Hopp til innhold

– Overfylte sykehus og lav bemanning årsaken til feil

Helsepersonell og forskere mener mengden pasienter på norske sykehus er en av hovedårsakene til at feil kan skje.

En sykehusseng står ute i korridoren på et sykehus

HØYT BELEGG: Norske sykehus har en høy beleggsprosent. I en undersøkelse gjennomført for NRK, svarer sykepleiere at de mener det høye belegget og lav bemanning er de viktigste årsakene til at feil begås av helsepersonell.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– En ny, internasjonal undersøkelse viser at desto flere pasienter du har ansvar for, jo større fare er det for at dødeligheten øker blant pasientene, sier leder Eli Gunhild By i Sykepleierforbundet.

Forsker Ellen Tveter Deilkås

– PASIENTENE SPRES: Forsker Ellen Tveter Deilkås sier det høye belegget gjør at leger får mindre tid med hver pasient, ettersom de må oppsøke pasientene sine på flere avdelinger.

Foto: Vilde Helljesen / NRK

De siste to årene har helsepersonell varslet om 756 uventede dødsfall i norsk helsevesen. Forskere mener halvparten av dødsfallene trolig kunne vært unngått.

Helsepersonell har også plikt til å varsle om tilfeller hvor pasienter er blitt påført betydelig skade. Bare i fjor varslet de om 1057 slike hendelser.

Forsker på pasientsikkerhet Ellen Tveter Deilkås peker på flere årsaker til at ting kan gå galt.

– Det er mye vikarbruk, IT-systemer som ikke snakker sammen, kulturelle forhold – som terskelen for å tilkalle mer kompetent personale – og høyt belegg, sier Deilkås.

– Mindre tid til pasientene

Norske sykehus har et gjennomsnittlig belegg på 93 prosent. Det vil si at en gjennomsnittlig dag står kun 7 av 100 senger på et sykehus tomme.

De siste tilgjengelige tallene viser at noen sykehus har belegg på over 100 prosent.

Beleggsprosent ved helseforetakene 2013

Helseforetak

Faktisk beleggsprosent

Sunnaas sykehus HF

86,6

St Olavs Hospital HF

102,1

Vestre Viken HF

92,4

Akershus universitetssykehus HF

114,1

Sykehuset Innlandet HF

91,9

Sykehuset Østfold HF

97,2

Helse Stavanger HF

104,8

Helse Fonna HF

86,4

Helse Bergen HF

100,2

Helse Førde HF

78

Helse Nord-Trøndelag HF

92,6

Helse Finnmark HF

80,5

UNN HF

90,3

Nordlandssykehuset HF

93,4

Helgelandssykehuset HF

76,2

Sørlandet Sykehus HF

81,1

Sykehuset i Vestfold HF

90,1

Sykehuset Telemark HF

86,3

Oslo universitetssykehus HF

99,4

Helse Møre og Romsdal HF

92

Ekspander/minimer faktaboks

– Det høye belegget kan få betydning for tiden legene får med hver pasient, ettersom pasientene innenfor samme pasientgruppe spres på mange avdelinger. På andre avdelinger kan det også være at personalet ikke er fortrolig med den sykdomstilstanden pasienten har, sier Deilkås.

Gjennomsnittlig beleggsprosent for OECD-land er 78, og i Storbritannia har helsemyndighetene satt belegg på 85 prosent som øvre grense for hva som er forsvarlig.

En tysk studie har vist at når pasientbelegget blir høyere enn 92,5 prosent, øker dødeligheten betydelig.

NRK har snakket med en rekke leger over hele landet. De mener den høye beleggsprosenten ved sykehusene går utover forsvarligheten og øker risikoen for å gjøre feil. Flere sier unødvendig mye tid går bort til logistikk ved at leger må løpe mellom forskjellige avdelinger når pasientene er spredt, og man kan i mottaket bruke timer på å få plassert en pasient, fordi det er fullt.

– Lav bemanning

Sykepleierforbundet har på vegne av NRK gjennomført en undersøkelse blant sine medlemmer.

Der peker sykepleierne på særlig tre årsaker til at feil begås på norske sykehus: For høyt belegg på avdelingen, lav bemanning og manglende kommunikasjon og samhandling.

Tall NRK har hentet inn, viser at det leies inn vikarer i helsevesenet for flere hundre millioner kroner årlig.

– Sykepleierne er tydelige på at det er veldig hektiske arbeidsdager, at det er for lite bemanning, og at tidspresset er såpass stort at risikoen for uønskede hendelser er større enn tidligere, sier By.

AKTUELT NÅ