Hopp til innhold

– Regjeringen har brutt hvert femte løfte

Erna Solbergs regjering har gjennomført 57 prosent av løftene den ga for fire år siden. Men 21 prosent av løftene er brutt og mange lar seg ikke etterprøve, viser ny undersøkelse.

Erna Solberg og Siv Jensen

PÅGANGSMOT: Opplagte presenterte Høyres Erna Solberg og Frps leder Siv Jensen Sunnvolden-erklæringen høsten 2013 med i alt 776 løfter

Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Mange av løftene har de ikke fått til. Men regjeringen skal ha coudos for at de har fått gjennomført mye, det er tross alt en mindretallsregjering, sier leder Tiina Ruohonen i «Holder de ord» som står bak undersøkelsen.

Den uavhengige organisasjonen har gått gjennom 776 løfter som regjeringen ga i Sundvolden-erklæringen fra 2013. Sundvolderklæringen er plattformen for Solberg-regjeringen.

– Mange av løftene er blitt nedstemt i Stortinget, men samtidig har regjeringen kommet med løfter som de ikke har prioritert å følge opp, sier Rouhunen.

Organisasjonen «Holder de ord» har gått gjennom løftene uten å klassifisere dem etter graden av viktighet.

Les: Hele Holder de ords løftesjekk- undersøkelse

Les: Sundvolden-erklæringen

Les også: Vi skal modernisere fra toppen og nedover

Tiina Ruohonen

LØFTEBRUDD: Leder Tiina Ruohonen i den uavhengige organisasjonen Holder de ord har undersøkt regjerings løfter og funnet løftebrudd i 21 prosent av saken

Foto: Alex Asensi / Holder de ord

Løftebruddene

Det er innen landbruk at Solberg-regjeringen har brutt flest løfter, ifølge undersøkelsen. Hele 35 prosent av løftene er ikke gjennomført.

Dette er et område hvor regjeringen ikke alltid har fått med seg støttepartiene Venstre og KrF.

Eksempler på dette er:

Løfte: Regjeringen vil styrke bondens rett til fritt å disponere sin egen eiendom.

Fasit: Odelsretten er ikke fjernet. Tapte også kampen om å oppheve konsesjonsloven.

Et annet er:

Løfte: Regjeringen vil styrke det private skogbruket ved å selge arealer fra Statskog tilsvarende det Statskog har kjøpt de siste årene.

Fasit: Bare rundt en tredel av skogen er per nå solgt.

Helse og omsorgdepartementet er neste på listen med flest brutte løfter, med en andel på 29 prosent.

Et eksempel:

Løfte: Regjeringen vil endre refusjonssystemet i fastlegetjenesten for å legge til rette for økt bruk av annet helsepersonell i tilknytning til fastlegekontorene.

Fasit: Ingen endringer i refusjonssystemet.

Høyre, FrP, KrF og Venstre holde pressekonferanse om jobber

GÅ I TAKT: Fire partier med ulike partiprogram fører lett til spenninger, mener kommentatorer. Her statsminister Erna Solberg (H) finansminister Siv Jensen (Frp), Venstre-leder Trine Skei Grande og Krf-leder Knut Arild Hareide på vei ned Løvebakken

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Løfte om mindre bompenger, søndagsåpne butikker og klima

Listen over løfter som ikke er innfridd fortsetter i alle departementer.

Løfte: Regjeringen vil gå imot bruk av religiøse klesplagg og symboler i forbindelse med statlig makt- og myndighetsutøvelse.

Fasit: Ingen tiltak for å forby religiøse plagg og symboler gjennomført, men et forslag er sendt ut på høring sommeren 2017.

Løfte: Regjeringen ønsket søndagsåpne butikker

Fasit: Er ikke gjennomført

Løfte:Regjeringen vil føre en offensiv klimapolitikk og forsterke klimaforliket, jfr samarbeidsavtalen.

Fasit: Brutt. Klimapolitikk første nesten til regjeringskrise høsten 2016

Løfte: Regjeringen vil levealderjustere uføres alderspensjon på lik linje med øvrige pensjonister.

Fasit: Fikk ikke gjennomslag. Skal vurderes på ny i 2018

Løfte: Regjeringen vil ikke redusere ambisjonene for investering i vei eller jernbane som følge av reduksjon i bompengeinnkrevingen.

Fasit: Antall bomstasjoner har økt under Solberg-regjeringen.

Løfte: Regjeringen vil i større grad bruke DNA-testing for å avklare identitet i forbindelse med familiegjenforening.

Fasit: Ingen økt bevilling til bruk av DNA i familieforeningssaker

Løfte: Regjeringen vil la kommunene beholde mer av sine egne skatteinntekter. Blant annet skal kommunene få beholde en del av selskapsskatten der hvor verdiene er skapt.

Fasit: Tilbakeføringen av selskapsskatten er utsatt.

Løfte: Regjeringen vil føre en offensiv IKT-politikk som tar personvern på alvor.

Fasit: Ikke gjennomført tiltak for bedre personvern

Tidlig innsats i skolen.

FÅTT TIL MYE: Nestleder i Høyre og helseminister Bent Høie er fornøyd med regjeringens gjennomslag.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Ingen avbyråkratisering

Løfte: Regjeringen vil gjennomgå strukturen i departementene og direktoratene med sikte på å forenkle og avbyråkratisere.

Fasit: Det er igangsatt en reform, men denne har ikke ført til avbyråkratisering i departements- og direktoratsstrukturen.

Løfte: Regjeringen vil åpne for at drosjesentraler og bedrifter innen drosjenæringen kan organiseres på samme måte som andre bedrifter.

Fasit: Ingen endring. Taxier må fortsatt være tilknyttet en sentral.

Løfte: Regjeringen vil opprette en innovasjonsbørs for enklere å kunne koble gründere med privat kapital og vurdere å koble dette til skatteincentiver.

Fasit: Ikke gjennomført

Løfte: Regjeringen vil erstatte dagens rett til å få svar på egen målform med en rett for ansatte i staten og språknøytrale kommuner til å bruke sin egen målform.

Fasit: Ingen endring i målloven.

Løfte: Regjeringen vil gi kommunene økt innflytelse ved etablering av asylmottak.

Fasit: Ingen endring

Løfte: Regjeringen vil legge ned de regionale helseforetakene når det er utformet en nasjonal helse- og sykehusplan.

Fasit: Regjeringen har snudd i saken.

Langsiktig arbeid

NRKs kommentator Magnus Takvam mener at mange av regjeringens løfter fra Sundvolden-erklæringen er såpass utfordrende at de ikke lar seg gjennomføre i en fireårsperiode. Regjeringen har satt i gang en rekke utredninger for å få gjennom sin politikk, og mye av dette arbeidet pågår fremdeles.

– Det er derfor for tidlig å si om løftene er gjennomført, sier Takvam.

– Et område hvor regjeringen har fått til mye er satsing på samferdsel, men også dette er langsiktig arbeid som ikke lar gjennomføre i løpet av fire år og resultatet ikke lar seg måle i løpet av en stortingsperiode, sier Takvam.

NRKs kommentator trekker også frem spenninger mellom fire samarbeidende partier (H og Frp, samt de to støttepartiene Venstre og KrF) som en utfordring.

– Dette kan føre til sprikende politikk fordi man må gi noen innrømmelser til alle partiene, sier Takvam.

Innrømmelser som også lett kan koste dyrt, fremhever kommentatoren.

Løfter som er innfridd.

Selv om mange av løftene ikke er gjennomført, kan regjeringen likevel krysse av bestått på mer enn halvparten løftene.

– Til å være en mindretallsregjering har de fått til mye, sier Tiina Ruohonen

Eksempler på løfter som er innfridd:

 • Arveavgiften ble fjernet.
 • Fritt behandlingsvalg.
 • Styrket ordningen med Boligsparing for ungdom (BSU).»
 • Kommunereformen med sammenslåing av kommuner til storkommuner
 • Økt satsingen på lønnstilskudd og arbeidstrening.
 • Forbud mot Segway, vannscooter og proffboksing er fjernet.
 • Redusere kortingen av pensjon for gifte og samboende pensjonister fra 15 til 10 prosent.
 • Diverse tiltak for å styrke lærerutdanning, bla karakterkrav og 5 årig masterutdanning
 • Etablering av Nye veier
 • Trappe ned formuesskatten ved å heve bunnfradraget og senke satsen.
 • Raskere godkjenningsordninger av utdanningen til innvandrere.
 • Flere kriminelle utlendinger soner straffen i hjemlandet.
 • Nedbetalingstiden i bompengeprosjekter kan forlenges til 20 år
 • Har økt soningskapasiteten ved å bygge flere fengselsplasser og å leie i utlandet.
 • Barns tilknytning til Norge gjennom flere års botid i Norge klargjøres gjennom en regelendring som gjør at utlendingsmyndighetene i større grad vektlegger hensynet til hva som er barnefaglig forsvarlig.
 • Fast kontaktlege er innført i spesialisthelsetjenesten for alvorlig syke pasienter.
 • Regjeringen øker kjøpet av private helsetjenester for å redusere helsekøene.
 • Innfører fri konkurranse innenfor post- og pakketjenester, reservasjonen mot EUs tredje postdirektiv er opphevet.
 • Viderefører lik porto over hele landet
 • Regjeringen innhenter vedlikeholdsetterslepet på infrastruktur (jernbane og vei) og øker investeringer på jernbane.
 • Utbygger nettkapasitet i hele landet
 • Reduserer statens direkte eierskap i norsk økonomi.

Les også: Solberg fikk nøkkelen av Stoltenberg

Delvis

Undersøkelsen avdekker også at 107 løfter av de 776 er delvis innfridd. Samferdselsdepartementet og Kunskapsdepartementet har høyest score her. Eksempler her er :

 • Prioritering av elevenes lese- og skriveferdigheter gjennom hele skoleløpet.
 • Regjeringen vil kreve karakteren 4 eller bedre i norsk, matematikk og engelsk for opptak til lærerutdanningen.
 • Satsing på utbygging av vei og kollektivtransport økes utover vedtatt Nasjonal transportplan 2014-2023, og bompengeandelen i nye prosjekter reduseres..

Kan ikke etterprøves

Utenriksdepartementet har færrest løftebrudd, men hele 29 prosent av løftene lar seg ikke etterprøve.

For regjeringen kom med mange løfter som det har vært vanskelig å etterprøve. Det gjelder innen alle områder, men særlig innen miljøvern, utenrikspolitikk og offentlig forvaltning.

– Disse løftene er så uklare eller har en målhorisont så langt inn i fremtiden at de ikke lar seg sjekke på en fornuftig måte, forklarer Ruohonen.

Det gjelder blant annet:

Regjeringen vil effektivisere offentlig sektor.

Regjeringen vil gjennomgå bevilgningene på kulturfeltet for å sikre fornuftig ressursbruk og kvalitet.

Norsk bistand skal være tidsbegrenset der det er mulig, for å forhindre bistandsavhengighet og svekkelse av nasjonalt ansvar.

Regjeringen vil bygge sin politikk på forvalteransvaret og føre-var-prinsippet. Den kloden vi skal overlate til våre barn skal være i minst like god stand som vi overtok den fra våre forfedre.

Regjeringen vil øke bruken av statlig regulering for prosjekter av nasjonal betydning.

Fornøyd regjering

Selv om 21 prosent av løftene er brutt og en stor andel ikke lar seg etterprøve er regjeringen fornøyd. Nestleder i Høyre, helseminister Bent Høie svarer slik på vegne av regjeringen:

– Vi er stolt over hva vi har fått til i løpet av fire år. Regjeringen har styrt Norge trygt gjennom en flyktningkrise og gjennom et historisk oljeprisfall. Nå har vi kontroll ved grensene og ledigheten er på vei ned og veksten på vei opp, sier Høie i en e-post.

– Vi må huske vi er en mindretallsregjering, og da vil vi ikke få gjennomslag for 100 prosent av politikken vår. Høyre har lagt et godt grunnlag for å styre Norge i nye fire år sier Bent Høie.

En tilsvarende undersøkelse av løftene til en regjering er ikke gjennomført tidligere, og det er dermed vanskelig å si om Erna Solbergs regjering har hatt mindre gjennomføringskraft enn tidligere regjeringer.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger