Hopp til innhold

Politiet bekrefter at de flytter aktivister – Thunberg har lenket seg fast

Norske Samers Riksforbund Nuorat og Natur og Ungdom fortsetter sin aksjon ved Olje- og energidepartementet. Flere demonstranter er båret vekk, andre har lenket seg fast.

fosen-oed-thunberg-lenker
Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

CO₂ i atmosfæren
425,4 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Loga sámegillii.

SISTE: Politiet melder på Twitter at de skal fjerne aktivistene fra området mellom Akersgata og Munchs gate i Oslo sentrum.

– Vi har rydda adgang til de ansatte. Vi har ikke pågrepet noen, men gitt sju personer pålegg. De blir båret ut av politiet til utsiden av sperregrensene, men vi har ikke kjørt dem til arresten. De vil bli anmeldt i ettertid, sier innsatsleder Brian Skotnes.

Han sier politiet prøver å gripe inn minst mulig.

– Vår intensjon er å skape tilgang til departementene, så de ansatte kan komme på jobb. Vi ønsker per nå ikke å fjerne noen flere, men dette vurderes fortløpende.

Demonstrantenter blir båret vekk. Aksjonister fra Norske Samers Riksforbund Nuorat og Natur og Ungdom blokkerer mandag morgen inngangene til Olje- og energidepartementet.

Demonstranter blir båret vekk. Aksjonister fra Norske Samers Riksforbund Nuorat og Natur og Ungdom blokkerer mandag morgen inngangene til Olje- og energidepartementet.

Rundt klokken 13 lenket flere aksjonister seg fast ved departementet med kjettinger. Blant dem den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg, som sluttet seg til demonstrasjonen mandag. De er lenket fast ved sideinngangene i Teatergata. NRKs reporter på stedet melder også om stort politioppbud.

– Rent praktisk gjør det det vanskeligere å flytte oss, sier aktivist Ella Marie Hætta Isaksen til NRK. Hun sier det også gir tydelige paralleller til Altaaksjonen.

– Vi er opptatt av å hedre tradisjonen med aktivisme som vi kommer fra, sier hun.

Aksjonist blir båret vekk.

Aksjonist blir båret vekk av politiet onsdag ettermiddag.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Departement på hjemmekontor

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) anbefaler hjemmekontor for seks departementer som følge av aksjonen, bekrefter DSS til NRK.

Det gjelder Barne- og familiedepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Olje- og energidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Finansdepartementet, samt ansatte i DSS.

Det var DSS som søndag ba politiet fjerne aksjonistene.

Fosen-oed-nye-lavvoer

Aksjonistene viser få tegn til å ville gi seg. Her setter de opp nye lavvoer.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Klokken 02.30 natt til mandag begynte politiet å bære ut de 13 aktivistene som siden torsdag har okkupert Olje- og energidepartementet (OED) i Oslo.

De protesterer mot utbyggingen av vindturbinene på Fosenhalvøya som Høyesterett har erklært lovstridig. Høyesterett har ikke tatt stilling til om vindturbinene skal rives eller ikke. Det er nå gått over 500 dager siden Høyesteretts konklusjon.

Til tross for arrestasjonene, fortsatte aksjonen på utsiden av OED fra klokken 07.00 mandag morgen.

Se bilder fra natten her:

Aksjonerer utover dagen

– Planen er fortsatt å stenge i dag, og det handler om at Olje- og energidepartementet ikke gjør sin jobb på en forsvarlig måte, og vi kan ikke tillate at de fortsetter å gjøre mer skade, sier Ella Marie Hætta Isaksen til NRK mandag morgen.

Hun var en av aktivistene som be arrestert, og senere sluppet fra politihuset på Grønland en gang etter klokken 05 mandag morgen.

Demonstranter bæres ut av OED

Her blir en av aktivistene båret ut av OED av politiet. Rundt klokken 03 var alle 13 fjernet fra resepsjonen.

Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Hvor lenge kan dere holde på med dette?

Vi er ved godt mot nå og kunne sikkert sitte her for alltid. Det har vært noen intense dager inni departementet, så bare det å komme ut i frisk luft gir masse motivasjon, så akkurat nå kunne jeg tenkt meg å flytte inn akkurat her, sier Hætta Isaksen.

NRK forklarer

Hva sier Fosen-dommen?

Hva sier Fosen-dommen?

11. oktober 2021 fastslo Høyesterett at statens vedtak om å tillate drift av vindkraftverk på Fosen i Trøndelag, var ugyldig.

Hva sier Fosen-dommen?

Høyesterett mener vindkraftutbyggingen vil ha vesentlig negativ effekt på reineiernes mulighet for å dyrke sin kultur på Fosen.

Dette er brudd på menneskerettighetene. Høyesterett har ikke tatt stilling til om de omstridte vindmøllene må rives.

Hva sier Fosen-dommen?

Truer eksistensen

Da Frostating lagmannsrett behandlet Fosen-saken i 2020 sa den:

«En isolert vurdering tilsier etter lagmannsrettens oppfatning av vindkraftverk på Storheia og Haraheia vil true reindriftsnæringens eksistens på Fosen.»

Høyesterett slo fast:

«Inngrepet vil etter dette på sikt utgjøre en alvorlig trussel mot næringsvirksomheten og dermed mot kulturutøvelsen.»

Hva sier Fosen-dommen?

Samlet effekt

Høyesterett mener inngrepet må ses i sammenheng både tidligere og planlagte tiltak:

«Den samlede effekten av tiltakene er avgjørende for om det foreligger krenkelse».

Hva sier Fosen-dommen?

«Spekulativt»

Høyesterett viser til lagmannsrettens syn om at reinen vil unnvike vindkraftverkene som er utbygd på Fosen:

«Etter lagmannsrettens syn vil det videre være «spekulativt» å legge til grunn av reinen vil venne seg til vindkraftverkene og senere ta områdene i bruk til beite.»

Hva sier Fosen-dommen?

Det «grønne skiftet»

Høyesterett mener hensynet til «grønt skifte» og økt fornybar energiproduksjon, ikke kan veies opp mot reindriftens rett til kultur- og næringsutøvelse:

Hensynet til «det grønne skiftet» kunne vært ivaretatt ved å velge andre mindre inngripende utbyggingsalternativer, mener Høyesterett.

Hva sier Fosen-dommen?

Redusert reintall

Høyesterett mener inngrepet gir vesentlig negativ effekt på økonomien:

«Utbyggingen vil på lengre sikt føre til tapte beitemuligheter i et slikt omfang at det ikke vil kunne kompenseres fullt ut ved å ta i bruk alternative beiteområder. Reintallene vil som følge av dette mest sannsynlig måtte reduseres betraktelig.»

Hva sier Fosen-dommen?

Usikkert med fóring

Lagmannsretten mente vinterfóring av reinen kunne være en løsning.

Høyesterett mener derimot at slik fóring i om lag 90 dager hver vinter, avviker vesentlig fra tradisjonell, nomadisk reindrift:

«Slik saken er opplyst for Høyesterett, fremstår det videre som usikkert om et slikt opplegg er forenlig med reineiernes rett til å utøve sin kultur.»

Greta Thunberg kaller situasjonen de demonstrerer mot «absurd».

– Alle som har mulighet bør stå i solidaritet med dem som har stått i kampen lenge. Det er snakk om menneskerettighetsbrudd, som den norske stat har gjort seg skyldig i. Det er helt absurd at dette får foregå, og at det virker som den norske stat ignorerer det, sier Thunberg til NRK i 10-tiden mandag.

Aktivistene roper blant annet «La fjella leve» og synger «De sitter der med kofta vrengt». Å bære samekofte vrengt er en tradisjonell demonstrasjonsform som uttrykker misnøye, opplyste en av demonstrantene.

Her holder Hætta Isaksen og Thunberg appell utenfor inngangen til OED:

Ella Marie Hætta Isaken og Gretha Thunberg holder appeller utenfor inngangen til Olje- og energidepartementet.

Ella Marie Hætta Isaken og Gretha Thunberg holder appeller utenfor inngangen til Olje- og energidepartementet.

Aasland: – Bra for demokratiet

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sier det er opp til DSS å vurdere sikkerheten rundt departementslokalene.

– Jeg har hele tiden sagt at jeg synes en fredfull markering har vært bra for demokratiet. Men når det gjelder hendelsene rundt demonstrantene, er det DSS som håndterer det, sier Aasland til NRK mandag morgen.

Terje Aasland, Olje og energiminister - rapport fra Arbeiderpartiets energiutvalg

Olje- og energiminister Terje Aasland sier han i utgangspunktet synes fredelige markeringer er bra for demokratiet.

Foto: Martin Fønnebø / NRK

Statsråden pratet med aktivistene torsdag forrige uke, da aksjonen i OED startet.

– Vi hadde for så vidt en god samtale da. Jeg hadde en forståelse for at de ønsket å komme med sine synspunkt, sier Aasland.

Selv om Høyesterett har konkludert i saken, sier statsråden de trenger mer kunnskap for å fatte et nytt vedtak i Fosen-saken. Aasland møter sametingspresidenten torsdag denne uken for samtaler om saken, opplyser han til NRK.

Fosen-oed-slitne-aksjonister

Onsdag ettermiddag begynte aksjonister å bli slitne. Noen har vært der i flere dager.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Er ikke dommen fra Høyesterett ganske tydelig? Hvor mye mer trenger dere å vite?

Den sier ingenting om hva som skal skje med vindkraftparken. Derfor må vi hente inn ny kunnskap om reindriften i området, se på tiltak, for så å fatte et nytt forvaltningsvedtak i tråd med Høyesteretts domsavsigelse, sier Aasland.

Hvor lang tid vil dette ta?

Det er usikkert. Mitt utgangspunkt er at dette skal skje så raskt som overhodet mulig. Alle er tjent med at denne saken skal finne en god løsning.

NRK forklarer

Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen?

Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen?

Brukes som beiteområde

Sørsamer har brukt fjellområdet Roan og Storheia på Fosen som vinterbeite for rein siden før 1500-tallet.

Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen?

2010: Får tillatelse til å bygge i området

I 2006 melder Statkraft Development AS interesse for å bygge vindkraftanlegg i området. Søknaden blir godkjent i 2010 og det blir gitt konsesjon til utbyggingen. Denne konsesjonen klages på, men stadfestes likevel av Olje- og energidepartementet i 2013.

Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen?

2014: Spilles inn i rettsystemet

Saken spilles inn i rettsystemet for behandling. Sør-Fosen sitje og Nord-Fosen siida mener utbyggingen vil ødelegge viktige beiteområder for reinsdyr og dermed krenke samers rett til kulturutøvelse.

Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen?

2016: Starter utbygging

Likevel starter arbeidet med å bygge anlegget i juni 2016. Selv om saken ikke er ferdig behandlet i rettsystemet har staten gitt utbygger tillatelse til å starte arbeidet tidlig. Det blir investert 11 milliarder kroner i prosjektet.

Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen?

2018: FN ber om byggestans

FN ber Norge om å stanse utbyggingen på Storheia til saken er avklart i rettssystemet. Staten tar dette ikke til følge og driften av vindturbinene starter i 2020. 

Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen?

2021: Knusende dom i Høyesterett

I 2021 slår en enstemmig Høyesterettsdom fast at utbyggingen av anleggene på Fosen krenker samenes rett til kulturutøvelse. Konsesjonene blir kjent ugyldige fordi utbyggingen bryter med FN-konvensjonen.

Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen?

2022: Vil beholde anlegget

Til tross for dommen fortsetter driften av anlegget på Fosen. I 2022 sender regjeringen et brev til Sametinget hvor de sier de har et mål om å beholde både vindkraft og reindrifta på Fosen. 

Les mer om Fosen-dommen her

«Vesentlig hinder»

Politiet fikk en begjæring fra DSS klokken 22.11 søndag kveld om å fjerne aktivistene. Politiet ga aktivistene 15 minutter på å fjerne seg frivillig.

DSS mente at demonstrasjonen var «et vesentlig hinder for departementsdriften» fordi ungdommene sperret inn- og utgangene.

Aktivistenes lenker sto klare utenfor regjeringsbygget da Fosenaktivistene ble båret ut

Aktivistene hadde med seg lenker til demonstrasjonen. De stod igjen i ei kasse utenfor OED.

Foto: Philippe Bédos Ulvin / NRK

– Demonstrantenes varslede opptrapping med blokade av flere bygg gjorde at DSS ba om hjelp fra politiet. En slik blokade ville hindret ansatte å gå på jobb, og blokkerte rømningsveier ville vært et hinder i nødssituasjoner, sier presseansvarlig Espen Evensen til NRK.

AKTUELT NÅ