Trekker sak om advokathonorarer

Kommunetoppenes advokathonorarer i saken mot en tidligere kommuneadvokat trekkes fra formannskapet i Halden torsdag.

Halden kommune rådhuset

DYRE RETTSAKER MOT TIDLIGERE KOMMUNEADVOKAT. Forliksrådssak fra 2010 og søksmål fra 2011 kan koste skattebetalerne i Halden flere hundre tusen kroner.

Foto: Rainer Prang / NRK

Administrasjonen i Halden kommune hadde lagt opp til at kommunen skulle dekke alle utgifter for involverte toppolitikere og rådmannen i forbindelse med rettstvister mot tidligere kommuneadvokat, Morten Stegard.

Men saken kommer ikke opp i formannskapet torsdag.

- Mest sannsynlig blir den trukket, fordi det er impliserte i saken, som ikke er enig i saksframstillingen, sier Haldens ordfører Thor Edquist (H) til nrk.no.

Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Saken vil bli behandlet på et senere tidspunkt.

Les også:

Morten Stegard

USAKLIG OPPSAGT. Tidligere kommunedvokat i Halden, Morten Stegard, ble usaklig oppsagt, fikk erstatning, men aldri jobben tilbake.

Foto: Rainer Prang / NRK

Stegard-saken

Morten Stegard vant arbeidsrettssaker mot Halden kommune i 2007, og fikk medhold både i Halden tingrett og i lagmannsretten i at han var usaklig oppsagt fra sin stilling i kommunen.

Han fikk 400 000 kroner i erstatning, men fikk aldri jobben tilbake.

Morten Stegard tok i 2009 ut en forliksklage mot rådmann Per Egil Pedersen, Arbeiderpartiets tidligere ordfører Per-Kristian Dahl, Aps tidligere gruppeleder Svein Olaussen og advokat Knut-Marius Sture, samt Carl-Victor Sundling (H).

Dermed ble ikke saken foreldet i rettssystemet.

Den tidligere kommuneadvokaten møtte Dahl, Olaussen, Pedersen og Sundling i forliksrådet i Sarpsborg i 2010.

Forliksrådet i Halden består av kommunestyremedlemmer, og derfor betraktet forliksrådet seg selv som inhabilt til å behandle saken, og den ble flyttet.

Det ble ikke oppnådd forlik.

Per-Kristian Dahl

HADDE FORLIKSKLAGE OVER SEG. Tidligere ordfører i Halden, Per-Kristian Dahl (Ap), var en av flere, som hadde en forliksklage hengende over seg, og gikk til søksmål mot Stegard i Halden tingrett i 2011.

Foto: Ingrid Mathilde Langvik / NRK

- Kunne ikke ha Damokles sverd hengende over seg

I fjor stevnet så Per-Kristian Dahl, Svein Olaussen, Per-Egil Pedersen og Knut-Marius Sture Stegard for i Halden tingrett.

De fire stevnet ham som privatpersoner, og bad Halden tingrett om å slå fast at Morten Stegard ikke kunne fremme krav mot dem.

Stegard gikk til motsøksmål mot de fire.

Sundling var ikke involvert i søksmålet.

I følge kommunejurist Sven Stranger, som har forberedt saken for formannskapet, kunne ikke de fire ha en slik trussel hengende over seg om et mulig fremtidig søksmål som et "Damokeles sverd", og ifølge Stranger måtte de fire derfor gå til det han beskriver som et motsøksmål.

Partene møttes i Halden tingrett i november i fjor, og det ble inngått forlik.

Halden tingrett

FORLIK. Da Dahl, Olaussen, Pedersen og Sture møtte Stegard i retten i november i 2011, ble det inngått forlik.

Foto: Rainer Prang / NRK

Alle utgifter dekkes av kommunen

Da Dahl, Olaussen, Pedersen, Sundling og Sture ble trukket for forliksrådet av Stegard, var det på bakgrunn av den involveringen de hadde hatt i oppsigelsessaken mot den tidligere kommuneadvokaten noen år i forveien.

Advokat Fred Arne Gade fra Arntzen deBesche representerte Dahl, Olaussen og Pedersen.

I følge Stranger hadde advokatfirmaet grundig kjennskap til saken gjennom advokat Knut-Marius Sture, som er partner i advokatfirmaet Arntzen deBesche.

Advokat Knut-Marius Sture var selvprosederende. Den femte av de innklagde til forliksrådet, Carl-Victor Sundling, benyttet Din Advokatpartner ved advokat Audun Lillestølen.

Innstillingen til formannskapet lyder på at det inngås en avtale om dekning av saksomkostninger i sak hvor Halden kommunes folkevalgt eller ansatt er innklagd eller innstevnet for domstolene i sak om utføring av tjenestehandlinger for Halden kommune.

Regning på flere hundre tusen kroner

Hele beløpet for alle advokattjenester fra Stegard stevnet Dahl, Olaussen, Pedersen, Sundling og Sture inn for forliksrådet i 2010, og fram til og med saken med søksmål fra Dahl, Olaussen, Pedersen og Sture ble avsluttet i november i fjor, dreier seg om flere hundre tusen kroner.

Ifølge kommunejurist Stranger finnes det en alminnelig praksis fra tidligere at kommunen foreløpig skulle dekke de saksomkostninger som påløper for at de
innklagede skal kunne få opptatt sitt nødvendige forsvar.

Begrunnelsen er at når folkevalgte eller tjenestemenn blir innklagd eller stevnet for påståtte tjenestefeil, så må arbeidsgiver og kommunen som organ stille opp og hjelpe dem som god husbond.

Kommunens administrasjon tok kontakt med Kommunenes Sentralforbund og fikk også der bekreftet at en slik praksis måtte være det eneste riktige.

Formannskapet ble muntlig orientert om den oppståtte situasjon.

Har forskuttert utgiftene

- Kommunen har løpende forskuttert advokatkostnader for samtlige av de ovenstående folkevalgte og ansatte, dog uten noen nærmere inngått underliggende avtale om dette, skriver Stranger.

I følge kommunejuristen har saken bydd på en utfordring med hensyn til håndteringen fordi både kommunens (nå tidligere) ordfører og rådmann er blant de innstevnede (inhabilitetstematikken).

"Et siste tema som det også har vært stilt spørsmål om er hvorfor det i denne saken ble reist motsøksmål fra kommunesiden, og om dette har økt prosessutgiftene unødvendig", heter det i innstillingen fra Stranger til formannskapet.

Han skriver videre i innstillingen at motsøksmålstematikken har bare utgjort en liten ekstra del av saken rent prosessøkonomisk, og at den alt overveiende hovedtematikken er, som det også fremgår av tingrettens behandling, et forsvar mot de påstander som ble fremsatt i forliksklagene.

NRK har bedt om å få se timelister for fordelingen av tiden, som ble benyttet til saken i forliksrådet i 2010 og timelister knyttet til søksmålet Dahl, Olaussen, Pedersen og Sture rettet mot Stegard, der kommunen ikke var part i saken, i følge stevningen eller dommen.

- Vår anbefaling er at en avtale med slikt innhold inngås mellom de involverte på kommunesiden i begge saker og kommunen, skriver Stranger på vegne av administrasjonen.