Hopp til innhold

Mener nye Gaustad vil ødelegge for det gamle

Byantikvaren er kritisk til at storsykehuset på Gaustad vil stille det som var Norges første sinnssykeasyl i skyggen.

Gaustad skisse

TRE TÅRN: Med sine 76 meter er Helse Sør-Østs foretrukne alternativ 34 meter høyere enn Oslo kommune vanligvis tillater. Det fredede sykehusanlegget fra 1855 helt til høyre.

Foto: Ratio/Arkitema

– Vi mener at det er helt uakseptabelt med så store høyder og volumer i dette området, sier byantikvar i Oslo, Janne Wilberg.

Janne Wilberg

KRITISK: Byantikvar i Oslo, Janne Wilberg.

Foto: Olav Juven / NRK

– Her ligger et hovedverk i norsk arkitektur- og sykehushistorie, nemlig gamle Gaustad sykehus. Dessuten er det betydelige kvaliteter i området, blant annet grøntområder.

– Dette er ikke bymessig strøk, og da passer ikke dette inn, konstaterer Wilberg.

Fraråder sterkt

I en høringsuttalelse fraråder Byantikvaren i Oslo sterkt det planlagte storsykehuset på Gaustad. Nye Gaustad skal sammen med nye Aker på sikt erstatte dagens Ullevål sykehus.

Helse Sør-Øst anbefaler en løsning med 76 meter høye tårn, 34 meter høyere enn Oslo kommune i utgangspunktet tillater.

Alternativet omfatter etablering av store bygningsvolumer tett på Gaustad sykehus og nedbygging av den grønne omrammingen som karakteriserer det eldre sykehusanlegget.

Høringsuttalelse fra Byantikvaren i Oslo

Riksantikvaren understreker at det fredede sykehusanlegget på Gaustad har nasjonal interesse og vil vurdere å legge inn formell protest mot planene.

Riksantikvaren vil kunne vurdere å reise innsigelse hvis reguleringsplanen åpner for utbygging som ikke er forenlig med kulturminneverdiene i området.

Høringsuttalelse fra Riksantikvaren
Gaustad sykehus hovedinngang

ETT TÅRN: 164 år gamle Gaustad sykehus regnes som et hovedverk i norsk arkitektur- og sykehushistorie.

Foto: Olav Juven / NRK

Vrient å få godkjent

Med sin kritikk føyer Byantikvaren i Oslo seg inn i rekken av motstandere av sykehuset.

Sju av åtte partier i bystyret er kritiske til tårnene. Og Oslo kommunes plan- og bygningsetat har advart om at sykehuset kan bli svært vanskelig å få godkjent.

Det skyldes ifølge etaten at høyden og volumene vil komme i konflikt både med gamle Gaustad sykehus, grøntdrag og elvelandskap i området.

Vurderer å kutte tårnene

Styret i Helse Sør-Øst skulle godkjent planene om nye sykehus på Gaustad og Aker i desember, men valgte å utsette saken til styremøtet 31. januar. Faren for at Oslo kommune ikke vil godkjenne planene var en viktig årsak til utsettelsen.

Nå sier Helse Sør-Øst til NRK at vi de vil vurdere alternativer der sykehuset er kappet i høyden.

Det gjelder både Gaustad og Aker, som med sine 63 meter også er høyere enn Oslo kommunes øvre høyhusgrense på 42 meter.

Nytt sykehus på Gaustad fase 2

MANGE HØYHUS: Det finnes også planer om et andre byggetrinn på Gaustad med flere høyhus ned mot Ring 3.

Foto: Ratio/Arkitema

– Konseptene både på Aker og Gaustad utfordrer bestemmelsene om byggehøyder i henhold til Oslo kommunes norm for høyhus, skriver økonomidirektør Hanne Gaaserød i en e-post til NRK.

– For begge prosjektene vil det som en del av planforslaget og konsekvensutredningen bli belyst konsekvenser av at de anbefalte konseptene overholder kravet til maksimal byggehøyde, skriver Gaaserød.

– For liten tomt

Men hvis lavere bygninger fører til mer bygningsmasse andre steder på Gaustad-området, gjør ikke det saken bedre, mener Janne Wilberg.

Hun er spesielt bekymret for utbygging tett på det fredede anlegget fra 1855. Det vil ifølge Byantikvaren endre opplevelsen av Gaustad sykehus som et historisk sykehusanlegg med grønn og fri beliggenhet.

Rikshospitalet med detalj fra Gaustad sykehus foran

TRE ETASJER: Rikshospitalet fra 2000 er bygget lavt nettopp for ikke å komme i konflikt med fredede Gaustad sykehus og grøntområdene rundt.

Foto: Olav Juven / NRK

– Det ser ut til å være et altfor stort arealbehov her i forhold til den tomten som er til disposisjon, sier hun.

Forslaget innebærer en vesentlig konflikt med hensynet til kulturminneverdiene i området og ivaretakelsen av Gaustad sykehus som et frittliggende og tronende sykehusanlegg.

Høringsuttalelse fra Byantikvaren i Oslo

Frykter forsinkelser

Christian Grimsgaard

FRYKTER FORSINKELSER: Christian Grimsgaard, lege og foretakstillitsvalgt for Akademikerne i Helse Sør-Øst.

Foto: Thomas Barstad Eckhoff / Legeforeningen

Foretakstillitsvalgt for Akademikerne i Helse Sør-Øst, Christian Grimsgaard, mener at faren for at Oslo kommune gir tommelen ned bare gir styret én mulighet.

– Alt tyder på at dette ikke blir godkjent. Derfor har vi tillitsvalgte vært tydelige på at man må se på alternativer, slik at dette prosjektet ikke skal bli ytterligere forsinket.

– Det betyr i praksis å se på Ullevål-tomta, som er den største og mest fleksible tomta som Oslo universitetssykehus besitter, sier Grimsgaard.