Hopp til innhold

– Vi trenger en abortlov for vår tid

Et flertall i abortutvalget anbefaler at grensen for selvbestemt abort flyttes til utgangen av 18. svangerskapsuke. Dagens grense er på 12 uker.

Leder for abortutvalget, Kari Sønderland, legger frem utvalgets rapport på en pressekonferanse.

Abortutvalgets rapport ble levert til helseministeren torsdag

– Vi trenger en ny abortlov. En abortlov for vår tid. En lov som anerkjenner at kvinner har rett til selvstendige valg. Samtidig skal loven sikre retten for det ufødte liv og menneskers likeverd.

Det sa leder for abortutvalget, Kari Sønderland, da hun la fram rapporten på en pressekonferanse.

– Abortloven ble til i en annen tid, og har stått uendret i nesten 50 år. Samtidig som vårt samfunn har gjennomgått store endringer, sa Sønderland.

Hun viser til endringer i holdninger til kvinner, og selvbestemmelse for den enkelte over viktige valg i livet.

– Vi håper at utredningen vi nå har gjort fører til mer kunnskap og bred debatt om hvilke tilbud kvinner skal få, hvordan man skal møte de abortsøkende, og hvilken lovgiving vi skal ha i fremtiden når det gjelder abort, sa utvalgslederen.

Vil øke grensen

Et flertall i utvalget anbefaler at grensen for selvbestemt abort flyttes til utgangen av 18. svangerskapsuke.

Begrunnelsen som gis for dette er å sikre gravides autonomi og selvbestemmelse og beskytte respekten for det ufødte liv, i tråd med dagens praksis.

Det er to dissenser på dette spørsmålet.

Den første dissensen anbefaler at dagens grense for selvbestemt abort til utgangen av 12. svangerskapsuke videreføres i ny lov.

Den andre dissensen anbefaler at grensen flyttes til utgangen av 22. svangerskapsuke. Dette innebærer at både nemnder og vilkår faller bort.

Abortutvalet legger fram sin rapport

– Takk til utvalget for et solid stykke arbeid, og for en historisk rapport som vi ønsker at skal ha stor betydning for kvinner i Norge, sa helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) da hun mottok abortutvalgets rapport.

Foto: Heiko Junge / NTB

Anbefaler økt selvbestemmelse

– Hele utvalget anbefaler at mindreårige gravide og gravide med utviklingshemming eller psykisk lidelse skal få økt selvbestemmelse og handlingsevne i spørsmålet om abort, sa Sønderland.

Begrunnelsen er at alle gravide skal så langt som mulig sikres autonomi og selvbestemmelse i tråd med menneskerettslige krav.

Utvalget anbefaler nye vilkår for abort etter tidspunktet for selvbestemmelse.

– Utvalget anbefaler vilkår som tydeligere avveier den gravides interesse og autonomi mot å sikre respekt for det ufødte liv, sa utvalgslederen.

Adgangen til abort knyttes ikke direkte til egenskaper og diagnoser hos fosteret, men til kvinnens situasjon.

Adgang til abort skal i praksis være lik som i dagens lov.

Abortutvalet legger fram sin rapport

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) mottar abortutvalgets rapport. Utvalget er ledet av Kari Sønderland (tv).

Foto: Heiko Junge / NTB

Fosterantallsreduksjon

Når det gjelder fosterantallsreduksjoner så mener utvalget at hensynet til gjenværende foster eller fostre er sentralt.

– Et flertall (7 av 13 medlemmer) i utvalget anbefaler at alle søknader om fosterantallsreduksjon behandles i abortnemnd, sier Sønderland.

Hun sier at hele utvalget foreslår obligatorisk veiledning.

Et mindretall bestående av 6 av 13 medlemmer anbefaler en form for selvbestemmelse til utgangen av 14. svangerskapsuke.

Abortnemnder

Hele utvalget anbefaler at dagens abortnemnder avvikles og at det etableres 5–10 nye abortnemnder som skal behandle søknader om abort.

– Dette gjøres for å styrke rettssikkerheten for dem som søker om abort etter uke 18, få en mer effektiv, enhetlig og transparent saksbehandling der nemndenes dobbeltrolle fjernes, sa Sønderland.

Nemndene skal behandle søknader om abort, informasjon og veiledning skal ivaretas av helsetjenesten, ikke nemndene.

Saksbehandlingen skal fortrinnsvis være skriftlig, men kvinnene skal få rett til å møte dersom de ønsker det.

Klagenemnd

De nye nemndene anbefales å bestå av en lege som er leder av nemnda, en jurist og en person med helsefaglig kompetanse.

Utvalget anbefaler at etableres en nasjonal klagenemnd for abortsaker tilknyttet Helseklage, sa Sønderland.

Ved avslag sendes søknaden automatisk til klagenemnda som i dag.

Det nye er at klagenemnda i tillegg skal ha en kvalitetssikring og veiledningsoppgave overfor nemndene.

I tråd med utvalgets mandat videreføres bestemmelsen og helsepersonells reservasjonsrett og utvalget foreslår at den tas inn i abortloven.

Vil oppheve straff

Hele utvalget foreslår å oppheve abortlovens bestemmelse om straff for å gjennomføre ulovlig abort eller dele opplysninger.

Utvalget mener dette er tilstrekkelig regulert i annet lovverk.

Alle kvinner har i dag rett til informasjon og veiledning.

Utvalget foreslår tilsvarende en plikt for helsetjenesten å gi informasjon og veiledning.

Altså en korresponderende plikt.

Utvalget foreslår også en rett til oppfølgingssamtale for kvinner som har gjennomgått abort.

Abort hjemme

Utvalget foreslår at det utredes nærmere hvordan et tilbud kan organiseres utenfor sykehus til kvinner som skal ta abort hjemme før 10. svangerskapsuke.

– Det kan blant annet innebære at kvinner kan få utført abort hos fastlege eller på helsestasjon, sa Sønderland.

Utvalget har da foreslått en lovgiving som ikke vil være til hinder for slik organisering.

Dette er tiltak som ligger utenfor en abortlov og om man skal innføre dette vil det kreve en endring i forskrifter.

Hele utvalget foreslår en satsing på bredere forskning på området, utredning av endringer i Abortregisteret og Medisinsk fødselsregister, og en følgeevaluering av tilbudet om tidlig ultralyd og non invasiv prenatal test (NIPT).

Oppdraget

Utvalgets oppdrag har blant annet vært å vurdere utvidelse av grensen for selvbestemt abort, som i dag er satt til 12 uker ut i svangerskapet.

Rapporten skal danne grunnlaget for videre arbeid med endringer i abortloven i Stortinget.

Utvalget har vært ledet av jurist og tidligere ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet Kari Sønderland.

De fleste andre medlemmene er fagpersoner innenfor medisin og juss.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT