Vil øke eiendomsskatten og kutte i helse og omsorg

– Vi står ved et veiskille for framtidig økonomisk bærekraftighet i Bodø kommune, sier rådmann Rolf Kåre Jensen, som nå har lagt fram kommunens budsjett for 2016.

Bodø rådhus

Når det gjelder budsjettet for 2016, foreslår Rådmann Rolf Kåre Jensen å spare 103 millioner kroner.

Foto: Billy Jacobsen / NRK

Budsjettrammen er på 3,8 milliarder kroner. For den summen skal Bodø kommune levere gode tjenester til innbyggerne, og sørge for god utvikling i årene framover.

I sitt budsjettforslag for 2016 foreslår rådmannen å øke eiendomsskatten.

  • Se budsjettfremlegget på kommunens hjemmesider her

Fortsatt vekst

I en pressemelding fra Bodø kommune står det at byen preges av utvikling og fortsatt vekst, og at kommunen har stor nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. Kommunen mener samarbeid og gjennomføringsevne er nøkkelen for å lykkes.

– Et oppegående næringssamarbeid i Salten driver pilene i riktig retning, både for regionen og kommunen. Vi driver aktiv tilrettelegging for å skape mange nye arbeidsplasser og fortsette utviklingen, sier Jensen.

Under dagens presentasjon legges det vekt på at Bodø kommune er en folkehelsekommune med høye ambisjoner, og at Bodø har vokst seg til å bli en flerkulturell by med tilbud i verdensklasse.

– Tidlig innsats går igjen i alle våre tjenester til innbyggerne. Vi driver en skole for fremtiden og legger til rette for studentbyen Bodø, sier rådmannen.

Alternative forslag

Rådmannen kommer med to forslag for å kunne levere et budsjett for 2016 i balanse.

  • Å øke eiendomsskatten med 1 promille, i tillegg til kutt i Helse og omsorg (HO) på 83 millioner kroner.
  • Å øke eiendomsskatten med 2 promille, i tillegg til kutt i HO på 55 millioner kroner.

Rådmannen anbefaler at politikerne går for det første alternativet. I begge forslagene forutsettes det i tillegg innsparinger på 20 millioner kroner i felleskostnader.

Nå er det alvor

Når det gjelder budsjettet for 2016 foreslår Rådmannen å spare 103 millioner kroner.

– Det vil bli svært utfordrende og kreve tett samhandling mellom politikk, administrasjon og tillitsvalgte, sier rådmann Rolf Kåre Jensen i pressemeldingen.

Rådmannen inviterer nå til en prosess med de folkevalgte på hvordan investeringsplan for årene 2017-2019 kan tas ned til et nivå rundt 250 millioner kroner.

– Vi må klare det for å sikre fortsatt selvråderett over egne investeringsbeslutninger.

Store utfordringer innen helse og omsorg

Rådmannens forslag til budsjett for 2016 bærer sterkt preg av utfordringene innen Helse- og omsorgssektoren (HO). HO kom ikke i mål med innsparingstiltak i forbindelse med de interne prosjektene i Bodø kommune.

Det innebærer at sektoren bærer med seg store krav om innsparinger ved utgangen av 2015.

– I tillegg kommer utfordringer med flere politiske vedtak som rusenheten i Hålogalandsgata 131, stadig eldre befolkning og flere oppgaver fra Staten, sier kommunaldirektør for HO Ingunn Lie Mosti.

Rådmann Rolf Kåre Jensen og økonomidirektør Stephan Skjelvan i Bodø

Rådmann Rolf Kåre Jensen og økonomidirektør Stephan Skjelvan i Bodø.

Foto: Per-Inge Johnsen

– Vi er i en svært alvorlig situasjon

Kostnads- og inntektsutviklingen innenfor HO for årene 2010-2015 viser en økning fra 781 mill. til 1,181 mrd.

– En økning på 400 millioner, eller 51 prosent, sier økonomidirektør Stephan Skjelvan.

Inntektsøkningen for HO i samme periode var fra 126 millioner i 2010 til 276 millioner i 2015. Det vil si en økning på 150 millioner kroner.

– Det har altså vært nødvending å tilføre sektoren 250 millioner for å opprettholde balanse. Bodø kommune har over mange år brukt mer penger enn det som har vært tilgjengelig, sier økonomidirektøren.

Ubalanse har vært mulig å opprettholde ved å skyve på utfordringene fram i tid. Samtidig har de spesielle regnskapsreglene for kommunal sektor bidratt til å kunstig forbedre resultatet.

– Dette har skjult et reelt driftsunderskudd over mange år. Bodø kommune er i en svært alvorlig økonomisk situasjon foran perioden 2016-2019, avslutter Skjelvan.

Bygg nytt rådhus, strekk ut Tverlandet skole i faser

Rådmannen anbefaler gjennomføringen av «Nytt Rådhuskvartal» under forutsetning av at prosjektet gjennomføres som selvfinansierende. Dette innbefatter egenkapital i fra salg av forlatte bygg samt årlig forventing om 25 millioner i synergier/kostnadsreduksjoner ved samlokaliseringen.

Tverlandet skole ønskes også gjennomført, men i faser og strekt ut i tid i forhold til tidligere politiske vedtak.

Visjonen «Attraktiv hovedstad i nord» forutsetter økonomisk kontroll. Rådmannen jobber videre med å understøtte strategiske initiativ som «Ny by, ny flyplass», «Smart Bodø» og Bodø som sikkerhets- og beredskapshovedstad.