NRK Meny
Normal

Gravde i gift - fratatt myndighet

Statens forurensningstilsyn har overtatt  Halden kommunes forurensningsmyndighet over arbeidene på Høvleritomta i Halden. Kommunen brøt loven da de gravde i giftområde.

Høvleriet, Halden

Halden kommune brøt loven, da de satte i gang gravearbeid på området Høvleritomta i januar i år. Områdene langs Tista er flere steder preget av giftig masse i grunnen etter mange års impregneringsvirksomhet.

Foto: Rainer Prang / NRK

 Statens forurensningstilsyn fratar Halden kommune forurensningsmyndighet over arbeidene på Høvleritomta i Halden.

- Kommunen brøt loven da de startet gravearbeider på Høvleriet. I følge forurensningsforskriftene skal det fremlegges en tiltaksplan når det graves i forurenset grunn og det hadde ikke Halden kommune, sier konsulent Eli Mathisen hos Statens forurensningstilsyn til NRK.

 Uten tiltaksplan og godkjenning

Høvleriet, Halden

Etter tre uker med stillstand ser det ut til at Halden kommune får anledning til å sluttføre jobben ved Høvleritomta i Halden.

Foto: Rainer Prang / NRK

Det var i januar i år at sju mann fra teknisk etat i Halden kommune, utstyrt med gravemaskin, startet arbeidet med å legge ned vann- og kloakkrør på Høvleriet nær Halden sentrum.

Tomta eies av Norske Skog Saugbrugs, og er gjennom flere tiår kjent som et av flere sterkt forurensede områder langs elva Tista.

Området er merket med rødt på SFTs nettsider over forurensede områder der det er påkrevd med tiltak, men Halden kommune hadde verken tiltaksplan eller det ble søkt SFT om godkjenning av arbeider på området.

Fryktet for helseskader

Etter 14 dager grep den kommunale forurensningsmyndighet inn og stanset arbeidene umiddelbart.

Mannskapene, som hadde hatt tilhold i grøfta, ble sendt til legesjekk der det ble konstatert at de ikke hadde fått helseskader.

Tilsynsleder Per Davidsen i Arbeidstilsynet Østfold og Akershus sa  til NRK, da arbeidet ble stanset, at det er klare regler i arbeidslivet for hvordan prosedyrer og oppgaver med forurensning skal håndteres.

- Reglene her er laget for å beskytte arbeidstakeren, og i slike sammenheng handler det ofte om å bruke verneutstyr, sa Davidsen til NRK.

Han forutsatte at de ansatte var blitt utstyrt med tilpasset og riktig verneutstyr, noe de så langt NRK kjenner til ikke hadde under arbeidet.

- Verneutstyret skal være på plass slik at de ansatte ikke skades direkte under arbeidet eller at det oppstår senskader, sa Davidsen til NRK.

Fyller massen tilbake i grøfta

Høvleriet, Halden

Langs grøftene på Høvleritomta ligger hauger med masse. Halden kommune har foretatt målinger av massen, og det finnes ikke skadelig forurensning i massene, ifølge Geir Aarbu i Halden kommune teknisk drift.

Foto: Rainer Prang / NRK

De siste tre ukene har den 150 meter lange og fire meter dype grøfta stått full av regnvann, og ingen har arbeidet i området.

Statens forurensningstilsyn har overtatt forurensningsmyndighet over arbeidene på Høvleritomta i Halden.

- Vi har hatt flere møter mellom kommunen og SFT. Det foreligger en tiltaksplan fra Halden kommune og vi kommer til å godkjenne den i løpet av kort tid, sier Eli Mathisen til NRK.

Hun forteller at Halden kommune skal få sluttføre sitt arbeid på stedet og får anledning til å fylle massen langs grøftene tilbake igjen, så fremt den ikke er svært forurenset.

- De målingene som er gjort forteller oss at nettopp dette området det her er gravd i var et område med "lettere" forurensning. Den massen som er gravd opp kan fylles tilbake i grøfta igjen, så fremt den ikke er noe forurenset eller sterkt fourenset, sier hun.

Eventuell forurenset masse skal, avhengig av forurensningsgrad, deponeres på godkjent deponi. Et slik anlegg ligger i Fredrikstad, mens svært tungt forurenset masse skal bringes til Langøya utenfor Holmestrand i Vestfold.

Fylt før påske

Bynære områder langs Tista, Halden

Mange av områdene langs elva Tista er sterkt forurenset. Både Høvleritiomta, Tyska og Hollenderen, som alle ligger langs Tista, er områder bygget opp av mudder og flis fra sagbrukstiden. Det har vært drevet kreosotimpregnering og saltimpregnering med krom, kobber og arsen (CCA) ulike steder på områdene.

Foto: Rainer Prang / NRK

Leder i teknisk drift i Halden kommune, Geir Aarbu, synes det er godt at saken nå ser ut til å bli løst.

- Vi regner med at tiltaksplanen godkjennes i disse dager og satser på å få fylt igjen grøfta før påske, sier han.

Arbeidene kommunen skal gjøre langs Tista er delt opp i flere etapper og en del av arbeidet skal foregå i områder der det har vært drevet kreosotimpregnering og saltimpregnering med krom, kobber og arsen (CCA).

Blant annet er et 3,5 mål stort område på Tyska, noen hundre meter unna Høvleriet, så forurenset at grunneier Saugbrugs har satt opp en innhengning for at ikke dyr og mennesker skal komme seg inn på området.

- Det er flere av disse områdene som er svært sterkt forurenset, og Halden kommune må fremme tiltaksplan for disse områdene, dersom det skal graves der, sier Eli Mathisen til NRK.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Se NRK Østfolds TV-sending 23:05

  • Militærøvelse i Fredrikstad

    Flere militærhelikoptre er i lufta over Fredrikstad i kveld som følge av en øvelse som pågår fram til fredag. Det er Luftforsvaret som står bak.