Hopp til innhold

Her er Kongens trontale

Omstilling av norsk økonomi, reformering av offentlig sektor og forsvar- og utenrikspolitikk. Det var hovedpunktene i trontalen Kong Harald leste under åpningen av Stortinget.

Kong Harald

Kong Harald stod for den høytidelige åpningen av det 161. storting.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Mandag stod Kong Harald for den høytidelige åpningen av det 161. Storting. Der leste han trontalen«..hvori han underretter det om Rigets Tilstand og de Gjenstande, hvorpaa han især ønsker at henlede Storthingets Opmerksomhet.», som det står i § 74 i Grunnloven.

I klartekts betyr det at trontalen inneholder hovedlinjene i regjeringens arbeidsprogram og politikk for det kommende året.

Dette var hovedpunktene.

Vilje til omstilling

I trontalen sa Kong Harald at vi må forstå at endringerer påkrevet for å nå våre samfunnsmål, men også at dette krever evne og vilje til å være med på endringene, og å se nye løsninger.

– Den største trusselen mot den norske modellen er at vi ikke lykkes med å omstille oss i tide. Det er en lederoppgave å forklare at vi må akseptere endringer. Samfunnet må gjøre omstilling lettere for den enkelte gjennom omskolering, sikring av inntekt og hjelp til å finne ny jobb, sa Kongen.

Han sa også at Norge kan opprettholde og videreutvikle velferdssamfunnet for kommende generasjoner.

Flere ben å stå på i økonomien

Trontalen la også vekt på at norsk økonomi må utvikles ytterligere, og at Norge vil trenge flere lønnsomme arbeidsplasser med høy verdiskaping i året som kommer.

– Vi må skape verdier over hele landet, både i sentrale strøk og i distriktene. Vi må sikre grønn konkurransekraft slik at norske virksomheter kan vinne frem når klimapolitikken skjerpes verden over, sa Kongen.

Han trakk frem flere prioriteringer fra regjeringens side, som blant annet:

  • Investeringer i infrastruktur.
  • Investeringer i frorskning.
  • Investeringer i innovasjon.
  • Skattereform for å fremme investeringer og ommstilling i bedriftene.

– Dette vil redusere transportkostnader, styrke nyskapingen og heve kompetansjen i befolkningen, sa Kongen.

Reformere offentlig sektor

Et annet viktig punkt i trontalen var også at offentlig sektor må reformeres.

– For å finansiere velferdsordningene på lang sikt må fellesskapets inntekter brukes fornuftig. Det krever målrettede reformer også i offentlig sektor, sa Kongen.

Han trakk frem følgende faktorer som skal gi økt produktivitet og som skal frigjøre ressurser til velferdstjenester:

  • Skattereform.
  • Kommunereform.
  • Samferdselsreform.
  • Digitalisering.

– Arbeidskraften er Norges viktigste ressurs. Hensynet til vår fremtidige velferd krever at flest mulig deltar i arbeidslivet. Vi har høy sysselsetting, men lav gjennomsnittlig arbeidstid. Arbeidsinnsatsen per innbygger er på linje med gjennomsnittet for EU-landene. Samtidig er andelen utenfor arbeidslivet som mottar helserelaterte ytelser høyere enn i mange andre land. Å inkludere flere i arbeidslivet er krevende, men viktig, sa Kongen.

Han nevnte også viktigheten av pensjonsreformen.

– Vi står foran et tiår med reformer. Ikke for at offentlig sektor skal svekkes eller bygges ned, men for at den fortsatt skal kunne skape den velferden vi alle ønsker, sa Kongen.

I trontalen ble det også gjort klart at velferdsordningen må ses i lys av økt migrasjon.

– Regjeringen vil føre en stram innvandringspolitikk og gjøre det mer lønnsomt for innvandrere å arbeide og mindre lønnsomt å gå på trygd, sa Kongen før han fortsatte:

– Dersom vi lykkes med å endre oss i tide, med å øke verdiskapingen i privat sektor og med å reformere offentlig sektor, da vil vi også lykkes med å gjøre den norske modellen enda bedre for enda flere.

Forsvars- og utenrikssatsing

Det siste punktet som ble tatt opp i trontalen var situasjonen utenfor Norge.

– Den sikkerhetspolitiske situasjonen er mer utfordrende og uforutsigbar. Like sør for Europa er stater i oppløsning, samfunn ødelegges og millioner er på flukt. Terroristers brutalitet forårsaker død og lidelser i Midtøsten, og rammer også europeiske storbyer. Spredningen av voldelig ekstremistisk tankegods og handlinger må bekjempes, sa Kongen.

Det gir behov for mer internasjonalt politisamarbeid og bedre etteretning, men også bevilgninger for å stabiliere sårbare land og land som opplever krig.

– I øst preger Russlands folkerettsstridige handlinger i Ukraina forholdet til vestlige land. NATO har svart med å styrke alliansens evne til kollektivt forsvar. Med langtidsplanen gir regjeringen forsvarssektoren et nødvendig løft. Norge skal ivareta våre oppgaver i nord. I tillegg skal vi bidra til å styrke NATOs forsvarsevne i øst. Regjeringen vil samarbeide nært med venner og allierte som holder demokrati, menneskerettigheter og fri handel høyt. Regjeringen mener at Norges frihet og suverenitet krever at vi holder fast ved vår alliansetilknytning, sa Kongen.

AKTUELT NÅ