NRK Meny
Normal

Lønnsoppgjør fra A til Å

Går tariff-praten over hodet på deg? Eller vil du briljere med uttrykk nesten bare meklerne kan? Sjekk ut vår tariff-ordbok her.

Penger
Foto: Keilen, Berit / SCANPIX

Anbefalt forslag

Forslag som partenes forhandlere under et tariffoppgjør anbefaler vedtatt – for eksempel gjennom uravstemning. Forslaget kan ha blitt til med eller uten meklerens medvirkning.

Arbeidsnedleggelse

Sykepleiere i streik i 2010
Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Se streik.

Blokade

Kampmiddel som iverksettes for å hindre arbeidsgiver i å skaffe seg (organisert) arbeidskraft under en konflikt. Blokade kan også benyttes av arbeidsgivere, de kan forsøke å hindre at deres utestengte arbeidere får annet arbeid.

Boikott

En oppfordring, avtale eller liknende tiltak for å tvinge, skade eller straffe noen. Boikotten tar sikte på å hindre eller vanskeliggjøre en persons eller bedrifts økonomiske virksomhet eller forhold til andre.

Disponibel inntekt

Nominell lønn (bruttolønn i kroner) fratrukket skatter og direkte avgifter – pluss mottatte trygdeytelser.

Disponibel realinntekt

Disponibel lønn minus skatt. Kalles også kjøpekraft. Disponibel realinntekt endrer seg når inntekten, prisutviklingen eller skattene endrer seg.

Etterslep

Manglende lønnsutvikling for grupper som ikke har lønnsglidning, eller som et resultat av ulik lønnsglidning mellom sammenliknbare grupper. Kan f.eks. gjelde sammenlikning mellom offentlig og privat ansatte.

Fredsplikt

Plikt til å avstå fra arbeidskamp i tariffperioden, altså forbud mot å streike så lenge en tariffavtale gjelder (står i arbeidstvistlovens § 6 nr. 1).

Generelt tillegg

PENGER
Foto: Kallestad, Gorm / NRK-SCANPIX

Tariffmessig lønnstillegg. Det kan enten gis som en prosentvis øking i lønnssatsene, eller som et kronetillegg på satsene.

Glidning

Den lønnsveksten som følger av tillegg som gis utover de tillegg/potter som forhandles fram sentralt, for eksempel ansiennitetsopprykk, nyansettelse i høyere lønnet stilling og andre lokale tillegg utenfor den avtalte lønnspott.

Hovedavtale

En avtale mellom hovedorganisasjonene med tilpasninger til de lokale bedriftene. Hovedavtalen inneholder generelle bestemmelser og regler om bedriftenes og tillitsvalgtes rettigheter og plikter. Inneholder ikke lønnsavtaler eller lønnsbetingelser for de ansatte.

Hovedtariffavtale

Den grunnleggende avtalen mellom partene. Her finner man de viktigste reglene om bl.a. lønn, arbeidstid, ulempetillegg, ferie, permisjon og opphavsrett.

Individuell avlønning

Lønn avtalt direkte mellom arbeidsgiver og arbeidstaker gjennom den enkeltes arbeidskontrakt.

Kollektiv oppsigelse

Når en fagforening eller arbeidsgiverforening samlet sier opp arbeidsavtalene for å sette i gang lovlig arbeidskamp. En lovlig arbeidskamp forutsetter at de personlige arbeidsavtalene ikke lenger gjelder, slik at det formelt ikke eksisterer noe ansettelsesforhold. (Fra arbeidstvistlovens § 29 og arbeidsmiljøloven).

Lockout

Kanadiske arbeidere protesterer mot lockout
Foto: Dave Chidley / Ap

Utestengelse av ansatte fra arbeidsplassen. Arbeidskamp som innebærer hel eller delvis arbeidsstans iverksatt av arbeidsgiverorganisasjonen for å tvinge fram en løsning i en tvist med en eller flere fagforeninger.

Lønnsglidning

Lønnsøking som ikke stammer fra tariffmessige tillegg. I praksis beregnet som differansen mellom den totale lønnsøkningen og de avtalte tarifftilleggene.

Mekling

Riksmekleren er oppnevnt av staten, og heter for tiden Kari Gjesteby. Partene i et tariffoppgjør er lovpålagt å gjennomføre frivillig eller tvungen mekling hvis forhandlingene ikke fører fram, før de kan bruke kampmidler som streik eller lockout.

Ti dager etter Riksmeklerens forbud mot arbeidsstans kan hver av partene kreve meklingen avsluttet. Meklingen avsluttes da innen fire dager, selv om mekleren ikke har funnet noe grunnlag for å legge fram et forslag til løsning.

Mekling i staten i 2008
Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB-SCANPIX

Mellomårsoppgjør

Forhandlinger om lønnsregulering for annet avtaleår (eventuelt også tredje avtaleår hvis det er treårig tariffavtale). Ved mellomårsoppgjør forhandles i utgangspunktet bare generelt kronetillegg.

Minstelønn

En nedre lønnsgrense som garanteres i tariffavtalen. Ingen som omfattes av avtalen kan lønnes lavere enn minstelønn.

Nominell lønn

Den bruttolønnen (før skatten er trukket fra) som du mottar angitt i kroner. Det krone- eller prosenttillegget som avtales i et tariffoppgjør, betyr et tillegg i nominell lønn.

Normallønn

vikarbyrådirektivet demonstrasjon
Foto: Holm, Morten / Scanpix

Partene kan bli enige om at det ikke gis tillegg utover normallønn – med unntak av eventuelle bonusavtaler. Fastsettelsen er bindende for begge parter. Ingen skal lønnes høyere, ingen lavere.

Overenskomst

Annen betegnelse på tariffavtale, blant annet i Oslo kommune og i arbeidsgiverorganisasjonen for bedrifter med statlig tilknytting, Spekter. (Se også hovedtariffavtale).

Overheng

Forskjellen mellom gjennomsnittslønnen i et kalenderår og lønnsnivået ved årets utgang.

Permittering

En adgang arbeidsgiver i bestemte situasjoner har til midlertidig å utestenge ansatte uten å lønne dem, uten at arbeidsavtalen opphører. Brukes f.eks. når én arbeidsgruppe er i streik, og de gjenværende ansatte ikke har noe arbeid å utføre.

Plassfratredelse/ plassoppsigelse

Plassoppsigelsen består vanligvis av navnene på alle ansatte som kan bli rammet av streik eller lockout, og leveres 14 dager før meklingsfristen - altså ved meklingsstart.

Plassfratredelse er den endelige navnelisten over de arbeidstakerne som faktisk tas ut i arbeidskamp. Navnelisten må leveres 4 dager før arbeidstakerne går ut i streik. Samme prosedyre nyttes ved utvidelse av konflikten - først fire dager etter en liste med nye navn er levert, kan streiken utvides.

Pott

eller lønnspott. Et konkret beløp som partene i tariffoppgjøret setter av til bestemte formål, for eksempel til personlig avlønning.

Reallønn

Nominell lønn (bruttolønn før skatt) minus prisstigningen.

Regulativlønn

Lønn etter generelle bestemmelser avtalt ved sentrale forhandlinger. Kalles også tarifflønn. Motsatt er individuell avlønning.

Streik

Politisk streik mot vikarbyrådirektivet
Foto: Holm, Morten / Scanpix

Hel eller delvis arbeidsstans som arbeidstakere i fellesskap eller i forståelse med hverandre setter i gang for å tvinge fram en løsning av en tvist.

Sympatistreik

Arbeidsstans som iverksettes til støtte for andre enn dem som streiker. Sympatistreik er under visse forutsetninger lovlig i tariffperioden.

Tariffavtale

Avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold.

Uravstemning

Uravstemning på Aker Verdal 2000
Foto: Kallestad, Gorm / NTB-SCANPIX

Avstemning som alle medlemmene inviteres til å delta i, over et anbefalt eller ikke-anbefalt forhandlings- eller meklingsresultat. Noen fagforeninger sender alle nye avtaler på uravstemning, andre bruker ordningen så godt som aldri.

Økonomisk ramme

Totalsummen av et lønnsoppgjør, mer enn bare lønnstilleggene i en lønnsforhandling. Rammen omfatter alle endringer i tariffavtalen og hva disse koster arbeidsgiveren sammenlagt. Kan også omfatte overheng og forventet lønnsglidning.

Årslønnsvekst

Økingen som en ansatt oppnår i løpet av ett år i fullt arbeid. Brukes også om gjennomsnittlig vekst i årslønn for en nærmere definert arbeidstakergruppe fra et år til et annet.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger