Hopp til innhold

Grunneierne vant - kan koste tomtefestere over 100.000 i året

Staten tapte i saken om tomtefesteloven i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD).

Olav A Veum

Styreleder i Norges skogeierforbund Olav A Veum.

Foto: Geir Ufs

EMD fant at paragraf 33 bryter med Menneskerettskonvesjonens bestemmelser om beskyttelse av eiendomsrett.

Dermed fikk grunneierne medhold i at ikke tomtefesterne kan forlenge gamle festeavtaler uten å ta hensyn til prisstigning.

– Det er en stor seier, både for grunneiere og for respekten for inngåtte avtaler, sier styreleder i Norges Skogeierforbund, Olav A Veum, til NRK.no.

Den omstridte paragraf 33 i loven ga de som festet tomt til bolig eller fritidshus rett til å kreve festet forlenget på samme vilkår som før – uten begrensning i tid.

Avgjørelsen kan tvinge Stortinget til å endre tomtefesteloven slik at grunneiere får anledning til å justere festeavgiften opp når gamle kontrakter løper ut og skal fornyes.

– Dommen i Strasbourg er et sjokk for landets 300.000 tomtefestere, sier styreleder Olaf Solberg Hansen i Tomtefesterforbundet til NTB.

Berører rundt 3000

I Norge er det rundt 300.000 som har festeforhold til bolig eller fritidseiendom i Norge.

Så mange blir ikke berørt av EMD-dommen, ettersom den kun gjelder de festekontraktene som er tidsbegrenset.

I praksis innebærer dagens dom i Strasbourg at rundt 3000 nordmenn kan måtte betale høyere festeavgift for sine hus og hytter.

Kan bli langt dyrere

For enkelte personer, særlig i områder som Oslo, kan det bli snakk om langt høyere festeavgift.

– Avgjørelsen kan få enorme konsekvenser for mange av landets tomtefestere. Mange kan bli nødt til å selge boliger og hytter med store tap, sier Olaf Solberg Hansen, styreleder i Tomtefesterforbundet.

Solberg sier til NRK at for enkelte boligeiere i Oslo kan det dreie som en økning i festeavgiften på 100.000 til 150.000 kroner i året.

Styreleder Olav A Veum i Norges Skogeierforbund er ikke enig i at det dreier seg om så store summer.

– I denne saken handlet det om en festeavgift som var satt til 1609 kroner som vi mener bør heves til 5000, sier Veum til NRK.no.

Kan anke dommen

Dommen i EMD var enstemming og overprøver i praksis Høyesterett, fordi Norge er folkerettslig forpliktet til å rette seg etter dommen fra Strasbourg.

Staten kan imidlertid anke saken videre til EMDs storkammer.

Blir dommen stående er Stortinget nødt til å vedta en ny tomtefestelov, som baserer seg på dommen i Strasbourg.

Skogeierforbundet oppfordrer staten til å la dommen bli stående, og ikke anke til Storkammeret.

– Det er en enstemmig og klinkende klar dom. Saken har versert siden loven ble vedtatt i 2004. Nå håper vi at både de som fester bort og de som fester kan få ro til å finne løsninger, sier Olav A. Veum.

Styreleder Olaf Solberg Hansen i Tomtefesterforbundet sier derimot at de forventer at staten anker saken.

Fem år etter dom i Høyesterett

Dagens avgjørelse i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg kommer fem år etter at saken var oppe i norsk Høyesterett.

Loven ble vedtatt i 16. juni 2004, men ble deretter tatt inn for domstolene fordi det var tvil om den var i strid med Grunnloven.

Oslo tingrett fant i januar 2007 at saken var grunnlovsstridig, men Høyesterett kom i september samme år til motsatt konklusjon.

AKTUELT NÅ