Hopp til innhold

Dette er status for norsk likestilling

Både menn og kvinner deltar i arbeidslivet og på hjemmebane – men på Kvinnedagen 2014 er sprikene mellom kvinner og menn fortsatt store på mange viktige områder, viser studier.

Indikatorer for kjønnslikestilling, 2012

Statistisk sentralbyrå (SSB) har siden 1999 samlet nøkkeltall om kjønnslikestilling. Disse tallene over likestillingsidikatorer er hentet fra 2012.

Foto: Thomas Bjørnskau / SSB

– Norge er jo et likestilt land hvis man sammenlikner med andre land i verden og Europa, men det er likevel ganske tydelig når man ser på tallene at vi fortsatt har en del utfordringer som man bør jobbe med, sier forsker i Statistisk sentralbyrå (SSB) Kristin Egge-Hoveid, til NRK.

I 15 år har SSB målt likestilling mellom menn og kvinner i Norge gjennom den såkalte Indeks for kjønnslikestilling i kommunene. Undersøkelsen viser at det særlig er tre områder hvor Likestillings-Norge henger etter på:

  • Likelønn
  • Deltidsarbeid
  • Kjønnssegregert arbeidsmarked

I tillegg er det selvfølgelig også andre utfordringer, som for eksempel kjønnsforskjeller i vold og i helse, men som ikke er inkludert i disse regionale indikatorene, legger forskeren til.

Flere kvinnelige ledere, men få i toppen

Kristin Egge-Hoveid

Forsker ved SSB Kristin Egge-Hoveid sier det er flere lyspunkter på likestillingsindeksen, men at utviklingen går sakte.

Foto: unknown / Privat

Det norske arbeidsmarkedet er svært kjønnsdelt. Kun tre av ti offentlig ansatte er menn, og mer enn en av tre kvinner jobber deltid, ifølge statistisk sentralbyrås (SSB) tall om likestilling.

Kvinners månedslønn utgjorde i gjennomsnitt 86,5 prosent av menns månedslønn i 2012.

– Denne forskjellen har holdt seg mer eller mindre slik de siste 20 årene. Den har jo blitt noe mindre, men utviklingen går relativt seint, sier forskeren.

55 prosent av de med høyere utdannelse i dag er kvinner, men utdanningsvalgene er fremdeles tradisjonelle. Få menn utdanner seg innen omsorg og undervisning, og få kvinner innen teknikk og naturvitenskap.

Det blir stadig flere kvinnelige ledere, men kun en fjerdedel av toppledere i Norge er kvinner. Størst andel kvinnelige ledere finner vi i mellomsjiktet, spesielt innen undervisnings- og omsorgssektoren.

Flere fedre tar lengre pappaperm

En annen indikator SSB bruker for å måle likestilling er hvor mange fedre som bruker hele fedrekvoten, eller mer, hjemme sammen med poden.

– Dette er på en måte selve kjernen av likestillingspolitikken, at man i større grad skal dele likt når det gjelder å delta i arbeidslivet og på hjemmebane.

– Vi har sett en ganske markant økning de siste fem årene når det gjelder hvor mange fedre som tar hele fedrekvoten eller mer. Selv om fedrekvoten er blitt økt i denne perioden, så tar fedre stadig større del av permisjonen, sier Egge-Hoveid.

Norske menn gjør mest husarbeid i Europa

Dagen før kvinnedagen lanserte OECD en fersk rapport om hvor mye tid menn og kvinner i 34 av medlemslandene bruker på det de kaller ubetalt arbeid.

Statistikken viser at norske menn gjør mest husarbeid, mens japanske menn havnet på bunn i OECD-statistikken.

Tallene viste også at europeiske kvinner og menns tidsbruk på husarbeid langsomt nærmer seg, men at det fortsatt er et enormt gap.

På hjemmebane bruker nå norske menn hele 180 minutter per dag på husarbeid, men kvinnene gjør fortsatt mest, med 210 minutter, ifølge oversikten.

Ifølge OECD er nordeuropeiske kvinner imidlertid «fritidens dronninger», og bruker 367 minutter per dag på fritidssysler som hvile og underholdning. Det er litt mer enn britiske kvinner med 339 minutter.

Likestilling avhengig av hvor du bor

Hilde Sofie Pettersen

– Likelønn, vold mot kvinner, minoritetskvinners kår, barnehagedekning, pappaperm. Lista er lang, men det handler ikke bare om kvinners rettigheter, men også om menns rett til å for eksempel å være fedre, sier Hilde Sofie Pettersen, som er redaktør for Fett.

Foto: KRISTINE RISTESUND / Bergensavisen (BA)

Det er til dels også store forskjeller i helse og dødelighet mellom kvinner og menn i Norge, ifølge studien fra SSB.

Menn er i større grad enn kvinner utsatt for vold og ulykker, mens kvinner har et vesentlig høyere sykefravær enn menn og blir oftere uføretrygdet.

Likestillingsstatistikken viser også at hvor likestilte Kari og Ola nordmann er, kommer at på hvor i landet vi bor.

– Sørlandet og Vestlandet scorer lavt på likestillingsindikatorene, mens man scorer høyt i det sentrale østlandsområdet. Vi ser også at det er mange kommuner i Nord-Norge som også scorer høyt på disse indikatorene, forteller SSB-forsker Kristin Egge-Hoveid.

Hun sier de regionale forskjellene har holdt seg stabile siden 1999.

– På Sørlandet er det særlig det at mange kvinner jobber deltid som er en utfordring, og det er ganske store forskjeller i inntekter blant annet, sier forskeren.

– Handler også om menns rettigheter

Redaktøren av det feministiske tidsskriftet Fett, Hilde Sofie Pettersen, hører til dem som mener mye gjenstår i likestillingskampen.

– Det er viktig å feire seire, og å være takknemlig for kampen som ble kjempet for kvinners stemmerett av 70-tallsfeministene, men det er også viktig å huske på at vi er «ett av de mest likestilte landene» i en ellers lite likestilt verden, sier Pettersen.

Hun trekker blant annet fram vold mot kvinner som et fortsatt stort samfunnsproblem.

– Likestilling er noe som hele tida må jobbes med og for. Likelønn, vold mot kvinner, minoritetskvinners kår, barnehagedekning, pappaperm. Lista er lang, men det handler ikke bare om kvinners rettigheter, men også om menns rett til å for eksempel å være fedre. Jeg tror alle vinner på økt likestilling, sier hun.

Statsministeren: – Vold mot kvinner en viktig kampsak

Erna Solberg

Statsminister Erna Solberg (H) sier hun har vært opptatt av likestillingsspørsmål i mange år, men at vi har kommet langt når kamp mot legers reservasjonsrett er hovedparole.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Også statsminister Erna Solberg (H) mener vold mot kvinner er et av de store utfordringene i dagens samfunn.

– Kvinner og barn utsettes for mye vold i nære relasjoner. Det er en av de viktige kampsakene som vi har igjen i vårt samfunn, selv om Norge kanskje er bedre enn mange andre land, sier Solberg.

Statsministeren sier hun har vært opptatt av likestillingsspørsmål som leder av Høyrekvinnene og Høyres kvinnenettverk.

– 8. mars har vært en god dag å få fokus på likestilling, men jeg er veldig opptatt av at kvinnespørsmål ikke bare skal gjelde én av 365 dager i året, men hver dag.

Statsministeren mener Norge har kommet langt når hovedparolen i årets kvinnedagstog dreier seg om motstand mot hennes egen regjerings ønske om å innføre legers rett til å reservere seg mot å henvise til abort.

– Når vi vet at det er tilbakegang på jenter som får utdanning i den tredje verden og at krisesentrene våre er fulle av mishandlede kvinner, så synes jeg det er litt spesielt, sier Solberg.

Hør et lengre intervju med statsminister Erna Solberg i NRK Nitimen på P1 lørdag 8. mars, klokka 09.

16 år gamle Birgitte Tiller har bestemt seg for å gå i tog på kvinnedagen for første gang for å vise sin motstand mot reservasjonsretten for leger.

16 år gamle Birgitte Tiller har bestemt seg for å gå i tog på kvinnedagen for første gang for å vise sin motstand mot reservasjonsretten for leger.

AKTUELT NÅ