Bråket rundt Halden ishall

NRK Østfold summerer opp bråket rundt Halden ishall. Se vedtakene, kontraktene, epostene og brevene.

Halden ishall - montasje

Mange spørsmål er reist rundt Halden ishall-byggingen, der en ny halldel og curlingbane ble bygd til den gamle hallen fra 1987: Bygd på tvers av tegninger eller ei? Brannfarlig eller ei? Er politiske vedtak fulgt opp eller trenert?

Foto: NRK/Scanpix

Nyeste elementer i artikkel per juli 2011:

  • På jakt etter granskere (mai 2011)
  • Halden kommune frikjent av KOFA (juni 2011)
  • - Utsetter granskingsrapport (juli 2011)

Norsk ishall nr. 15 (1987)

Halden Ishall ble åpnet den 17. desember 1987, og var i full drift den 1. januar i 1998 som den 15. ishallen i Norge.

Da den ble åpnet hadde hallen en publikumskapasitet på 1 200 ståplasser.

Is-sesongen i Halden ishall varer vanligvis fra ca 01.september til ultimo mars måned hvert år.

I sommerhalvåret ble ishallen benyttet av mange andre arrangementer som dansegalla, bilutstillingslokale, fotballturneringer, messer etc.

IK Comet, ishockey

IK Comet tok på sju år spranget fra 3. divisjon til Eliteserien i 2004, en prestasjon som klubben og folk i Halden var stolte av.

Foto: www.ikcomet.no

IK Comet til Eliteserien (2004)

Comet spilte seg oppover i divisjonene og holdt etter hvert et godt nivå i 1. divisjon.


I 1995 spilte klubben kvalifisering for Eliteserien, men klarte ikke å rykke opp og holdt seg i 1. divisjon fram til 1997.

Da søkte klubben seg til 3. divisjon, bl.a. for å bli kvitt en del gjeld. Etter en formidabel jobb av frivillige, spillere og sponsorer fikk klubben et voldsomt løft i årene som kom.

Den 14. mars 2004 ble en historisk dag for klubben. Denne datoen sikret IK Comet seg opprykk til Eliteserien.

Les også:

Dispensasjon fra ishockeyforbundet (2006)

Halden ishall tilfredsstilte ikke ishockeyforbundets minimumskrav som klasse b-hall; en ishall med plass til 2 000 tilskuere, hvorav minst 1 000 sitteplasser.

Det ble gitt dispensasjon for spill i Eliteserien i ishallen fra Norges ishockeyforbund, men kravet om sitteplasser og oppgradering til høyere status lå over klubben.

Ishockeyforbundets krav var i 2006 at det måtte finnes en plan for slik oppgradering.

Les også:

Se søknad om dispensasjon fra IK Comet i august 2006:

Dispensasjonssøknad Comet 2006

Skjøteoverdragelsen (2007)

Selskapet Halden ishall eiendom as ble opprettet høsten 2006.

Selskapet skulle sørge for nødvendige byggearbeider i hallen for å tilfredsstille ishockeyforbundets krav til hall.

Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet styrte Halden kommune sammen i årene 2003-2007.

Politikerne i Halden vedtok i ØKON (Økonomi- og næringsutvalget) den 10. april i 2007 at skjøtet for ishallen skulle overdras til Halden ishall eiendom as.

Et enstemmig vedtak om å overføre hallen til eiendomsselskapet inneholdt også en setning om at kommunen skulle garantere for et 1. prioritetslån til dekning av utbyggingskostnader.

Formannskapet i Halden og kommunestyret behandlet saken om Halden ishall i mars og april 2007 (pdf-fil):

Kommunal behandling av ishallsaken mars og april 2007

Avtalen mellom Halden kommune og Halden ishall eiendom as

Avtalen mellom Halden kommune og Halden ishall eiendom AS (2007)

Den 8. juni 2007 ble avtalen mellom Halden kommune og Halden ishall eiendom as undertegnet.

Forut for at avtalen ble undertegnet var det en del korrespondanse med Fylkesmannen i Østfold.

Årsaken var at de opprinnelige vedtektene i Halden ishall eiendom as inneholdt formuleringer, som måtte justeres i forhold til at kommunen kunne gå inn og gi garanti.

Vedtektene i AS-et måtte tydelig vise at selskapet ikke hadde noe gevinstsiktemål.

Da spørsmålet var løst i forhold til vedtektene ga Halden-ordfører Per-Kristian Dahl den 8. juni 2007 klarsignal til varaordfører Eirik Milde (H) om å undertegne avtalen.

Avtale om Halden ishall og korrespondanse i saken (pdf-fil):

Avtale om Halden ishall og korrespondanse i saken

Fylkesmannens godkjenner garanti juni 2007

Godkjenning fra Fylkesmannen i Østfold (2007)

Byggekostnadene, som ble lagt til grunn i den første fasen av den kommunale saksbehandlingen, var basert på at en byggmester i oktober 2006 fikk oppdraget med å estimere byggekostnadene for ishallen.

Disse ble på dette tidspunktet estimert til 19,8 millioner kroner pluss moms.

Beløpet ble vedtatt av Halden kommune og det ble søkt Fylkesmannen i Østfold om godkjenning, noe som gikk i orden.

Her er godkjenningen fra Fylkesmannen, datert 21. juni 2007 (pdf-fil):

Fylkesmannen i Østfold godkjenner garanti for Halden Ishall Eiendom AS

COWI AS svar på rømningskapasitet i ishallen (2007)

"Rømningskapasiteten følger preaksepterte løsninger mht. 1 cm fri bredde pr. pers. Det er en samlet fri bredde på 2076 cm og kapasiteten i ishallen er oppgitt til 1875 pers. Det er derfor tilstrekkelig røminingskapasitet i ishallen.

COWI AS vurderer at publikumsarrangementer kan gjennomføres forsvarlig i ishallen dersom alle punkter i dette notatet følges."

Se brevet fra COWI AS og tegninger av rømningsveier (pdf-fil)

COWI AS om rømningskapasitet i ishallen

Strevde med å finne ut av eierforhold (2008)

Da Halden brannvesen skulle vurdere fremtidig bruk av Halden ishall, slet de med å finne ut av eierforholdene og endte opp med å forholde seg til kommunen som eier.

I et brev til rådmannen skriver brannvesenets Eyvind Aakerman at det branntekniske konseptet som er valgt for hallen, gjorde det umulig å arrangere ikke-isrelaterte aktiviteter.

I Halden ishall hadde det tidligere vært bilutstillinger, konserter og annen alternativ bruk.

I Aakermans brev heter det at slike alternative aktiviteter ikke lenger kunne finne sted i ishall eller i curlinganlegget.

Les brevet fra Halden brannvesen til rådmannen i Halden kommune (pdf-fil):

Halden brannvesen om fremtidig bruk av ishallen

Justering av eier-formulering (2008)

I et samarbeidsnotat, unntatt offentlighet, datert den 17. juli 2008 er formuleringen vedrørende ”eierforhold” til ishallen justert.

Mens ØKON i april 2007 vedtok å overføre skjøtet til Halden ishall eiendom as, viser samarbeidsnotatet av 17. juli 2008, at ordlyden nå er ”eierforhold avklares når revidert byggeregnskap foreligger”.

Det foreligger ingen formell politisk behandling av saken på dette tidspunktet, som overstyrer ØKON-vedtaket av april 2007.

Fra politisk hold er Svein Olaussen (Ap) tilstede i møtet sammen med ansatte i administrasjonen.

Fra ishallstyret møtte Thor-Ivar Engebretsen (IK Comet), Jostein Stø (IK Comet) og Arne Suther (Halden Curlingklubb)

Her er samarbeidsnotatet:

Samarbeidsnotat Halden kommune - ishallstyret

Økning av byggegaranti (2008)

Nye tegninger for Halden ishall forelå i mars 2007, og sommeren 2007 startet byggingen av ny curlinghall og ombygging av Halden ishall.

(Artikkelen fortsetter under illustrasjonen)

Plan for Halden Ishall
Foto: IK Comet Halden ved Thor-Ivar Engebretsen

I et enstemmig vedtak i Halden kommunestyre den 18. desember 2008 ble den kommunale garantien økt fra 19,8 til 23 millioner pluss moms.

I vedtaket fra kommunestyret heter det at formannskapet ble gitt fullmakt til å gjennomføre økningen av garantien.

I sammenhengen var det også forutsatt at administrasjonen søkte Fylkesmannen i Østfold om godkjenning.

Her er vedtaket:

Kommunestyrevedtak om garanti
Foto: Halden kommune 18.12.2008

Les saksprotokoll fra kommunestyret 18.12.2008 (pdf-fil):

Saksprotokoll kommunestyret 18.12.2008

Revisorrapport for 2008 (februar 2009)

Den 20. februar 2009 forelå revisjonsrapporten ferdig fra revisor Jørn Løken for Halden Ishall Eiendom AS.

Løken har gjennomgått regnskapet for 2008, og har ingen anmerkninger til områdene "bank og lån".


Revisor bemerker at Halden Ishall Eiendom AS har lånt ut 250 000 kroner til Halden Ishall AS den 15. februar 2008. Beløpet er ikke tilbakebetalt på det tidspunktet revisjonen er gjennomført.

Lånet er styrebehandlet, og har kommet istand fordi Halden Ishall AS - et underselskap av Halden Ishall Eiendom AS, er i en vanskelig økonomisk situasjon, og har ikke penger til å betale strøm.

Revisor bemerker at Halden Ishall Eiendom AS har påtatt seg utgifter vedrørende brannkummer til Gimle skole til en verdi av 349 000 kroner, som skal dekkes av Halden kommune.

Revisor skriver blant annet i sin rapport:

"Selskapet har behov for å få økt byggelånsrammen sin betydelig ut fra dagens godkjente NOK 19,8 millioner. Uten en tilfredsstillende økning er selskapet illikvid.

Selskapet må utarbeide et gjennomarbeidet budsjett for å se hvilke likviditetsbehov det har i de kommende årene til å dekke løpende forpliktelser.

Avslutningsvis vil vi påpeke at grunnboken på eiendommen er tinglyst på Halden kommune."

Les hele rapporten fra revisor her(pdf-fil):

Revisjonsrapport for 2008

Rådmannen bekrefter manglende vedtak (februar 2009)

I et brev til Halden kommune, datert 5. februar 2009, søker IK Comet om kommunal garanti for sin virksomhet.

Klubben har en vanskelig økonomi, og ber kommunen bidra med kommunal garanti for et lån på fire millioner kroner.

Klubben og Halden ishall er to ulike juridiske enheter. Rådmannen skriver i sitt svar til Comet den 25. februar 2009 at kommunen ikke kan se isolert på utbyggingen av ishallen og klubben.

Rådmannen bekrefter i sitt brev at formannskapet aldri har behandlet kommunestyrets vedtak av 18. desember 2008 om økt byggelånsgaranti.

Rådmannen skriver videre at administrasjonen ikke har sendt noen søknad til Fylkesmannen om godkjenning av garanti, slik det også ble vedtatt den 18.12.2008.

(Artikkelen fortsetter under illustrasjonen)

Brev fra rådmannen februar 2009 til IK Comet

I sitt brev til IK Comet skriver rådmannen videre at eiendommen aldri er overført til selskapet Halden ishall as, og at Halden kommune fortsatt er hjemmelshaver (25. februar 2009).

Investeringer som er gjort, er i følge rådmannen gjort i kommunal eiendom, og kommunen må da involveres i saken.

Rådmann Per Egil Pedersen i Halden kommune skriver at per 25. februar 2009, er det ukjent for kommunen hvordan finansieringen i utbyggingsprosjektet er løst for beløpet fra 19,8 millioner pluss moms (vedtatt våren 2007) og til et estimat på rundt 25 millioner kroner, som ombygging av hall og ny curlingbane skal koste.

Pedersen siterer Halden ishalls revisor, som har beskrevet for kommunen at det er behov for å øke byggelånsrammen, og at eiendomsselskapet uten en tilfredsstillende økning er illikvid.

Les rådmannens brev av 25. februar 2009 til IK Comet (pdf-fil):

Rådmannen i Halden svarer IK Comet 25. februar 2009

Purret via epost (mars- mai 2009)

Vedtaket fra 2007 om skjøteoverdragelse, og vedtaket i kommunestyret i desember 2008 om økning av garantien ble aldri satt ut i livet.

Både Comet og ishallens styre ble urolige, og det ble sendt gjentatte eposter til det politiske flertallets politikere Svein Olaussen (Ap), Mons Hvattum (SV) og Morten Christoffersen (Krf), samt ordfører Per-Kristian Dahl (Ap).

I epostene, som NRK her presenterer i sin helhet nedenfor, forteller Thor-Ivar Engebretsen, som var byggeleder for ISS og Comets representant i ishallstyret, hvilke problemer utbyggingsprosjektet står overfor sen-vinteren og våren 2009.

Thor-Ivar Engebretsen nevner i epostene:

  • vedtakene om å overdra skjøtet og øke garantien er ikke fulgt opp
  • hvilket arbeid som er gjennomført og hva som gjenstår
  • byggearbeidene har stoppet opp på grunn av manglende betaling
  • Gimle skole kan ikke benytte garderobeanlegget
  • låneforholdet til Handelsbanken er vanskeliggjort
Mail om ishallens situasjon
Foto: Kopi av mail 7. mai 2009.

Les hele epost-korrespondansen med sentrale politikere(pdf-fil):

Epost-korrespondanse angående ishallens situasjon mars-mai 2009

Prisstigning på 12 prosent (april 2009)

I et brev til ishockeyklubben Comet, datert 2. april 2009, oppsummerer ISS sin deltakelse i ishall-prosjektet.

ISS svarer Comet på bakgrunn av en forespørsel fra klubben, der man etterlyser bekreftelse på hva endelige byggekostnader kan ende opp i for Halden ishalls del.

ISS-direktørene Trond Svenskerud og Jim A. Nymoen forteller at ISS først kom med i prosjektet i 2006, og de peker på at prisstigningen fra 2006 til 2009 har vært på 12 prosent for lønn og materialer.

Slik ISS oppfatter status for byggeregnskapet er de samlede byggekostnadene på dette tidspunktet på rundt 25 millioner kroner, eksklusive moms og finanskostnader.

De samlede byggekostandene beregnes å bli på 27,1 milllioner eksklusive moms.

Ifølge ISS er beløpet ikke inklusive blant annet vaktmestertjenester på rundt en million kroner - som ISS anser som en driftsutgift, finansomkostnader og renter - per mars 2009 påløpt til ca. 1,3 millioner, og eventuelle kostnader som måtte komme i forbindelse med nye offentlige pålegg.

ISS har underveis i prosjektet sørget for å betale underleverandører til ishallsprosjektet på vegne av Halden Ishall Eiendom AS, i tillitt til at kommunal garanti ble økt og løfter om tilleggsfinansiering, skriver Svenskerud og Nymoen.

Per mars 2008 har ISS en udekket faktura på 7,6 millioner kroner inklusive moms, og har ytterligere 5,5 millioner både betalte og ikke betalte regninger fra underleverandørene.

"ISS har inntil endelig finansiering er avklart stanset alle leveranser til Halden Ishall Eiendom AS slik at ikke ISS og Halden Ishall Eiendom AS påføres ytterligere forpliktelser. Arbeidene vil bli igangsatt så snart finansieringen er ordnet", skriver direktørene.

Les hele brevet fra ISS-direktørene her (pdf-fil):

ISS-brev til IK Comet

Byggekontrollantens vurdering (mai 2009)

Den offentlig godkjente takstmann og tømrermester Svein Riddervold hadde jobben som byggkontrollant for Handelsbanken. Banken satt med byggelånet til ishall-prosjektet.

I et brev til Handelsbanken den 14. mai 2009 beskriver han status for ishallen, og avgir en sluttrapport for Halden ishall.

Riddervold kjenner saken godt, og har ifølge brevet til Handelsbanken gjennomgått prosjektets alle tre faser under byggeperioden.

Svein Riddervold forteller at ISS har levert en komplett gjennomgang av hele prosjektet til ham som byggkontrollant, og han har mottat i alt 1 032 bilag knyttet til ishallen. Han forteller at han har kontrollert alle framlagte fakturaer

Riddervold bemerker at det opprinnelige byggebudsjettet er avveket, og han skriver at dette dels skyldes manglende samordnet byggeledelse og budsjettoppfølging, feilbedømmelser vedrørende opprinnelig budsjett, sviktende dugnadsinnsats og endringer underveis i byggeperioden.

Han beskriver videre arbeidene som å være utført i henhold til byggeforskrifter og med akseptabel håndverksmessig utførelse.


Les hele byggkontrollants brev til Handelsbanken (pdf-fil):

Byggkontrollantens sluttrapport

- Et bevisst politisk spill(mai 2009)

ISS gjorde på sentralt hold sine vurderinger av utviklingen i forhold til Halden kommune. I dokumenter NRK har sett heter det blant annet fra en intern vurdering datert i mai 2009:


"Kommunen har ikke oppfylt sin forpliktelse til å finansiere bygget og har heller ikke overskjøtet eiendommen slik at Halden Ishall Eiendom AS alternativt kan søke endelig finansiering av byggekostnadene eksternt."

Det heter videre:

"Kommunen har ikke engang fulgt opp kommunestyrevedtaket om å utvide garantirammen til kr. 23 mill. eks. mva. med den følge at Handelsbanken har sagt opp låneavtalen.

Det virker som det pågår et bevisst politisk spill for å velte ishallprosjektet med de økonomiske tap som følger av dette både for HIE og for entreprenørene."

Les ISS-vurderingen per mai 2009 (pdf-fil):

ISS-vurdering

Rådmannen påpeker manglende styring (juni 2009)

I saksutredningen før Halden kommune inngår avtale med ISS om kontrakt for Halden ishall, skriver rådmannen i sin oppsummering av saken at det har vært manglende styring med ishallsprosjektet.

Fra oppsummeringen heter det blant annet:

"Ved årsskiftet 2008/2009 begynner det å bli kjent at både selskapet Halden Ishall Eiendom AS og ishockeyklubben Comet er i økonomiske vanskeligheter.

Klubben søker kommunen i brev 05.02.09 om kr. 4,0 mill i driftsgaranti. I brev av 25.02.09 fra Halden kommune til klubben anføres at kommunen, for å kunne ta stilling til søknaden, må få innsyn i godkjente og reviderte regnskaper for hele Comet-systemet dvs både for klubben, og status mht eiendomsselskapet og deres utbygging av ishallen."

Det heter videre i brevet:

" ISS har henvendt seg til kommunen - som den eneste "søkegode" part for evt. å prøve og finne et alternativ til full konkurs både i eiendomsselskapet og klubben Comet med de konsekvenser det ville få."

Og videre heter det :

"Mellom partene har foreligget en rekke tvistespørsmål - herunder gjennomføringen av den inngåtte avtalen, tolkningen av ordlyden i garantivedtakene i forhold om mva. er inkludert eller ikke.

Kommunen hevder at ansvaret for overskridelsene kun ligger hos ISS og Halden Ishall Eiendom AS sitt styre, mens disse hevder det motsatte osv."

Les rådmannens oppsummering av saken her (pdf-fil);

Rådmannen påpeker manglende styring

Avtalen mellom Halden kommune og ISS (sommer 2009)

Sommeren 2009 ble tidligere regionssjef for ISS Østfold, Thor-Ivar Engebretsen, bedt om å si opp sin jobb i selskapet.

Han han hadde både tegnet ishallstegningene og ledet byggearbeidene. I tillegg hadde han en rolle i ishallstyret på vegne av Comet.

ISS inngikk en avtale med Halden kommune den 23. juni 2009.

Av avtalen fremgår at Halden kommune utvider garantien fra 19,8 til 23 millioner, som inntil da ikke var gjennomført.

(Vedtaket om utvidelse av garantien ble gjort enstemmig av kommunestyret den 18.12.2008.)

(Artikkelen fortsetter under illustrasjonen)

Halden ishall

Thor-Ivar Engebretsen tegnet utkastene til Halden ishall. Det vanket bonus på 185 000,- kroner til Engebretsen fra ISS for å ha sikret Halden ishall-avtalen og stått for tegningene.

Foto: Thor-Ivar Engebretsen

Videre heter det i avtalen at ISS sørger for og bekoster ferdigstillelsen av Halden ishall utvendig og innvendig, og selskapet skal sørge for at alle offentlige tillatelser og pålegg foreligger og er oppfylt.

Avtalen tilsier også at ISS skal konvertere deler av sine utestående fordringer til et langsiktig lån på 3,4 millioner kroner, og at selskapet skal avskrive sine fordringer utover 26,4 millioner kroner.

Det heter i avtalen at all framtidig refusjon av moms til Halden ishall eiendom as vedrørende utbyggingsprosjektet tilfaller ISS.

Les hele avtalen mellom ISS og kommunen av juni 2009 (pdf-fil):

Avtalen mellom ISS og kommunen av juni 2009

Halden ishall

Halden kommune varslet pålegg om opphør av bruk av ishall i september 2009, etter at de hadde fått varsel om at ishallen fortsatt var i bruk,

Foto: Rainer Prang / NRK

Nektes bruk av ishallen

Den 25. september 2009 varsler Halden kommune styreleder i Halden Ishall Eiendom AS om at ishallen ikke lenger skal være i bruk.

Bakgrunnen for varselet er at kommunen har fått opplysninger om at hallen fortsatt er i bruk, på tross av manglende brukstillatelse.

Det varsles samtidig om at tvangsmulkt vurderes ilagt.

I varselet heter det videre:

"Bygningsmyndighetene ser videre, på grunnlag av de mulige alvorlige konsekvenser av branntilløp i en ikke tilstrekkelig sikret bygning, svært alvorlig på at bygningen benyttes uten at disse forholdene er rettet og det er gitt nødvendig brukstillatelse."

Les påbud om bruk av opphør (pdf-fil):

Kommunens varsel

COWI-vurdering oktober 2009

COWI om organisatoriske tiltak (oktober 2009)


Det har vært en del diskusjoner rundt tolkningen av COWIs vurdering av brannsikkerheten i Halden ishall.

Kommunalsjef Åsmund Bråtekas i Halden kommune, og ingeniør Klaus Offenberg har hver på sin måte tolket COWI-vurderingen.

- Det er vel dokumentert at det var omfattende bygningstekniske og branntekniske mangler ved bygget. Brannteknisk konsulent COWI ville ikke signere kontrollerklæringen og ville ikke gå god for brannsikkerheten i bygget. Det var det kun COWI som var legitimert til å gjøre, sier Bråtekas til nrk.no.

Offenberg på sin side mener COWI-vurderingen åpnet for bruk av vakter, slik at Comet kunne trene og spille i ishallen.

- Det var unødvendig å stenge hallen. Poenget var at brannteknisk konsulent COWI i sin rapport åpnet for at man kunne bruke vakter i ishallen under trening og spill, sier ingeniør og tidligere medlem i ishallstyret, Klaus Offenberg.

Les COWI-vurderingen her og gjør deg opp din egen mening (pdf-fil):

COWI-vurdering 7. oktober 2009

Bobestyrer Vigdis Brandstorp

Bestyreren av konkursboet Comet, advokat Vigdis Brandstorp, var optimist helt til det siste. Da klubben ikke fikk trene og spille i ishallen var det ikke grunnlag for å

Foto: NRK / NRK

Comets konkurs (oktober 2009)

Halden ishall var hjemmebanen til ishockeylaget Comet, før klubben gikk konkurs i 2009.

Søknad om brukstillatelse ble avslått den 17. september 2009, grunnet det kommunen mente var dårlig brannsikring, og dermed hadde klubben ikke noe sted å spille og få sine inntekter.

Hallen ble først åpnet for drift den 27. mars 2010.

Video nsps_upload_2009_10_2_18_31_45_3115.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Les også:

Halden ishall

NRK har har sett en epost fra arkitekt Peter Wisme som tegnet Halden ishall. Han beskriver byggeendringene som små i forhold til hans egne tegninger fra 2007.

Foto: Rainer Prang / NRK

Bygd på tvers av tegninger (2009)

Det har vært hevdet fra politikere og administrasjon at hallen var bygd på tvers av tegninger og ikke tilfredstilte verken brann- eller rømningskrav.

NRK har har sett en epost fra arkitekt Peter Wisme som tegnet Halden ishall. Han beskriver byggeendringene som små i forhold til hans egne tegninger fra 2007.

Det arkitekt Wisme reagerer mest på er det han mener er overdreven sprinkling av Halden ishall.

Wisme skriver også at den ti år gamle gymsalen til Gimle skole vegg i vegg med ishallen, ikke burde vært godkjent. Dette var et byggeforhold ISS aldri var involvert i.

- Alt ved tilbygget burde vært annerledes, skriver han og peker på at blant annet brannutgang er bygget i tre og at branndørene slår feil vei.

Les korrespondansen mellom arkitekt Wisme og daværende byggeleder Thor-Ivar Engebretsen i pdf-fil:

Korrespondansen mellom arkitekt og bygningsleder. Se tegningene og sammenlign.

Ishallen stengt i seks måneder (2009)

Fra hallen ble stengt i midten av september 2009 til den ble åpnet gikk det seks måneder.

I mars 2010 ble ishallen åpnet for bruk, men har fortsatt ikke permanent brukstillatelse per november 2010.

Les også:

Multiconsults vurdering av ishall (november 2009)

Arbeidet i ishallen ble stoppet av ISS i mai 2009. Det gjenstod på dette tidspunktet, ifølge ISS en del arbeid, som selskapet nektet å utføre før oppgjør for utført arbeid var gjort.

Hallen ble stengt for bruk i oktober 2009 etter at kommunen slo fast at det var store mangler ved hallen. Dette førte til at ishockeyklubben Comet ikke hadde noe sted å trene og spille kamper.

Multiconsult vurderte brann- og rømningssikkerheten i Halden ishall høsten 2009, og i november forelå rapporten fra selskapet.

Les hele rapporten fra Multiconsult her (pdf-fil):

Multiconsults rapport

Endringer i kausjonsansvar (januar 2010)

Halden kommune sendte i november 2009 forespørsel til Fylkesmannen i Østfold angående mindre endringer av kausjonsansvar for Halden Ishall.

Den 12.11.2009 fattet formannskapet et vedtak om at de vedtatte 23 millioner kroner, som kommunen stiller som simpel kausjonist for i forhold til Halden Ishall Eiendom as, endres til å være en selvskyldnerkausjon under forutsetning av at Halden kommune forblir eneaksjonær i selskapet.

Vedtaket er fattet på et tidspunkt etter at Halden ishall er stengt og IK Comet har gått konkurs.

Tidligere vedtak med hensyn til denne kausjonsstillelsen forblir uendret. Saken blir beskrevet som en "hastesak".

Fylkesmannen hadde tidligere godkjent kommunestyrets vedtak av 26. april 2007, der vedtaket lød:

"Halden kommune stiller simpel garanti for byggelån/langsiktig lån inntil 19,8 millioner eksklusive moms", i forhold til avtalen som var inngått mellom Halden kommune og Halden Ishall Eiendom as.

Fylkesmannen skriver i sitt brev til kommunen, datert 21. januar 2010, at i henhold til kommuneloven §51, nr. 1, skal vedtak om å stille kausjon eller annen økonomisk garanti for virksomhet som drives av andre enn kommunen selv, godkjennes av departementet.

Fullmakt er delegert til Fylkesmannen, og Fylkesmannens vurdering er at Halden kommune på dette tidspunktet har overtatt samtlige aksjer i Halden ishall eiendom as.

"Situasjonen for kommunen kan endre seg i forhold til risikoen, ved at kommunen nå antakelig må ta høyde for å dekke hele forpliktelsen i forbindelse med låneopptaket. Dette må ses i sammeheng med hvilke tilskudd kommunen må gi selskapet for å sikre drift og vedlikehold av eindommen".

Fylkesmannen godkjente Halden formannskaps vedtak av 12.11.2009 vedrørende garanti for Halden ishall as.

Les Fylkesmannen brev av januar 2010 (pdf-fil):

Fylkesmannen godkjenner endringer av kausjonsforhold

Banken purrer kommunen (juli 2010)

Den 21. juli 2010 purret Handelsbanken Halden kommune for manglende innbetalinger knyttet til ishallutbyggingen.

Trusselen fra banken var at de ville la hele lånet på nærmere 23 millioner komme til forfall, om ikke avdrag og renter ble betalt.

I svar fra kommunen heter det at styret i Halden Ishall Eiendom AS vil betale umiddelbart.

Les kommunens svar til Handelsbanken 10. august 2010 (pdf-fil):

-

Roar Lund

Høyre-politiker, og styreleder i Comet i 2005 til og med oktober 2008, Roar Lund, hevder Halden Arbeiderparti har satt seg over vedtak fattet av kommunen, og at Ap har bidratt til trenering av vedtakene.

Foto: Halden Dagblad

- Politisk maktmisbruk knuste Comet (oktober 2010)

Tidligere styreleder i Comet og Høyre-politiker Roar Lund gir Halden Arbeiderparti skylda for ishockeykonkurs og ishallsproblemer, og mener det lokale Arbeiderpartiets håndtering av saken var en hevn mot ham selv og Høyre.

- Det finnes ingen formelle, politiske vedtak som overstyrer vedtakene om overdragelse av skjøtet til ishallstyret av 2007.

Halden Arbeiderparti har satt seg over formelle vedtak fattet i politiske fora. Noen har snakket sammen, sier Lund til nrk.no.

Fra Halden Arbeiderpartis ordfører var beskjeden klar:

– At vi driver en politikk som skulle være en hevnaksjon mot Lund og Halden Høyre, det tror jeg alle voksne oppegående mennesker forstår at bare er tull og tøys, sier Per-Kristian Dahl (Ap) til NRK Østfold.

Video Krangler om ishall

Egil Lund Pettersen

Egil Lund Pettersen, Frp-politiker og tidligere leder i IK Comet, påstår at Halden Arbeiderparti var en direkte årsak til at ishallen fikk problemer, og at Comet gikk konkurs 2009.

Foto: Halden Dagblad

- Ødela for ishallen og Comet (oktober 2010)

- Det er Arbeiderpartiet, SV og Kristelig Folkeparti som sammen med administrasjonen er ansvarlige for å følge opp de vedtak som er gjort. Det gjorde de aldri i ishall-saken, sier Egil Lund Pettersen.

Frp-politikeren overtok som styreleder i IK Comet etter Roar Lund i 2008.

- Hadde skjøtet til ishallen blitt overført til ishallstyret, og hadde byggegarantien blitt økt slik et enstemmig kommunestyre fattet vedtak om, da hadde denne situasjonen aldri inntruffet, sier Lund Pettersen til nrk.no.

Ordfører i Halden, Per Kristian Dahl (Ap), sier at årsaken til at utbyggerne av ishallen verken fikk skjøtet eller utvidet låneramme, var at de ikke oppfylte sin del av avtalen. Han avviser at vedtak som er blitt gjort ikke har blitt fulgt opp.

Thor-Ivar Engebretsen

- Løftebruddene fra Halden Arbeiderparti kostet meg jobben, sier Thor-Ivar Engebretsen.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Arbeiderpartiets trenering kostet meg jobben (oktober 2010)

Tidligere regionsjef i ISS mener Halden Arbeiderpartis trenering av ishallsaken kostet ham jobben og førte til millionsøksmål mot ham.

– Jeg stolte på de folkevalgte. Men tida gikk og gikk, og de løftene om løsninger Halden Arbeiderpartis politikere ga meg viste seg å ikke være ment alvorlig, sier Thor-Ivar Engebretsen til nrk.no.

Til sist fikk arbeidsgiveren hans nok av utsettelsene i ishallprosjektet, og Engebretsen ble holdt ansvarlig for forsinkelser og utlegg bedriften mente å ha hatt.

– Den direkte konsekvensen av at posisjonspolitikerne fra Ap, SV og Krf ikke holdt ord var at jeg måtte gå fra jobben min som jeg hadde hatt i 15 år.

– Jeg ble også stilt personlig ansvarlig av ISS for et millionbeløp knyttet til ishallsaken, sier en dyster Engebretsen, som forteller at saken har gått hardt inn på ham og familien.

Halden-ordføreren sier i en epost til NRK at han har gitt sine kommentarer i saken, og Dahl ser ingen nye momenter ut ifra det som alt er fremført.

- Sjokkert over Halden kommune (oktober 2010)

I oktober i år brøt det ut "full krig" mellom entreprenøren ISS Fascility Services og Halden kommune om byggearbeidene i Halden ishall.

ISS mener kommunen forsøker å true selskapet til oppgaver det ikke er inngått avtaler om på ishallen, og at kommunen heller ikke har betalt utestående regninger pålydende rundt to millioner kroner.

Kommunen hevder ISS ikke har gjort ferdig jobben slik det er avtalt, og holder derfor tilbake pengene.

- Nå er det slutt på tålmodigheten. Jeg har aldri opplevd maken, sa direktør Trond Svenskerud i ISS-avdelingen for Eiendomsdrift til nrk.no.

Les brev fra ISS til Halden kommune oktober 2010 (pdf-fil):

IIS-brev

Lars Petter Lie, Frp Halden

- Det er ingen politikere i posisjonen - og kanskje ikke noen i det hele tatt fra kommunestyret, som bør befatte seg med denne saken, sier Fremskrittspartiets Lars Petter Lie.

Foto: Privat

- Krever uavhengig gransking (oktober 2010)

Et flertall i kommunestyret vedtok den 19. desember i fjor at det skal iverksettes gransking av disposisjoner foretatt i selskapene Halden Ishall Eiendom AS og Halden Ishall AS.

Det er Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring skulle få fullmakt til å utarbeide hva som skal granskes og foreta utvelgelse av hvem som skal stå for granskingen.

I utvalget sitter flere politikere, som har hatt direkte-kontakt med ishallsaken underveis.

- Denne saken har nå fått så store dimensjoner og er så alvorlig, at her må eksterne granskere inn og se på alle forhold. Politikere er beskyldt for å ha spilt roller i ishallsaken, og både politikere, administrasjonen og andre aktører må granskes, sier Lars Petter Lie til nrk.no.

Flertallet i kommunestyret vedtok også at granskingen skal omfatte finansieringen og oppfølgingen av byggeprosjektet, men Fremskrittspartiets leder i Halden, Lars Petter Lie, mener vedtaket langt ifra er godt nok.

Klaus Offenberg

- Ishallen skulle aldri ha vært stengt. Det kunne ha vært spilt i Halden ishall hele tiden ved bruk av vaktmannskaper under trening og kamper, sier ingeniør Klaus Offenberg.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Halden ishall skulle aldri ha vært stengt (november 2010)

Da Halden ishall ble stengt for Comet i fjor høst, klappet klubben sammen.

Fra før av hadde ishockeyklubben dårlig økonomi, men uten en ishall å trene og spille kamper i, ble situasjonen uoverkommelig.

- Det var unødvendig å stenge hallen. Poenget var at brannteknisk konsulent COWI i sin rapport åpnet for at man kunne bruke vakter i ishallen under trening og spill, sier ingeniør og tidligere medlem i ishallstyret, Klaus Offenberg, til nrk.no.

Klaus Offenbergs forslag om å bruke vakter i hallen under trening og kamper ble ikke tatt til følge.

Kommunalsjef Åsmund Bråtekas mener kommunen handlet riktig i fjor høst, da hallen ble stengt.

- Det er vel dokumentert at det var omfattende bygningstekniske og branntekniske mangler ved bygget. Brannteknisk konsulent COWI ville ikke signere kontrollerklæringen og ville ikke gå god for brannsikkerheten i bygget. Det var det kun COWI som var legitimert til å gjøre, sier Bråtekas til nrk.no.

Bråtekas forteller at at alle avgjørende beslutninger som ble tatt ble konferert med Statens byggetekniske etat gjennom hele prosessen.

- Gransk meg! (november 2010)

Klaus Offenberg, som har hatt flere byggetekniske oppdrag i ishallen, har også sittet i ishallstyret.

Nå har Halden kommune varslet gransking av ishallsaken, og Offenberg imøteser dette, også for egen del.

- For all del, sier han til nrk.no.

Klaus Offenberg mener det eneste riktige er en offentlig og uavhengig gransking.

- Jeg forutsetter at granskingen blir gjort av blant annet en revisor og en teknisk kyndig. For at granskingen skal bli oppfattet som troverdig og seriøs i Haldens befolkning er det nødvendig med gjennomgang av alle forhold, sier Klaus Offenberg.

Avventer økonomisk oversikt (november 2010)

Ikke noe regnskap per 5. november 2010

NRK Østfold har sendt forespørsel til Halden kommune vedrørende anbud knyttet til byggearbeidene i Halden ishall. Hvem fikk jobbene og etter hvilke kriterier var det kommunen ble spurt om.

Ishallen ble aldri overdratt til Halden Ishall Eiendom AS, slik det ble vedtatt i april 2007, og kommunen var hjemmelshaver underveis i byggeprosessen, i følge rådmannen i Haldens brev per 25. februar 2009.

Det daværende Halden Ishall Eiendom AS hadde tre representanter, to fra IK Comet og en fra Halden Curlingklubb.

I dag er Halden Ishall Eiendom AS heleid av Halden kommune.

Per 5. november 2010 er svaret fra Halden kommune at kommunen ikke har ført byggeregnskap for ishallen, og det er behov for noe mer tid for å kunne etablere en økonomisk oversikt.

Til orientering opplyser kommunen at de håper å ha dokumentasjon klar om dette medio uke 45.

Ishallsaken får rettslig etterspill (november 2010)

Ishall-utbyggingen i Halden får nå rettslig etterspill.

Entreprenørselskapet ISS har tidligere i år politianmeldt sin tidligere regionsjef i Østfold, Thor-Ivar Engebretsen, som hadde ansvar for utbyggingen av Halden ishall fram til i fjor sommer.

ISS har rettet et personlig krav mot ham på 14 millioner kroner.

- Det er ISS som anmeldte Engebretsen først, og den anmeldelsen gir en beskrivelse av saken som er fullstendig feil, sier Engebretsens advokat, Truls Johannesen i advokatfirmaet Hammervoll & Co DA til NRK.

- Ukjent med motanmeldelsen

I motanmeldelsen fra Engebretsen heter det at anmeldelsen ISS har inngitt mot den tidligere regionsjefen i selskapet er gitt mot bedre vitende.

Videre heter det at anmeldelsen søker å pådra Thor-Ivar Engebretsen en siktelse og domfellelse for en straffbar handling han ikke har begått.

- Nå har ikke vi blitt kjent med politianmeldelsen annet enn fra NRK foreløpig. Men det må vi ta til etterretning, og se innholdet i anmeldelsen og rett og slett ta det derfra, sier konserndirektør i ISS Jan Bjørneboe til nrk.no.

Leder av Østfold-politiets Øko-seksjon, Jan Ekeberg, bekrefter overfor NRK at det foreligger to anmeldelser.

Ekeberg forteller at politiet så langt ikke har begynt å jobbe med sakene.

Per Egil Pedersen, rådmann Halden

Tallene, som presenteres i pressemeldingen, er verifisert av revisor Jørn Løken, som er revisor for Halden ishall og fra økonomidirektør Jim Nymoen i ISS, sier rådmann Per Egil Pedersen.

Foto: Halden Dagblad

Slakter prosjektstyring (november 2010)

I en felles pressemelding den 17. november slakter ISS og Halden kommune prosjektstyringen i Halden ishall.

Det hevdes at byggekostnadene er fordoblet i forhold til utgangspunktet.

Samtalene mellom ISS og Halden kommune har ifølge pressemeldingen vært nødvendige for å avklare ansvaret for mangler relatert til den "gamle" ishallen og ansvaret for ferdigstilling av hallen i henhold til avtale mellom kommunen og ISS av juni 2009.

- Halden kommune er meget fornøyd med at avtalen fra juni 2009 mellom ISS og Halden kommune følges slik at ishallen ferdigstilles.

ISS har påtatt seg et meget stort ansvar for å ferdigstille et byggeprosjekt som var helt ute av kontroll, og som i tillegg har vært svært ressurskrevende for alle parter, kommenterer rådmann Per Egil Pedersen.

Halden ishalls revisor, Jørn Løken, bekrefter overfor nrk.no at han har avgitt en revisjonsberetning per 31.12.2008.

Les pressemeldingen fra Halden kommune og ISS (pdf-fil):

Felles pressemelding ISS - Halden kommune

Les vedlegg til pressemeldingen fra Halden kommune og ISS (pdf-fil):

Vedlegg til pressemeldingen - milepæler

Nekter å vise ishalls-bilag (november 2010)

Konserndirektør Jan Bjørneboe i ISS sier han ikke vil offentliggjøre bilag og regnskapstall fra ISS for arbeidene i 2009, som vedrører Halden ishall.

- VI har tapt store penger på dette prosjektet, og vi ønsker nå kun å bli ferdige med Halden ishall, sier Bjørneboe til nrk.no.

Bjørneboe sier entreprenørselskapet har en avtale med Halden kommune og forholder seg til denne.

Han vil ikke kommenter ishallsaken ytterligere.

- Det er ikke aktuelt for oss å presentere regnskap eller bilag for vår virksomhet i Halden ishall i 2009, sier Bjørneboe til nrk.no.

- Ishallstallene uten troverdighet (november 2010)

Tidligere ishallstyreleder kaller pressemeldingen om kostnadene for ishallsutbyggingen fra Halden kommune og ISS en skandale.

ISS og Halden kommune slakter prosjektstyring av Halden ishall i en felles pressemelding onsdag.

I pressemeldingen hevdes det at byggekostnadene er fordoblet i forhold til utgangspunktet.

- Denne presentasjonen er en skandale. Man blander inn et angivelig tap, som man ikke vil dokumentere, sier Roar Lund, tidligere ishallstyreleder til nrk.no.

Han peker på at det i tallmaterialet fra ISS og Halden kommune er sammenlignet tall med og uten moms, og med og uten finanskostnader.

Lund peker også på at tallene i pressemeldingen tilsynelatende heller ikke har tatt høyde for at det har vært en prisstigning fra 2006 til 2009 på i underkant av 15 prosent.

- Rådmannen driver partipolitikk (november 2010)

Fremskrittspartiets ordførerkandidat i Halden til valget 2011, Per Egil Evensen, mener ishall-saken med all mulig tydelighet viser at rådmannen og deler av administrasjonen har drevet partipolitikk på vegne av det politiske flertallet.

- Jeg mener det er helt åpenbart at fakta viser at denne saken er trenert både politisk og administrativt av henholdvis posisjonspartiene og rådhusadministrasjonen i Halden kommune, sier Evensen til nrk.no.

Rådmann Per Egil Pedersen vil ikke la seg intervjue av NRK om Evensens påstander, men sier i en epost at påstandene er grunnløse.

- Dersom Evensen i det hele tatt har uttalt dette, kan jeg berolige Evensen med at dette er fullstendig grunnløst, skriver rådmannen.

I samme epost skriver han at alle vedtak i ishall-saken er fulgt opp.

Bokettersyn på Halden ishall (februar 2011)

Skatteverket gransker bilag i Halden Arena AS - tidligere Halden ishall.

Bokettersyn er myndighetenes gransking av regnskapsbøker. Bokettersynet gjennomføres som oftest som et ledd i prøve av selvangivelse eller klage over ligningen, eller ved mistanke om ulovligheter.

Styreleder i Halden Arena AS - som tidligere het Halden ishall, Jan Wiig, bekrefter at det er varslet et bokettersyn.

Halden Arena AS er et heleid kommunalt aksjeselskap, eid av Halden kommune.


Holder tett om ishall-ettersyn (februar 2011)

Skatteverket startet sitt bokettersyn i Halden Arena AS - tidligere Halden ishall den 10. februar i år.

Ansatte fra Skatt Øst har gjennomgått Halden Arena AS sine papirer, og det er folk med juridisk og regnskapskompetanse som er satt på saken.

- Når det gjelder hva slags mannskap som foretar ettersyn, dreier det seg i utgangspunktet om medarbeidere med revisorbakgrunn og/eller jurister. Antallet vil kunne variere fra sak til sak, skriver informasjonsrådgiver Dag Magnus Nilsen i Skatt Øst i en epost til nrk.no.

Han vil ikke fortelle når ettersynet i Halden Arena AS avsluttes.

- Formålet med taushetspliktbestemmelsen er i henhold til forarbeidene ”å verne skattytere og andre mot at opplysninger til ligningsmyndighetene om deres individuelle forhold blir kjent av uvedkommende”.

Skatteetaten har ikke lovlig adgang til å utlevere opplysninger om skattyters forhold, noe som også omfatter når et eventuelt ettersyn forventes avsluttet og når resultatet foreligger, skriver Nilsen til nrk.no.

Full ishallgransking (mai 2011)

Rådmannen i Halden vil at både politikere og administrasjonen skal granskes i forbindelse med utbyggingssaken av ishallen.

- Rådmannen mener at mandatet bør utvides til også å omfatte gransking av Halden kommunes ”engasjement” i saken.

Dette fordi Halden kommune ofte blir pekt på i samfunnet som en medvirkende årsak til det uføre som oppstod rundt Ishallen, skriver rådmann i Halden kommune Per Egil Pedersen i sitt saksframlegg til Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring, som vedtok saken den 12. mai i år.

Granskingen finansieres av midler avsatt til Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring med inntil 300.000 kroner.

Granskingsrapporten med konklusjoner skal foreligge senest 1. august 2011.


Opposisjonen krever åpen høring (mai 2011)

Opposisjonspartiene i Halden stoler ikke på rettferdighet i granskingen av ishallsaken.

Nå krever seks partier åpen høring.

Per Egil Evensen i Halden FrP har ikke tillit til den varslede granskingen, selv om den skal gjøres av eksterne.

- Nei, slik som dette legges opp nå, mener vi prosessen er styrt på en slik måte at vi ikke får en ærlig gransking, sier Evensen til nrk.no.

Kravet om en åpen høring er undetegnet av Høyre (Thor Edquist, ordførerkandidat), Frp ( Per Egil Evensen, ordførerkandidat), Venstre (Geir Helge Sandsmark, ordførerkandidat), Senterpartiet (Jon Brevig), og De Grønne (Vibeke Julsrud) fra opposisjonen.

Pensjonistpartiet, ved Odd Sæthre, har også gitt sin støtte til en åpen høring av ishallsaken.

- Mange i lokalsamfunnet hevder at en direkte følge av at ishallen ble stengt høsten 2009, var at ishockeyklubben Comet gikk konkurs i oktober i 2009, sier Høyres ordførerkandidat, Thor Edquist, til nrk.no.

Henlegger ishallsaker (mai 2011)

Politiet finner ikke bevis for at den tidligere byggelederen i Halden ishall har stått bak grovt utroskap.

Også anmeldelsen fra byggelederen mot ISS er henlagt.

Byggelederen hadde et erstatningskrav mot seg fra ISS på 13 millioner kroner.

Det er Seksjonen for Etterforskning av økonomisk kriminalitet hos Østfold-politiet (SEUT), som har hatt saken.

I følge anmeldelsen skal byggelederen ha utvist grovt utroskap knyttet til arbeidene i Halden ishall, og ha påført selskapet store ekstra kostnader.

- At politiet henlegger saken mot byggelederen er en full seier, sier hans advokat Truls Johannesen i advokatfirmaet Hammervoll & co DA til nrk.no.

- Tar avgjørelsen til etteretning

- Til denne henleggelsen har jeg ingen annen kommentar enn at vi tar den til etterretning, sier pressetalsmann i ISS, direktør Jan Bjørnebo, til nrk.no.

Han sier selskapet ikke har tatt stilling til om de eventuelt vil gå videre med saken.

- Det er alt for tidlig å si noe om, sier Bjørneboe.

Iss var forsikret mot kriminelle handlinger fra ansatte, slik anmeldelsen lyder på. Har dere fått ut penger fra forsikringsselskapet?

- Det har ikke vært noen bevegelser i forhold til den siden av saken, sier Jan Bjørnebo til nrk.no.

Ingen meldte seg til gransking (mai 2011)

Halden kommune søkte i midten av mai etter eksterne granskere, som skal se på hva som skjedde, da Halden ishall ble bygget om.

Kommunen hadde via doffin.no utlyst granskingsoppdraget, og fristen for å melde interesse for jobben var 27. mai i år.

Men, da fristen hadde løpt ut hadde ingen meldt seg for å ta oppdraget.

- Det ble ikke innlevert tilbud fra noen leverandører innenfor tilbudsfristen i granskingssaken av Halden ishall, skriver formannskapssekretær i Halden kommune, Martin Vik, i en epost til NRK.no.

Han sier administrasjonen jobber videre med saken.

Halden kommune frikjent av KOFA (juni 2011)

Kontrollorganet for Offentlige Anskaffelser (KOFA) frikjenner Halden kommune for ikke å ha lagt ombygging av Halden ishall ut på anbud.

Millionkontrakten gikk til entreprenøren ISS, da kommunen mente dette var nødvendig for å få fullført arbeidet i hallen, som da var gått i stå.

Rådmann Per Egil Pedersen er fornøyd med KOFAs frikjennelse, og mener dette gjør slutt på mange spekulasjoner:

– Det er vi veldig fornøyde med og vi har ment at det har vært tilfelle hele tiden. Men det er mange andre som har påstått ganske sterkt at noe annet var tilfelle, sier han.

Privatperson anmeldte kommunen

Halden kommune ble anmeldt til KOFA av en privatperson, og anmeldelsen gikk ut på det klager mente var ulovlige direkte anskaffelser knyttet til en avtale mellom kommunen og entreprenørselskapet ISS.

I avtalen angis konkrete pengebeløp knyttet til arbeider i ishallen, og det var også en passus om at ISS skal ha all fremtidig moms til Halden ishall knyttet til byggeprosjektet.

Avtalen tilsier også at ISS skal konvertere deler av sine utestående fordringer til et langsiktig lån på 3,4 millioner kroner, og at selskapet skal avskrive sine fordringer utover 26,4 millioner kroner.

KOFA fikk saken på bordet i januar i år, og både klager - Trond Forberg og Halden kommune, har underveis hatt anledning til å komme med tilsvar til den andre parts uttalelser.

- Jeg tar KOFAs avgjørelse til etterretning, sier Forberg.

Han sier til avgjørelsen, at han fortsatt mener det var riktig å be KOFA vurdere saken.

Forberg mener ordlyden i avgjørelsen fra KOFA ikke stemmer med hans faktiske klage.

- KOFA skriver at jeg har hevdet at det er gjort gjentatte ulovlige anskaffelser fra Haldens kommunes side. Det er ikke tilfelle.

Jeg har pekt kun på avtalen kommunen inngikk med ISS i juni 2009, sier Forberg til nrk.no.

Utsetter granskingsrapport (juli 2011)

Halden kommune utsetter ishall-granskingen på grunn av problemer med å skaffe kvalifiserte granskere.

Gransknings-oppdraget ble første gang utlyst på doffin.no i mai i år, uten at noen meldte seg til granskingsjobben.

En ny utlysning har frist for påmelding fra interesserte innen 12 juli.

Halden kommune må dermed utsette fristen for en rapport fra ishall-granskingen på grunn av problemene med å skaffe kvalifiserte granskere.

Opprinnelig skulle rapporten ha vært innlevert den 1. august i år.

- Siste frist for rapporten er satt til 30.11.2011, skriver formannskapssekretær Martin Vik i Halden kommune i en epost til nrk.no.

Lavest pris får granskingsjobben

I følge Halden kommune dreier granskingen seg om av disposisjoner av Halden Ishall AS og Halden Ishall Eiendom AS.

Granskingen skal også omfatte finansieringen og oppfølgingen av byggeprosjektet, herunder Halden kommunes håndtering av garantisak, inngåtte avtaler samt byggesaken.

Granskingen finansieres av midler avsatt til Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring med inntil kr. 300.000,-

Halden kommune vil tildele kontrakten på grunnlag av lavest pris, heter det i konkurransegrunnlaget.

Det er et omfattende materiale granskerne skal gå løs på, bestående både av byggesaksdokumenter og andre dokumenter, slik som politiske vedtak og brev sendt i forbindelse med ishall-saken.


Kjenner du til Halden ishall-saken og har tips til NRK Østfold knyttet til saken:

ostfold@nrk.no

OBS Merk tipset med "Halden ishall" i emnelinja