Dette betyr statsbudsjettet for Buskerud

Regjeringen la i dag frem forslag til statsbudsjettet for 2018

Statsbudsjettet

Dette betyr statsbudsjettet for Buskerud.

Foto: NRK

Når statsbudsjettet ble lagt frem i dag, ble det klart at i Buskerud er det Lier kommune som ser ut til å være vinneren. For de kommer best ut av inntektsøkningen til kommunen. Det betyr at de vil øke de frie inntektene med tre prosent som tilsvarer en ekstra pott penger på over 40 millioner kroner.

Gunn Cecilie Ringdal

Ordfører i Lier, Gunn Cecilie Ringdal, kan smile over dette statsbudsjettet hvor Lier kommer godt ut.

Foto: Nora Brønseth / NRK

– Det er positivt at Lier kommer så godt ut av det med de frie inntektene. Men det betyr ikke at vi skal slå oss løs av den grunn. Vi må fortsette å prioritere riktig fremover, både i 2018 og årene etter det, sier ordfører i Lier, Gunn Cecilie Ringdal.

Drammen kommune kommer også godt ut av det med 2.8 prosent økning, noe som betyr at de får 100 millioner mer å rutte med.

Det kommunen med dårligst uttelling i Buskerud er Sigdal. De øker de frie inntektene med 1.3 prosent, noe som tilsvarer 2,7 millioner kroner.

Dette er områdene hvor regjeringen vil satse i Buskerud

Utdanning

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), som har studiested i blant annet Buskerud, med 1,7 millioner kroner til 40 studieplasser i IKT.

Helse

 • Lån til nytt sykehus i Drammen ble vedtatt med en øvre ramme på 8 460 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett 2017. I 2017 er det bevilget 70 millioner kroner til prosjektet. Regjeringen foreslår å bevilge 425 millioner kroner i 2018.

Veier

 • Regjeringen foreslår å bevilge 35,9 milliarder kroner til veiformål i 2018. For Buskerud innebærer dette:

 • E134 Damåsen–Saggrenda, Kongsberg og Øvre Eiker kommuner
  Prosjektet omfatter bygging av 13,2 km vei i ny trasé forbi Kongsberg. Om lag 8,5 km bygges som firefelts vei, og resten som tofelts vei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Det bygges fire tunneler med en samlet lengde på om lag 4,5 km. Anleggsarbeidene startet i juni 2015, og ny vei ventes åpnet for trafikk høsten 2019. Det foreslås satt av 1100 millioner kroner i 2018, fordelt mellom 400 millioner kroner i statlige midler og 700 millioner kroner som forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

 • RV 23 Dagslett–Linnes, Røyken og Lier kommuner
  Det settes av midler til forberedende arbeider og anleggsstart. Prosjektet omfatter bygging av 5,5 km ny firefelts vei. Det legges opp til anleggsstart i april 2018 mot tidligere forutsatt i august 2017, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2021. Det foreslås satt av 345 millioner kroner i 2018, fordelt mellom 60 millioner kroner i statlige midler og 280 millioner kroner som forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

 • RV 23 Merraskott- og Elgskauåstunnelene, Hurum og Røyken kommuner
  Innenfor de foreslåtte midlene til fornying legges det opp til å ferdigstille utbedringen av de to tunnelene.

 • Det foreslås i alt 60 millioner kroner til E16 Bjørum – Skaret til forberedende arbeider, hvorav 30 millioner kroner i statlige midler og 30 millioner kroner som forutsettes stilt til disposisjon fra bompengeselskapet. Prosjektet omfatter bygging av en ny firefelts vei, med tunnel under både Sollihøgda og Bukkesteinshøgda. Utbyggingen vil gi et sammenhengende tilbud for gående og syklende på hele strekningen. Dagens E16 vil inngå i et lokalveisystem. Det legges opp til anleggsstart mot slutten av 2018, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2023.

 • E16 Eggemoen–Jevnaker–Olum i Ringerike kommune i Buskerud og Jevnaker kommune i Oppland.

 • Med forbehold om Stortingets tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering legges det opp til anleggsstart høsten 2018. Veien ventes åpnet for trafikk i 2021. Arbeidene med lokalveinettet ventes ferdigstilt i 2022. Midlene for 2018 vil bli benyttet til grunnerverv, prosjektering, forberedende arbeider og eventuell anleggsstart.

 • E16 Eggemoen – Nymoen, Ringerike kommune
  Regjeringen foreslår planleggingsmidler til arbeid med kommunedelplan.

 • E18 Fosskolltunnelen, Lier kommune
  Innenfor regjeringens foreslåtte midler til fornying legges det opp til å finansiere resten av arbeidene.

 • RV 282 Holmenbrua, Drammen kommune
  Det foreslås planleggingsmidler til arbeidet med reguleringsplan.

 • Innenfor regjeringens foreslåtte midler til mindre tiltak legges det opp til å etablere døgnhvileplass på Gol.

 • Buskerudbyen (Buskerud fylkeskommune og kommunene Drammen, Kongsberg, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker) har belønningsavtale for perioden 2014–2017. Det er betalt ut til sammen 358,3 millioner kroner i avtaleperioden. Byområdet kan søke om ny avtale fra 2018.

Jernbane

 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 23,1 milliarder kroner til jernbaneformål i 2018, herunder om lag 3,8 milliarder til videre utbygging og planlegging av InterCity-prosjekter på Østlandet. For Buskerud innebærer dette:

 • InterCity-planlegging på Vestfoldbanen, Drammen kommune
  Regjeringen foreslår å bevilge 642 millioner kroner til videre planlegging av InterCity-prosjekter på Vestfoldbanen, blant annet prosjektet Drammen-Kobbervikdalen/Drammen-Gulskogen Drammen kommune.

 • Prosjektet omfatter 9 km nytt dobbeltspor på strekningen Drammen-Kobbervikdalen, 2 km nytt dobbeltspor på strekningen Drammen-Gulskogen samt ombygging av Drammen og Gulskogen stasjoner. Prosjektet planlegges med sikte på mulig byggestart i 2019 og ferdigstilling i 2024.

 • Innenfor regjeringens foreslåtte bevilgning til planlegging er det satt av 576 millioner kroner til videre planlegging av den nye InterCity-strekningen mellom Sandvika og Hønefoss ny E16 på strekningen Skaret-Hønefoss, med sikte på i mulig anleggsstart i 2021/2022.

  Her kan du lese mer om hvilke tiltak som prioriteres i Buskerud i dette statsbudsjettet.