuset skal betale pengekravet.

Monika Mikalsen

Monika Mikalsen fikk et helt nytt liv etter behandlingen hun fikk gratis hos LAR. – Med det nye kravet om egenbetaling, vil flere droppe ut, mener hun.

Foto: Cathrine Oftedahl / NRK

Sykehuset har innført en egenandel på 375 kroner per time.

NRK har tidligere fortalt at pasienter derfor dropper ut av behandlingen nå.

Brukt unntaksregel som hovedregel

En av grunnene til at vi gjorde kontroll av Stavanger universitetssjukehus er at de har brukt unntaksreglene svært mye mer enn andre sykehus.

Det sier seksjonssjef i Helfo kontroll, Bente Fjeld Ludvigsen, som ser alvorlig på saken:

Disse unntakene for egenandelen er snevre, og LAR-pasienter vil i de fleste tilfeller ikke komme inn under unntakene i regelverket.

Likevel har SUS sendt regninger til Helfo for disse pasientene, viser kontrollen:

  • Ingen av regningene som er undersøkt, er berettiget.
  • I tillegg er en tredjedel av regningene ikke dokumentert.
  • En fjerdedel av regningene er utløst av ansatte som ikke har rett til å kreve penger for behandlingen.

– Har ikke drevet med juks

Vi har erkjent at vår forståelse og praksis har vært rausere enn reglene åpner opp for. Vi har også erkjent at vi ikke har dokumentert tilstrekkelig i noen saker. Vi har derfor endret praksis i tråd med føringene fra Helfo, sier avdelingssjef for rus og avhengighetsbehandling i Helse Stavanger, Randi Mobæk.

LAR Helse Stavanger

LAR Helse Stavanger har sendt pasientregninger til staten på over 12 millioner kroner i løpet av de to årene, og mottatt penger de ikke skulle hatt, mener Helfo.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Helfo mener på sin side at feilene ikke skyldes manglende kunnskap om riktig bruk.

Vi er av den oppfatning at feil takstbruk og feil i fritakskodebruk i denne saken ikke skyldes manglende kunnskap om riktig takstbruk.

Helfo-rapport

– Det er vi ikke enig i. Vi har handlet ut ifra det vi mener er til det beste for pasientene, og at vi har grunnlag for å bruke unntaksbestemmelsene mer enn det Helfo mener. Vi har ikke drevet med juks, slik Helfo antyder her.

Men burde dere ha visst?

– Vi har handlet ut fra beste intensjon og formål. Vi har ment at vi har hatt tilstrekkelig faglige argumenter og dokumentasjon på at vi kunne bruke unntaksreglene.

LAR Helse Stavanger

Behandlingsrom står tomme etter at Stavanger universitetssjukehus innførte egenandel for behandling for LAR-pasienter. – Stadig flere dropper ut av terapitimene, sier avdelingssjef for rus og avhengighetsbehandling i Helse Stavanger, Randi Mobæk.

Foto: Cathrine Oftedahl / NRK

Sendte regning for frisk person

Helfo ramser opp helsehjelp som SUS har sendt regning til staten for, men som ifølge Helfo ikke er lov:

Medisinutdelinger, legetimebestillinger, covidkartlegginger, gruppemøter, samtaler uten terapeutisk innhold og urinprøver.

Her er vi uenig med Helfo i hva som ligger i begrepet «helsehjelp». Vi mener vår praksis er i samsvar med nasjonale faglige retningslinjer. Derfor har vi lagt til grunn en annen vurdering enn Helfo i hva som dekkes av staten.

Det er spesielt bruken av regelen om pasientens helsetilstand Helfo kritiserer sykehuset for.

Ifølge regelen kan sykehuset kreve penger fra Helfo dersom pasienten er for syk til å betale egenandelen selv, for eksempel der pasienten er psykotisk eller betydelig ruset.

Men her har sykehuset sendt regninger til Helfo for pasienter som tvert imot har vært i god form, viser vedtaket.

... fremstår det som pasienten tvert om er i god form, og i stand til relativt normal fungering, ifølge journalene.

Helfo-rapport

De fleste av våre pasienter har alvorlig avhengighet, ofte i kombinasjon med andre omfattende somatiske og psykiske sykdommer. Dagsformen kan variere, og vi har derfor sett helhetlig på pasientens helsetilstand, sier Mobæk

Regler på kollisjonskurs med faglige råd

Mobæk mener det varierer mye rundt om i landet hvordan reglene skal forstås og håndteres.

Og hun får støtte fra flere hold. Fagrådet, som er rusfeltets hovedorganisasjon, mener Helfo tolker reglene for strengt.

– Vi mener Helfo overstyrer politiske signaler og faglige skjønn i denne saken. Det er urovekkende, sier leder Jan Gunnar Skoftedalen.

Jan Gunnar Skoftedalen, leder Fagrådet Rusfeltetets hovedorganisasjon

Leder for Fagrådet, Leif Gunnar Skoftedalen.

Foto: Synne Dahl

Nettverksleder for LAR og daglig leder for seksjon rus- og avhengighetspoliklinikker ved Oslo universitetssykehus, Kine Haugen, støtter Mobæk i at det ikke er gitt hvordan reglene skal tolkes.

Ordlyden som sier at det kan gjøres unntak fra egenandel når pasientens tilstand er til hinder for betalingen, blant annet ved psykisk sykdom, kan tolkes både smalt og bredt.

Kine Haugen

Nettverksleder for LAR og daglig leder for Seksjon rus- og avhengighetspoliklinikker ved Oslo universitetssykehus, Kine Haugen.

Foto: Privat

Hun mener det bør etableres en unntaksregel for alle pasienter i LAR.

Denne må gjelde all helsehjelp, ikke bare utdeling av medisin. Medisinen utgjør kun en liten del av den helhetlige behandlingen LAR-pasientene har behov for.

– Helsedepartementet må avgjøre

Professor i juss ved Universitetet i Bergen, Jan Fridthjof Bernt, sier dette er en sak det er naturlig å legge fram for departementet.

Jan Fridtjof Bernt

Professor i juss ved Universitetet i Bergen, Jan Fridthjof Bernt.

Foto: Kjetil Rydland/NRK

– Her er det uenighet mellom to statlige institusjoner. Om Helse Stavanger burde forstått reglene slik som Helfo hevder er det riktige, er opp til departementet å avgjøre.

– Vi skulle gjerne ha fått bedre beskjed når det gjelder hvordan reglene skulle vært fulgt, sier Mobæk.

Hun viser til at de gjentatte ganger tok kontakt med dem, uten at de fikk klare svar tilbake. Helfo skriver i vedtaket at de ikke har opplysninger om at Helse Stavanger har vært i kontakt med Helfo for å avklare riktig takstbruk.

Hva vil du si til LAR-pasientene som nå må betale regningen?

– Det er uheldig og beklagelig at situasjonen er slik den er. Men vi håper at de likevel kommer til behandling, og vi vil minne om ordningen med frikort.

I Bergen slipper LAR-pasientene å betale. I stedet for å kreve egenandel av pasientene har de redusert antall stillinger ved sykehuset.

Rusorganisasjoner mot egenandel i LAR.

Enkelte LAR-pasienter må betale for behandlingen, mens andre slipper. Rusorganisasjoner mener det er krise, og vil ha gratis tilbud for alle. Fra venstre Espen Aas, regionleder i A-larm, Marianne Cook Pierron, Prolar Nett, Bergen og Morten Sommerbakk, regionleder FHN Vestland.

Foto: Victor Meisfjord / NRK

– Har Helse Stavanger vurdert å gjøre det samme som Helse Bergen – å ta regningen selv, slik at LAR-pasientene slipper å betale egenandel?

– Det har vi vurdert flere ganger, senest i denne uken. Men har fått nei av sykehusledelsen hver gang, sier Mobæk.

Økonomi – og finansdirektør Tor Albert Ersdal ved SUS sier i en kommentar at det er grunn til å se på saken på ny, og viser til eksempelet på hvordan praksis er i Bergen.

Praksisen har foregått siden oppstart

Ifølge Helfo har Stavanger universitetssjukehus brukt unntak i forskriften som hovedregel systematisk over to år, men hvor lenge har denne praksisen egentlig foregått?

– Vi har praktisert reglene på samme måte siden Helse Stavanger tok over LAR-behandlingen siden 2009, sier Mobæk.

Helse Stavanger har klaget saken inn til Helseklage.

– Selv om vi har betalt boten og korrigert praksis, er vi ikke enig i alle vurderingene til Helfo.

Helse- og omsorgsdepartementet har tidligere uttalt til NRK at de vil vurdere en regelendring.

– Slik at LAR-pasienter kan få unntak fra egenandel når de får poliklinisk behandling i spesialisthelsetjenesten. Vi ser nå på konsekvensene av en eventuell slik regelendring. Et eventuelt egenandelsfritak vil øke statens utgifter og må derfor til Stortinget, skriver statssekretær Ellen Rønning-Arnesen (Ap).

Flere nyheter fra Rogaland