Hopp til innhold

Mener Norge tegner et glansbilde av norsk natur i FN-rapport

– Norges rapport om tilstanden i norsk natur til biomangfoldkonvensjonen er full av feil og mangler, mener naturvernorganisasjoner.

Killingtjørn, Karmøy

KILLINGTJØRN, KARMØY: Her er det planlagt å bygge en vei som vil gå tvers over eller like ved tre hekkeområder for den truede vipa, blant annet ved Killingtjørn. Her hekker det også storspove, som også er truet.

Foto: Arnt Kvinnesland

CO₂ i atmosfæren
426,6 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Siden 2011 har FNs biomangfoldkonvensjon styrt mot å stanse tap av arter og natur innen 2020, og de 195 medlemslandene plikter å melde fra om fremdriften i sin naturforvaltning.

Men kan vi være sikker på at de forteller den hele og fulle sannhet?

– Nei, er svaret fra organisasjonen Sabima, som har gått igjennom hele den omfattende rapporten.

Hubro på Karmøy

Det finnes ca. 500 par av hubro igjen i Norge. Arten er sterkt truet.

Foto: Bjørn Arne Hveding

Den norske rapporten nevner for eksempel ikke at så mye som 20 prosent av alle vurderte arter i Norge er truet, og at tilstanden ikke er i bedring for disse, skriver naturvernorganisasjonen.

Vil du møte noen du er uenig med? Meld deg på Hele Norge snakker:

Skjønnmaler, utelater og dekker over

– Rapporten nevner en del utfordringer i norsk natur, men mye er utelatt. Den nevner hvilke tiltak vi har, men sier ikke noe om tiltakene faktisk virker, og dropper å nevne en rekke svakheter ved norsk naturforvaltning, sier generalsekretær og biolog, Christian Steel.

Les i faktaboksen flere detaljer om hva Sabima mener mangler i den norske biomangfoldrapporten:

Sabima frykter at rapporten gir inntrykk av at Norge er «best i klassen» på å ivareta natur.

– Dette er svært alvorlig, om man vil forbedre seg og være ærlig og redelig internasjonalt, mener organisasjonen.

Biolog Christian Steel

Biolog og generalsekretær i Sabima, Christian Steel med fremmedarten kanadagullris. Den er blitt veldig dominerende mange steder på Østlandet, og presser ut blant annet blåklokke og prestekrage.

Foto: Privat

Også WWF mener den norske rapporten maler et rosenrødt bilde av norsk naturvern.

– Norske myndigheter har uttalt at de ønsker å bidra aktivt til den nye, internasjonale naturavtalen som skal ferdigstilles på naturtoppmøtet i Kina neste år. Skal Norge ha troverdighet i forhandlingene der, må vi også har gjort hjemmeleksene våre, og fulgt opp dagens miljømål på en bedre måte, sier Sverre Lundemo i WWF til NRK.

Vipe på Karmøy

Vipa er en sterkt truet fugleart i Norge.

Foto: Arnt Kvinnesland

Naturvernforbundet stemmer i:

– Det er alvorlig å late som om vi er best når faktisk forvaltning slår i hjel gode intensjoner i stortingsmeldinger, sier Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

Ett av eksemplene han trekker fram er rapportens omtale av den truede naturtypen kystlynghei, som Norge ønsker å ta vare på, samtidig som Karmøy nå skal bygge vei over et slikt område.

Lakrismjeltblåvinge sommerfugl

Sommerfuglen lakrismjeltblåvinge er en kritisk truet art i Norge.

Foto: Christian Steel / SABIMA

Norge bør utsettes for revisjon

Sabima foreslår at Norge snarest mulig melder seg frivillig til å bli revidert av Biomangfoldkonvensjonens landgjennomgangsmekanismen.

Norge var en av initiativtakerne til ordningen, der eksperter fra ett land gjennomfører en revisjon av et annet lands innsats for å nå målene i konvensjonen.

Lille Norge har selv vært med på å gjennomgå naturpolitikken til store India. Men så langt har Norge ikke meldt seg på for selv å bli revidert.

– Det pågår nå en internasjonal forhandlingsprosess om en global avtale for naturmangfold som skal fullføres i Kina i 2020. Norge ønsker at denne prosessen fullføres før vi vurderer bruk av den frivillige landgjennomgangsmekanismen, sier statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Atle Hamar.

Jervekull og tispe tatt ut i Suldal april 2018

Jervekull tatt ut i Suldal i Rogaland. Jerven er ført opp som sterkt truet på nasjonal rødliste.

Foto: Statens naturoppsyn

Synes kritikken er urettferdig

Regjeringens rapport har ikke vært på offentlig høring, men miljø- og næringsorganisasjoner fikk anledning til å komme med innspill. Disse innspillene mener departementet er godt ivaretatt. Rapporten bygger i stor grad på stortingsmeldingen Natur for livet, som Hamar sier at regjeringen nå er i gang med å gjennomføre.

– Jeg synes kritikken fra Sabima er ganske unyansert. Vi har for eksempel opplyst om alle truede arter i Norge, og bevilgningene og tempoet i skogvernet har aldri vært høyere enn nå, sier Hamar.

Atle Hamar

Atle Hamar (V), statssekretær i Klima- og miljødepartementet.

Foto: Vidar Gudvangen / NRK

Regjeringen mener det er feil å si at rapporten ikke peker på problemområder i norsk natur.

– Der hvor det er grunnlag for det, så er det også beskrevet. Dessuten er det et poeng at vi også redegjør for det som faktisk fungerer: Andre land kan ha nytte av det, svarer Hamar.

AKTUELT NÅ