Dette betyr statsbudsjettet for Rogaland

Dette er regjeringens egen oversikt over hvilke bevilgninger i statsbudsjettet som gjelder Rogaland.

Aibel Haugesund

Bevilgninger for å redusere arbeidsledigheten er en del av statsbudsjettets viktigste punkter for Rogaland.

Foto: Thomas Halleland / NRK

 • Regjeringen foreslår å videreføre deler av omstillingsmidlene til de regionale forskningsfondene i særskilte områder på Sør- og Vestlandet. Fondsregion Vestlandets andel av midlene utgjør om lag fem millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Universitetet i Stavanger (UiS) med to millioner kroner til nye rekrutteringsstillinger i 2017-budsjettet.

Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord-Haugesund fusjonerer fra 1.1.2017. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til den nye Høgskulen på Vestlandet med 3,2 millioner kroner til nye rekrutteringsstillinger i 2017-budsjettet.

 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 479 millioner kroner under Oljedirektoratets (OD) forvaltningsområder. Det er en grunnleggende oppgave for direktoratet å bidra til å realisere mest mulig av ressurspotensialet på sokkelen og skape størst mulig verdier for samfunnet. Et sentralt forhold er å følge opp felt i drift og være en pådriver for realisering av potensialet for økt utvinning på norsk sokkel. OD har hovedkontor i Stavanger.
 • Regjeringen foreslår som del av tiltakspakken at det gis tilskudd til istandsetting av Avaldsnes kirke i Karmøy kommune og Sørbø kirke i Rennesøy kommune. Tilskuddene er på henholdsvis 5,75 millioner kroner og 0,5 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår som del av tiltakspakken et tilskudd på fire millioner kroner til Jærmuseet til oppgraderingsprosjekter ved Vitengarden.
 • Regjeringen foreslår som del av tiltakspakken et tilskudd på én million kroner til Dalane Folkemuseum til oppgradering av hovedanlegget på Slettebø.
 • Regjeringen foreslår et investeringstilskudd på 5 millioner kroner fra posten Nasjonale kulturbygg til nybygg for Norsk grafisk museum ved Museum Stavanger. I tillegg foreslås et tilsagn om ytterligere 25 millioner kroner i senere budsjettår, slik at samlet statlig tilskudd til prosjektet blir til sammen 30 millioner kroner.

E39

50 millioner kroner er foreslått til E39 – Hove–Sandved i Sandnes kommune, første etappe i utbyggingen av strekningen Ålgård–Sandved. Av foreslåtte midler i 2017 er 42 millioner kroner statlige midler, og det forutsettes 8 mill. kr stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

Nytt køyremønster på E39 ved Kvelluren bru i Sandnes

Regjeringen bevilger 50 millioner kroner er til E39 – Hove–Sandved i Sandnes. Anlegget skal stå ferdig i juni 2017

Foto: Statens Vegvesen

Anleggsarbeidene startet i mars 2015 og prosjektet ventes åpnet for trafikk i juni 2017.
840 millioner er foreslått til bygging av E39–Eiganestunnelen, Stavanger kommune. Av foreslåtte midler i 2017 er 500 millioner kroner statlige midler, og det forutsettes 340 mill. kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

Anleggsarbeidene startet i april 2014, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2019.
100 millioner er foreslått til planlegging/bygging av prosjektet E39 Rogfast i Randaberg og Bokn kommuner. Prosjektet omfatter en undersjøisk to-løps tunnel under Boknafjorden med en ett-løps tunnelarm opp til Kvitsøy.

Regjeringen tar sikte på å legge fram et opplegg for utbygging og delvis bompengefinansiering av prosjektet så snart tilstrekkelige avklaringer foreligger.
Tiltak på E39, Eigersund, Tysvær og Strand kommuner

– Fullføre/sluttfinansiere byggingen av gang- og sykkelvei på strekningen Skjerpe–Krossmoen langs E39. Prosjektet åpnes for trafikk 31.oktover 2016.
– Videreføre utbedringen av Førlandskrysset på E39 inkl. bygging av midtrekkverk.

Planleggingsmidler E39

– E39 Ålgård–Hove i Gjesdal og Sandnes kommuner
– E39 Bokn–Stord i Bokn kommune

E134

Videreføre byggingen av gang- og sykkelvei på strekningen Ølen–Ølensvåg, Vindafjord kommune på E134.

Riksvei 509

Prosjektet riksvei 509 Sømmevågen, Sola kommune omfatter ombygging av dagens vei til firefelts vei fra Solasplitten til Sømmevågen vest. Prosjektet omfatter også ombygging av Flyplassveien inn mot Stavanger lufthavn, Sola. I tillegg inngår bygging av nytt planskilt kryss mellom riksvei 509 og Flyplassveien og bygging av gang- og sykkelvei.

RV 509 Sømmevågen

Prosjektet riksvei 509 Sømmevågen, Sola kommune omfatter ombygging av dagens vei til firefelts vei fra Solasplitten til Sømmevågen vest

Foto: Statens vegvesen

Anleggsarbeidene startet i november 2014, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i juli 2017. Byggeaktiviteten i 2017 blir finansiert med mindreforbruk tidligere år (ingen bevilgning i 2017).

Med forskutterte midler fra Rogaland fylkeskommune videreføres utbyggingen av rv. 509 på delstrekningen Sømmevågen–Sola skole. Anleggsarbeidene startes høsten 2016, og prosjektet ventes åpnet for trafikk våren 2018.

Riksvei 13

1 430 millioner kroner er foreslått til prosjektet riksvei 13 Ryfast, Stavanger og Strand kommuner. Av dette er 140 millioner kroner statlige midler, og det forutsettes 1 290 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

Anleggsarbeidene startet i desember 2012, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2019.
Tiltak på riksvei 13, Strand kommune

Det legges til grunn lokalt tilskudd til bygging av rundkjøring og fortau ved Dalaveien på riksvei 13 i Strand kommune i Rogaland.

Fornying av Sørlands-/Jærbanen

Det settes av om lag 250 millioner kroner til større fornyingsarbeider på Sørlandsbanen/Jærbanen i 2017.

Det pågår et omfattende arbeid med å fornye kontaktledningsanleggene, som for store deler av banen er fra 1950-tallet. Arbeidet med anleggene på strekningen Egersund-Stavanger ferdigstilles i 2016. I 2017 settes det av om lag 150 millioner kroner til fornying på parsellen Egersund-Sira. Arbeidet på denne strekningen er anslått å koste totalt 365 mill. kroner. I tillegg gjennomføres det sporfornying og forberedelser til ballastrensing på Sørlandsbanen/Jærbanen i 2017.

Signal- og sikringsanlegg og Ganddal godsterminal

Regjeringen foreslår samlet 26 millioner kroner til nytt signal- og sikringsanlegg for strekningen Sandnes-Stavanger og Ganddal godsterminal, fordelt med 18 millioner kroner til Sandnes-Stavanger og 8 mill. kroner til Ganddal godsterminal.

Det nye signalanlegget gjør at terminalen kan driftes mer effektivt og fjernstyres sammen med resten av strekningen Sandnes-Stavanger. Nye sikringsanlegg planlegges tatt i bruk i 2018.

Belønningsordning for bedre kollektivtransport i byene

Regjeringen foreslår i alt 939,7 millioner kroner til belønningsordningen. Ordningen skal stimulere storbyområdene til å føre en areal- og transportpolitikk for et bedre bymiljø.

Bussvei på Forussletta

Staten vil bidra med inntil 50 prosent av kostnadene for Bussveien på Nord-Jæren gjennom bymiljøavtalen

Foto: Statens vegvesen

Staten har belønningsavtale med Rogaland fylkeskommune og kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg for perioden 2013–2016 med en økonomisk ramme på 295 millioner kroner. I tråd med denne fireårige avtalen er det utbetalt 35 millioner kroner i 2013, 60 millioner kroner i 2014, 100 millioner kroner i 2015 og i 2016.

Regjeringen tar sikte på at forhandlinger om bymiljøavtale for Nord-Jæren kan starte raskt med sikte på avtaleinngåelse i 2017.

Bymiljøavtaler

I rammeverket for bymiljøavtalene er det forutsatt at midlene fra belønningsordningen skal innlemmes i bymiljøavtalene så raskt som praktisk mulig. Innlemmingen skjer fortløpende etter hvert som bymiljøavtalene blir inngått.

Samferdselsdepartementet tar sikte på at forhandlingene om en bymiljøavtale mellom staten, Rogaland fylkeskommune og berørte kommuner på Nord-Jæren kan startes opp i løpet av kort tid.

Staten vil bidra med inntil 50 prosent av kostnadene for Bussveien på Nord-Jæren gjennom bymiljøavtalen. Kostnadene for prosjektet er foreløpig vurdert til 10,1 mrd. kr. Statens andel vil bli fastsatt gjennom forhandlingene med kommunene og fylkeskommunen.

Forutsatt at det inngås en bymiljøavtale foreslår departementet at det bevilges 85 millioner kr i statlige midler til Bussveien i 2017. Midlene skal brukes til tiltak på fv. 44 mellom Stavanger og Sandnes.

Nord-Jærenpakken

I påvente av avklaringer i forbindelse med arbeidet med Bypakke Nord-Jæren som eventuelt skal avløse dagens Nord-Jærenpakke, foreslo Rogaland fylkeskommune å forlenge eksisterende bompengeordning.

Stortinget sluttet seg til opplegget med forlengelse i inntil fem år og opplegg som sikrer fullfinansiering av prosjektet E39 Eiganestunnelen innenfor de avklarte økonomiske rammene for pakken.

Det er lagt til grunn at innkrevingen i dagens bomstasjoner videreføres i 2017, i påvente av en endelig avklaring av Bypakke Nord-Jæren.

Tiltak i Nord-Jærenpakken

Det settes av midler til kollektivtrafikktiltak og tiltak for å legge til rette for gående og syklende i Klepp, Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger kommuner.
Tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg

Regjeringen har foreslått å bevilge 60,5 mill. kr til tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg. Av dette går 2,3 mill. kr til et prosjekt i Hordaland.
Tilskudd til bredbåndsutbygging

 • Regjeringen foreslår å bevilge 93,7 millioner kroner til tilskudd til bredbåndsutbygging i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil i samarbeid med fylkeskommunene tildele midler til de enkelte prosjektene.
 • Regjeringen har økt støtten til næringsrettet forskning og innovasjon med nærmere 2,8 milliarder kroner siden de tok over i 2013, dette er inkludert beregnet skattefradrag fra skattefunnordningen. Om lag 1,1 milliard kroner av denne økning er styrking av programmer og ordninger i Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Ordningene som er styrket er landsdekkende, og bedrifter i Rogaland kan søke på disse midlene. Mer forskning og utvikling i næringslivet bidrar til å skape nye produkter og tjenester som gir ny verdiskaping og vekst.
 • Regjeringen foreslår å bruke 100 millioner kroner på å bygge et nytt kystgående forskningsfartøy og oppgradere eksisterende fartøy. Forslaget er en del av regjeringens tiltak mot ledighet. Dette bidrar til å løse de kortsiktige kapasitetsutfordringene, og gir samtidig ordrer til verftsindustrien.
 • Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. I 2015 var om lag 700 sjøfolk i Rogaland omfattet av tilskuddsordningen.
 • Regjeringen foreslår å styrke Fiskeridirektoratets tilsynsaktivitet med 12,5 millioner kroner, som følge av nytt system for regulering av produksjonsvekst i havbruksnæringen. Det foreslås også en tilsvarende styrking av Mattilsynets tilsynsaktivitet mot havbruksnæringen.
 • Regjeringen foreslår å bevilge lån til nytt sykehus i Stavanger med 175 millioner kroner i 2017 og en låneramme på 5 930 millioner kroner tilsvarende 70 prosent av forventet prosjektkostnad, som utbetales i perioden 2017–2023.
Nye Stavanger universitetssykehus (skisse)

Regjeringen foreslår å bevilge lån til nytt sykehus i Stavanger med 175 millioner kroner i 2017 og en låneramme på 5 930 millioner kroner

Foto: Nordic Office of Architecture/Aart Architects og Svein Lunde (bakgrunnsfoto)
 • Regjeringen foreslår et engangstilskudd på 100 millioner kroner til forsering av vedlikeholdstiltak i helseforetakene, som et ledd i en samlet tiltakspakke for økt sysselsetting. Hensikten er å bidra til økt aktivitet i områdene på Sør- og Vestlandet der arbeidsledigheten har økt mest. Midlene foreslås fordelt med 15 mill. kroner til Helse Sør-Øst, 70 mill. kroner til Helse Vest og 15 mill. kroner til Helse Midt-Norge.
 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 345 millioner kroner til Petoro AS. Selskapet ivaretar, på vegne av staten, de forretningsmessige interessene til Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) og den norske deltakelsen i to utvinningstillatelser på islandsk kontinentalsokkel. Petoro er lokalisert i Stavanger.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 155,5 millioner kroner til petroleumsrettet utvikling og demonstrasjon gjennom DEMO 2000-programmet. Bevilgningen skal bidra til å opprettholde og styrke kompetanse, kapasitet og å avhjelpe norsk olje- og gassnæring i en vanskelig fase, da midlene raskt vil bli utlyst til prosjekter som vil gi aktivitet, arbeid og sysselsettingseffekter, samt bidra til utslippsreduksjoner i petroleumsindustrien. DEMO 2000 er et treffsikkert virkemiddel for regioner som er særlig hardt rammet av lav aktivitet i leverandørindustrien.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 45,8 millioner kroner i tilskudd til Norsk Oljemuseum, hvorav 32,6 millioner kroner til videreføring av byggingen av et nytt museumsmagasin for Norsk Oljemuseum. Et nytt magasin og lager imøtekommer museets behov for å bevare og konservere innsamlet materiale på en faglig forsvarlig måte for å ivareta petroleumsindustriens materielle kulturarv. Byggeprosjektet stimulerer til aktivitet og sysselsetting i regionen. Anslått investeringskostnad er på om lag 63 millioner kroner med en gjennomføringsperiode på to og et halvt år.
 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 350 millioner kroner til tiltak for å forebygge og håndtere flom- og skredrisiko. 100 millioner kroner skal gå til å forsere kartleggings- og sikringstiltak som ett av flere tiltak for å stimulere til økt aktivitet og sysselsetting i regionen. Foreløpig oversikt viser at kartleggings- og sikringstiltak i Rogaland vil bli prioritert i 2017 i områder som ble rammet av ekstremværet "Synne", herunder pågående flomsikring i Eigersund kommune og videreføring av flomsikring i Lund kommune. Videre vil kartlegging og detaljutredning av kvikkleiresoner med tanke på avklaring av sikringsbehov vil bli prioritert.
 • Skader etter flommen ved Lundeaåna i Egersund

  I statsbudsjettet er det bevilget penger til flomsikring i Eigersund kommune og videreføring av flomsikring i Lund kommune.

  Foto: Øystein Ellingsen
 • Regjeringen foreslår en ny ungdomsinnsats som fra 2017 skal gi et arbeidsrettet tilbud til arbeidssøkere under 30 år som etter åtte ukers ledighet ikke er i arbeid, utdanning eller annen aktivitet. Satsingen vil gjelde hele landet og vil iverksettes først på Sør- og Vestlandet. Innsatsen erstatter dagens ungdomsgarantier og innebærer en klarere og mer entydig prioritering av unge.
 • Hovedinnsatsen vil være en planlagt og individuelt tilpasset arbeidsrettet oppfølging fra Arbeids- og velferdsetaten supplert med bruk av opplæringstiltak. Den nye ungdomsinnsatsen skal forhindre at unge blir gående passive, og skal motivere til jobbsøking, gi økt jobbsøkerkompetanse og raskt få ledige unge over i arbeid, utdanning eller annen hensiktsmessig aktivitet.
 • Regjeringen viderefører i 2017 et pilotprosjekt for skogplanting som klimatiltak på nye arealer, med totalt 15,4 millioner kroner. Ordningen ble startet opp i 2015 og skal gå over tre år. Fylkene Nordland, Rogaland og Nord-Trøndelag deltar i pilotprosjektet.
 • Nye kostnadsanslag for den planlagte genbanken på Ims for laksefisk fra Hardangerfjord-området viser en kostnadsøkning på over 50 prosent. Regjeringen har derfor bestemt å ikke bygge denne genbanken.
 • Regjeringen har besluttet at oppgavene ved Forbrukerrådets ti regionskontorer skal samles ved tre større kontorer i henholdsvis Tromsø, Stavanger og Skien. Formålet med omstillingen er å bygge opp store og solide fagmiljøer i disse byene, og samtidig effektivisere og øke kvaliteten i Forbrukerrådets tjenestetilbud til forbrukeren. Den nye organiseringen vil bidra til nye statlige stillinger i arbeidsmarkedene i fylkene Troms, Rogaland og Telemark. Som en del av omstillingen skal Forbrukerrådet også etablere en hospiteringsordning på Svalbard, som innebærer tre nye arbeidsplasser i Longyearbyen. Omstillingen skal etter planen være ferdigstilt innen 1. mai 2017. Omstillingen i Forbrukerrådet er et ledd i Regjeringens arbeid med å effektivisere det forbrukerpolitiske virkemiddelapparatet og styrke tilbudet om utenrettslig tvisteløsning.
 • De første AW101 redningshelikoptre planlegges mottatt for testing og evaluering på Sola flystasjon.
Ny base for nye redningshelikoptre på Sola

De første AW101 redningshelikoptre planlegges mottatt for testing og evaluering på Sola flystasjon.

 • Rogaland fylkeskommune er foreslått tildelt om lag 24 millioner kroner til regional utvikling under programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk. Inkludert er en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (9 millioner kroner).
 • Det er varslet at kompensasjonsordningen for kommuner som har økt arbeidsgiveravgift sammenlignet med 2003, trappes ned. Nå avsluttes ordningen. Næringslivet vil da være kompensert gjennom en periode på 14 år, og har hatt god tid til å tilpasse seg avgiftsnivået.
 • Regjeringen vil følge opp arbeidet med bymiljøavtaler og byutviklingsavtaler. Regjeringen vil rette tilskuddsordningen som gjelder Plansatsing i store byer inn mot arbeidet med å utvikle og gjennomføre forpliktende byutviklingsavtaler for de fire største byområdene. Det foreslås 19,6 millioner kroner til formålet. Fylkeskommuner og kommuner i de fire storbyområdene kan søke om midler fra denne potten.
 • Anslag på vekst i frie inntekter
 • Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2016 til 2017 er anslått til 2,6 prosent regnet fra anslag på regnskap for 2016. Dette anslaget inkluderer en oppjustering av skatteanslaget for 2016 med 3,8 milliarder kroner fra revidert nasjonalbudsjett for 2016.