Hopp til innhold

- En god handel for pensjonskassen

- Dersom Kredittilsynet godkjenner Halden kommunale pensjonskasses kjøp av Folkets hus i Halden er det en veldig god handel for pensjonskassen, sier pensjonskasseleder.

Halden kommune rådhuset

- Det er en svært god handel for Halden kommunale pensjonskasse, dersom kjøpet av Folkets hus godkjennes av Kredittilsynet, mener leder i pensjonskassen. Halden kommunale pensjonskasse eier rådhuset (t.v. i forgrunnen), og alle øvrige bygg i det såkalte 'Rådhuskvartalet'. Med Folkets hus (i bakgrunnen helt til høyre) vil pensjonskassen eie hele 'Rådhuskvartalet'.

Foto: Rainer Prang / NRK

Det er tatt forbehold om at Kredittilsynet godtar Halden kommunale pensjonskasses eiendomsportefølje i forbindelse med kjøpet av Folkets hus i Halden.

Det er også tatt forbehold om at kommunestyret godkjenner leieavtalen, samt at kommunens planlagte bruk av Folkets hus-lokalene ikke fører til voldsomme uttellinger i form av ombygginger.

- Dette er en helt fantastisk mulighet for pensjonskassen. Vårt eneste mål er å sikre de som har pensjonsrettigheter i denne pensjonskassen på best mulig måte, og det tror vi at vi bidrar til blant annet  gjennom dette kjøpet av Folkets hus, sier leder i Halden kommunale pensjonskasse, Tom Magnussen, til NRK.

1,9 millioner årlig

Folkets hus Halden

Etter det NRK Østfold kjenner til skal Halden kommunale pensjonskasse kjøpe Folkets hus i Halden for 11,2 millioner kroner.

Foto: Rainer Prang / NRK

Etter det NRK erfarer er husleien Halden kommune skal betale beregnet ut i fra taksten i 2006 på 19 millioner kroner.

Kommunen skal årlig  betale en leie på 10 % av takstbeløpet for bygget, som tilsvarer 1,9 millioner for de 1 200 kvadratmeter store lokalene fordelt på flere etasjer midt i Halden sentrum.

Tom Magnussen vil ikke bekrefte husleiesummen NRK mener å kjenne, men sier en slik forretning pensjonskassen her ser ut til å dra i land kan man ikke si nei til.

- Hvis man sier nei til til en slik avtale, må man enten være dum eller det må være av ideologiske hensyn at man sier nei, for forretningsmann kan man ikke være hvis man skulle si nei til avtalen vi har fått til med Folkets hus AL, sier han til NRK.

- Driver ikke partipolitikk

Da Folkets hus styre i 2007 vedtok å selge det gjeldstyngede huset, var det forhandlinger med Halden kommune om et eventuelt kjøp.

Planene for et eventuelt kjøp strandet, og skapte en god del turbulens blant politiske partier. Det ble blant annet hevdet at Halden Arbeiderparti, som er medeier i Folkets hus, ville redde seg selv ut av det økonomiske uføret Folkets hus er kommet i.

Tom Magnussen, Halden

- Vi driver ikke partipolitikk i Halden kommunale pensjonskasse. Vårt eneste mål er å sikre pengene til de som har pensjonsrettigheter i den kommunale pensjonskassen, sier Tom Magnussen.

Foto: Halden Dagblad

Nå er det Halden kommune som har bedt pensjonskassen om å vurdere å kjøpe Folkets hus, som har besluttet å stenge dørene den 1. april i år. I forrige uke vedtok styret i pensjonskassen med tre mot to stemmer, at de ville kjøpe huset.

Tom Magnussen gjør det klart at pensjonskassen ikke driver noen form for partipolitikk i sine vedtak.

- Vår administrasjon har forhandlet frem en pris med Folkets hus AL. Vi driver ikke, og har aldri drevet med, partipolitikk i Halden kommunale pensjonskasse. Vårt eneste mål er å sikre pengene til de som har pensjonsrettigheter i den kommunale pensjonskassen, sier han.

Selv er Magnussen med en fortid som kommunestyrepolitiker for Halden Arbeiderparti, i likhet med SVs Karin Bergvik og Frps Egil Lund Pettersen, oppnevnt av Halden kommunestyre.

De to øvrige i utvalget, Morten Lager og Arne Helgestad, er begge oppnevnt av de ansatte.

- Jeg er såkalt "ekstern" og uavhengig i sammenhengen. Det vil si jeg har ingen politiske verv og ingen tilknytning til Halden kommunale pensjonskasse, sier Magnussen.

Kan flytte rett inn

Folkets hus, Halden

I bygningsmassen inne i Folkets hus ligger det flere store saler, en resturant og en del kontorer. Etter det NRK er kjent med skal det foreligge planer som tilsier at man så og si skal kunne flytte rett inn i Folkets hus-lokalene uten vesentlige ombyggingskostnader.

Foto: Rainer Prang / NRK

Halden kommune skal samlokalisere en del av sine tjenester med NAV Trygd og NAV Arbeidsmarked i løpet av 2009. Meningen er at den nye felles enheten skal ha tilhold i det såkalte "Rådhuskvartalet", som allerede er fullt av kommunal virksomhet og ansatte.

Behovet for mer plass er derfor tilstede, i og med at det foreligger et vedtak fra juni i fjor om at NAV Halden skal ligge i "Rådhuskvartalet".

Dersom alle formaliteter i forhold til Kredittilsynet og kommunen går i orden i forhold til kjøp av Folkets hus, vil ansatte i kommunen bli omrokkert, slik at NAV-enhetene får plass i området nær ved de nåværende servicelokalene i inngangspartiet i rådhuset.

NRK er kjent med at administrasjonen i Halden kommune mener det nærmest er fullt mulig å flytte rett inn i Folkets hus-lokalene.

I planene som er diskutert vil salene i Folkets hus-bygget bli benyttet til møterom og datarom, og det som i dag huser en restaurant på toppen av Folkets hus, kan bli videreført til felles kantine for de ansatte på huset.

Tom Magnussen sier styret i den kommunale pensjonskassen ikke har kunnskap om at det vil påløpe store kostnader for ombygging av Folkets hus, før ny aktivitet kan starte i bygget.

- Jeg har forstått det slik at det er marginale endringer som skal til i bygget. Jeg vet det foreligger en plan, og det skal diskuteres i forbindelse med leieavtalen hvordan kostnadene rundt eventuelle bygningsmessige endringer skal fordeles, sier Tom Magnussen.

- Ser til Halden

Halden kommune rådhuset

Rådhuset i Halden skal for fremtiden huse både det kommunale servicesenteret og det nye NAV-kontoret. En del av de kommunalt ansatte må fraflytte 'Rådhuskvartalet' når de ansatte fra NAV flytter inn.

Foto: Rainer Prang / NRK

Halden kommunale pensjonskasse kom i et voldsomt økonomisk uføre tidlig på 2000-tallet, da det ble satset på aksjer som falt radikalt i pris.

Resultatet var at det ble "svidd av" flere ti-talls millioner kroner, og en kraftig redningsaksjon ble satt inn.

Pensjonskassen tapte nær 60 millioner kroner, og det daværende styret i Halden pensjonskasse ble i tingretten dømt til å betale 200 tusen kroner i bot for uforsvarlig kapitalforvaltning.

En fondsforvalter ble anmeldt av Økokrim, men ble frifunnet for  tiltalen om brudd på verdipapirhandelloven.

- I kjøvannet av den saken ble det vedtatt at eiendomsmasse skulle benyttes som verdier i pensjonskassens portefølje. Dette har gitt gode resultater, så gode at flere og flere pensjonskasser har sett hit til oss i Halden, og følger vårt eksempel, sier Tom Magnussen, som ikke satt i pensjonskassens styre da det hele raknet.

Magnussen sier det ikke er gitt at alle eiendommer har like stor verdi, men at de avtalene Halden kommunale pensjonskasse har for utleie av bygningsmassen er svært gode.

- Vi har uoppsigelige avtaler med Halden kommune som leietaker. Det er langsiktige avtaler med en kredittverdig leietaker, og derfor god sikkerhet for pensjonskassen, sier han til NRK.