NRK Meny
Normal

Krangel om havneavtale

Norske Skog og Halden kommune står langt fra hverandre i avtale for ny havn i Halden på en rekke punkter.

Halden havn

Reguleringen i Avtaleutkastet mellom Halden kommune og Norske Skog begrenser omfanget av leieforholdet på flere måter, noe Norske Skog ikke er fornøyd med. Partene står langt fra hverandre på flere punkter.

Foto: Rainer Prang / NRK

Halden kommune og Norske Skog tegnet i 2007 en intensjonsavtale om at kommunen skulle overta tomtearealene og etablere en havn på Sauøya som Norske skog skulle leie og drifte. Denne havnen blir rett bortenfor der bedriften selv har sin egen utskipingshavn.

I intensjonsavtalen mellom Halden kommune og Saugbrugs understrekes det at prosjektering skal skje i samråd med Norske Skog.

Videre heter det at kapasitetsøkningen skal tilpasses Norske Skogs fremtidige behov, og at bedriften er berettiget til å drifte og leie den nye havna ytterst på Sauøya.

LES AVTALEN MELLOM PARTENE

Les også:

Halden havn

Aktivitetene på den kommunale havna på Mølen (i forgrunnen) har vært laber de siste årene. I følge Halden Arbeiderblad var det ni anløp både i 2009 og 2008. Kommunen ønsker å flytte ny havn til Sauøya, der også Saugbrugs har sin utskipingshavn (bak i bildet).

Foto: Rainer Prang / NRK

Irritert over intervjuer

Etter en serie med oppslag i Aftenposten om at kommunen var iferd med å gi Norske Skog Saugbrugs en gavepakke i mars i år, har selskapet sendt et brev til Halden kommune, ført i pennen av advokat Thomas Zandjani.

Selskapet gir i brevet uttrykk for at de er misfornøyd med at rådmann og ordfører har latt seg intervjue av Aftenposten, uten at Norske Skog ble varslet, og at de ikke kjenner seg igjen i Aftenpostens beskrivelse av at avtaleforholdet er en ”gavepakke” til NSI.

"Dette er svært godt kjent for kommunen etter mange runder med forhandlinger.

Ved forrige ”mediarunde”, i Halden Arbeiderblad i desember 2009, gjorde vi det også klart at vi ikke ønsker oss ”kuppet” av kommunen i forhold til media. Særlig når partene står så langt fra hverandre som vi fortsatt gjør i avtaleforhandlingene", heter det fra Norske Skog den 30. mars i år.

"NSI konstaterer at partene har svært ulikt syn på enkelte punkter, men at det er enighet om å opprettholde dialog for å finne mulige løsninger på uenigheten til vilkår i leieavtalen og herunder uenighet rundt forståelse av Prinsippavtalen", skriver Zandjani i sitt notat til Halden kommune.

Kommunen får lite igjen

Slik NSI ser det i sin vurdering av revidert utkast til havneleieavtale som det nå er uenighet om (skrevet den 8. mars 2010), er de overordnede hensynene bak Prinsippavtalen (pdf-dokument side 204) og partenes ytelser hovedsakelig at NSI ”vederlagsfritt” skal overføre en rekke tomter til HK.

NSIs overdragelse muliggjør HKs store byutviklingsplan for Halden sentrum.

Halden kommunes motytelse består av to elementer, nemlig at kommunen skal bære kostnadene ved utvikling og vedlikehold av havnen, og at Norske Skog skal få leie havnen til en lav fast kostnad i en lang periode.

"Sistnevnte vil i realiteten innebære at HKs avkastning fra den nye havnen i realiteten vil være svært begrenset", skriver Norske Skog i sin oppsummering.

Illustrasjonsfoto

Norske Skog har gode vilkår på sin utskipningshavn på Sauøya. Etter en avtale fra 1991 med Halden kommune har selskapet vært enerådende på Sauøya.

Foto: Rainer Prang / NRK

I strid med gamle avtaler

"Slik endringene til avtaleutkastet er utformet blir omfanget av Halden kommunes ytelser usikkert", er Norske Skogs oppfatning i sin oppsummering.

"Det kommer klart frem at HK skal bære kostnadene ved utviklingen av havnen, men derimot ikke at HK skal dekke vedlikehold.

Det fremgår heller ikke hva det nye leieforholdet reelt og praktisk omfatter og NSI råderett over leieobjektet i leieperioden fremstår som lite forutsigbart. Det blir derfor vanskelig for NSI å vurdere hva de faktisk vil få igjen for å avstå eiendommene til HK", heter det fra Norske Skogs notat.

I tillegg mener Norske Skog at Avtaleutkastet til revidert avtale mellom partene på flere vesentlige punkter er i strid med de overordnede føringene som fremgår direkte av Prinsippavtalen og vilkårene i en avtale mellom partene fra 1991.

Områdene langs Tista i Halden

I den opprinnelige intensjonsavtalen kommunestyret i Halden godkjente i 2007 het det at kommunen skulle overta landområdene Tyska og Hollenderen (bildet) og også andre landområder. Halden kommune vil bygge et tusen boliger der Mølen nå ligger og skape en helt ny bydel ved Iddefjorden. Den kommunale havna skal legges over på fjellgrunn på Sauøya (t.v.) i bildet.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Må ha konkurransedyktige forhold

Norske Skog er en vesentlig godseksportør, og det er en målsetning å overføre transport fra vei til jernbane-og skipstransport for å bidra til å redusere klimautslipp, heter det fra NSI.

Norske Skog vil at det etableres en rasjonell og fremtidsrettet havnevirksomhet på Sauøya som har forutsigbare og lave kostnader.

Reguleringen i avtaleutkastet begrenser omfanget av de opprinnelige avtalene på flere måter, noe selskapet ikke er fornøyd med.

" Disse begrensningene innbærer at omfanget av NSIs leieforhold blir usikkert og lite forutsigbart. NSI kan komme i en situasjon hvor HHV selv benytter 50% av havnen og hvor alt fremmed gods (herunder last fra NSI produksjon utenfor Halden og Follum) håndteres av en utenforstående tredjepart.

Etter NSI’s oppfatning bryter dette fundamentalt med presiseringen knesatt i Prinsippavtalen pkt. 2.2 (4.). En situasjon hvor det er tre aktører som opererer på havnen fremstår videre som lite rasjonell og vil ikke være i overensstemmelse med Prinsippavtalen pkt. 2.2 (2) og (3). ", heter det fra Norske Skog.

- For god avtale

Om 1991-avtalen mener Kystverket at den var alt for god for Norske Skog.

- Avtalen er rett og slett for god for Norske Skog. Man kan stille spørsmål om hvorfor kommunen i det hele tatt inngikk den. Den ville ikke blitt godtatt av Kystverket i dag, fastslår sjefingeniør Roar Johansen i Kystverket til Aftenposten.

Til NRK sier Johansen at Kystverket i utgangspunktet er forsiktige med innblanding i en prosess mellom partene nå.

- Mitt poeng er at kommunen og den offentlige havna ikke får god nok rammebetingelse for å drifte dette som en offentlig havn med tilstrekkelig mulighet til å forrente kapitalen som legges inn fra havnekassen, sier han.

- Ikke i Halden havns interesse

Kystverket har over lang tid kommunisert med Halden kommune om planene for å etablere ny havn på Sauøya.

Det er varslet fra verkets side at de vil ha en full gjennomgang av alle avtaler Halden kommune har med Norske Skog rundt havna.

- Avtaleutkastet som nå foreligger for ny havn vil ikke ivareta havnas interesser, sier Johansen.

Han understreker at samarbeidet og kommunikasjonen mellom Kystverket og administrasjonen i Halden kommune har vært det aller beste.

- Norske Skogs krav kan torpedere avtalen

Kystverkets Roar Johansen føler seg sikker på at Halden kommune griper fatt i saken og forhandler seg fram til endringer i avtalen med Norske Skog.

- Dette vil kommunen forhandle endringer i, noe vi ser på som positivt og nødvendig, sier Johansen.

Han mener at det er kravene fra Norske Skog som i ytterste konsekvens kan ødelegge for kommunens planer.

- I ytterste konsekvens kan altså NSI sine krav torpedere muligheten for at vi vil akseptere den utbyggings- og driftsmodellen som kommunen legger opp til. NSI må nok være villig til å gå tilbake på flere elementer i denne avtalen, sier han til NRK.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Norske Skog ber om statlig støtte

    Styreleder i det kriserammede Norske Skog-konsernet, Christen Sveaas, har bedt næringsminister Monica Mæland om inntil 140 millioner kroner i støtte, skriver Dagens Næringsliv.

    Norske Skog Saugbrugs, Halden
    Foto: Rainer Prang / NRK