Hopp til innhold

Finansdepartementet: Nordmenn får meir å rutta med i år

Regjeringa har lagt fram forslag til revidert nasjonalbudsjett. Regjeringa aukar oljepengebruken med omkring 30 milliardar. I tillegg fjernar dei momsfritak for elbilar og innfører tilskotsordning.

Trygve Slagsvold Vedum, finansminister, utenfor NRK Marienlyst

FINANSMINISTER: Trygve Slagsvold Vedum og regjeringa aukar oljepengebruken med 30 milliardar.

Foto: David Skovly / NRK

I denne saka kan du lesa om:

Aukar oljepengebruken

– Det er høg aktivitet i norsk økonomi, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) då han presenterte regjeringas forslag til revidert nasjonalbudsjett.

Regjeringa aukar oljepengebruken med omkring 30 milliardar – til 352 milliardar, kjem det fram i nøkkeltala i revidert budsjett for 2022.

Oljepengebruken blir anslått i år å nå 2,9 prosent av oljefondets verdi.

Pressekonferanse om revidert nasjonalbudsjett 2022

Torsdag la regjeringa fram revider nasjonalbudsjett 2022.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Det er tett opp mot handlingsregelen for oljepengebruk på 3 prosent, men klart lågare enn koronaåra 2020 og 2021.

I 2021 blei det brukt 354,4 milliardar oljekroner, noko som svare til 3,2 prosent av fondet.

I år skal dei bruke 2,9 prosent av verdiane i fondet.

Tidlegare i år er det vedteke krisepakkar på nesten 60 milliardar kroner. Regjeringa dekkjer inn om lag halvparten av dette, altså 30 milliardar, gjennom auka oljepengebruk og eit tilsvarande beløp gjennom innstrammingar i budsjettet og auka statlege inntekter.

Meiner oljepengebruken er for høg

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets meiner Vedum i framkant har snakka som om budsjettet ville avlasta rentepresset, og blei overraska då ho såg utgiftene og oljepengebruken.

– Det er vanskeleg å seia at dette på nokon som helst måte dempar presset på renta, snarare tvert imot. Inntrykket er at budsjettet på marginen bidrar til å løfta renteutsiktene, seier ho til NRK.

Øystein Dørum, NHO

Sjefsøkonom i NHO, Øystein Dørum, meiner oljepengebruken er høg og meinar alt talar for meir moderat oljepengebruk.

Foto: Silje Rognsvåg / NRK

Sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum, tykkjer også oljepengebruken er høg.

– Vi har høg fart i økonomien, høg kapasitetsutnytting, låg arbeidsløyse og høg prisvekst. Alt talar for moderat oljepengebruk, seier han.

Les også Dette betyr budsjettet for deg

Påskeutfarten fredag 8. april

Anslår auka realinntekt

Norske hushaldningar vil få meir å rutta med i år, ifølgje Finansdepartementets anslag i revidert nasjonalbudsjett.

– Trass i høgare prisvekst og auka renter er det venta at hushaldningane vil gå ein vekst i disponibel realinntekt utanom aksjeutbytte på 1,2 prosent i 2022, heiter det i budsjettet.

– Oppgangen er lågare enn i dei to føregåande åra, og dette må ein særleg sjå i samanheng med auka inntekter, ifølgje departementet.

Samstundes er det auka inntekter som i størst grad påverkar biletet.

Pressekonferanse om revidert nasjonalbudsjett 2022. Trygve Slagsvold Vedum.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum legg fram revidert nasjonaltbudsjett.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Høgare rente er venta å trekkja ned den disponible inntekta til hushaldningane med 1,3 prosent, heiter det vidare.

Nyleg fekk finansminister Trygve Slagsvold Vedum mykje merksemd for eit reknestykke han la fram i Stortinget. Der kom det fram at ein «snittfamilie» vil få nesten 15000 kroner meir å rutta med i år, trass i auka utgifter til bensin, straum og mat.

Men reknestykket er blitt kritisert for å ha sett av for lite til mat og for ha lagt inn for låg straumpris.

Låg arbeidsløyse

I nøkkeltala kjem det fram at arbeidsløysa er det lågaste sidan finanskrisa.

Medan den registrerte arbeidsløysa hjå Nav er venta å liggja på 1,8 prosent i år, blir det anslått at AKU-løysa, som SSB brukar, vil liggja på 3,3 prosent.

– Talet på nordmenn som er på jobb, har aldri vore høgare enn i dag. Og vi trur det kjem til å utvikla seg i endå meir positiv retning, sa Vedum på pressekonferansen og viste til anslaga tyder på at det blir 85.000 fleire er i jobb i 2022.

– Det er historisk høgt. Ein trur at dersom ein styrer trygt, og med dei anslag som no ligg der, s vil fleire nordmenn kvar dag gå på jobb, sa finansministeren vidare.

Dette snakka også finansministeren om då han vitja Politisk kvarter torsdag morgon:

POLITISK KVARTER: Vedum gjestar Politisk kvarter i framkant av framlegginga av revidert nasjonalbudsjett.

Ventar lågare vekst

Forventningane til den økonomiske veksten er i år noko lågare i revidert nasjonalbudsjett enn i anslaget som kom før jul.

Medan vekstanslaget då låg på 3,8 prosent, er det no nedjustert til 3,6 prosent. Medan ein koronaråka norsk økonomi krympa med 2,5 prosent i 2020, vaks økonomien med 3,9 prosent i fjor.

Fjernar momsfritak for elbilar

Regjeringa føreslår å fjerna momsfritaket for alle elbilar frå neste år. Det kjem fram i revidert nasjonalbudsjett.

I staden vil regjeringa innføra ei tilskotsordning. Tilskotsordninga skal spegla eit meirverdiavgiftsfritak for kjøpsbeløpet opp til 500.000 kroner, heiter det i budsjettet.

Dette vil gjera at normale elbilar ikkje vil endra pris, medan dyre elbilar kan få ein prisauke som følgje av ei normalisering av avgiftslegginga.

Les også Fjernar momsfritak for elbilar – innfører tilskotsordning

LydCcJh2LhU

Regjeringa føreslår ingen kutt i avgiftene på bensin og diesel i revidert nasjonalbudsjett.

Auka prisar på drivstoff har dei siste vekene skapt eit hardt press på regjeringa.

Det var TV 2 som først melde at det ikkje kjem avgiftskutt.

Store utgifter – og inntekter

Budsjettet er normalt ei justering av statsbudsjettet for inneverande år. Det blei som kjent vedtatt i Stortinget før jul.

Men 2022 har hittil vore heilt anna enn normalt år:

  • Allereie i januar sette regjeringa av nesten 25 milliardar kroner til tiltak knytt med spreiinga av omikron-varianten av koronaviruset.
  • Same månad blei straumstøtta trappa opp til omkring 20 milliardar.
  • I februar invaderte Russland nabolandet Ukraina. Det resulterte i april i ei krisepakke på 14,4 milliardar til mottak av flyktningar og styrkt forsvar og beredskap.
  • Og no nyleg kom regjeringa med eit tilbod på 10,15 milliardar til bøndene i årets jordbruksoppgjer. Ein del av dette, om lag 2 milliardar skal dekkjast inn på årets budsjett.

Alt desse punkta må dekkjast inn i revidert nasjonalbudsjett. Regjeringa har allereie varsla at pengar vil bli henta frå oljefondet og bistanden.

Debatt i Stortinget

Regjeringa skriv i pressemeldinga at norsk økonomi er inne i ein høgkonjunktur.

Foto: Javad Parsa / Javad Parsa

Samstundes har staten hatt store ekstrainntekter det første halvåret:

  • At økonomien går godt og fleire kjem i jobb, betrar skatteinngangen til staten kraftig.
  • Høge prisar på straum og gjødsel aukar statens inntekter kraftig. Heilt eller delvis statseigde selskap som Statkraft, Yara og Hydro har tent mange milliardar meir enn normalt hittil i år.
  • Torsdag blei det kjent at statseigde Statkraft fekk eit driftsresultat i første kvartal som var 10,7 milliardar høgare enn i første kvartal i fjor. Også gjødselgiganten Yara og aluminiumsprodusenten Norsk Hydro har håva inn pengar.

AKTUELT NÅ