Hopp til innhold

NVE vil redde villaksen som fryser fast i elva – Statkraft protesterer

Til tider er vannstanden i elva Skjoma i Narvik så lav at laksen fryser i hjel. Men Statkraft har nektet å slippe ut mer vann i vassdraget. Nå griper NVE inn.

Laksen ligger død under isen i Skjoma.

FROSSEN ELV: Her i Skjoma er det for lite vann til at laksen kan gyte, slår ny rapport fast. Men NVE kan ikke love mer vann på grunn av kraftproduksjon. Dette bildet er fra 2021.

Foto: HEGE CATHRINE PAULSEN/HANNE P. BRANTSÆGGEN / PRIVAT

I mange norske elver står valget mellom villaks og produksjon av grønn energi.

Svært ofte må villaksen vike for kraftproduksjon.

En av disse elvene er Skjoma i Nordland.

Den 62 kilometer lange elva i Narvik kommune var en av Norges beste lakseelver. Til og med engelske baroner kom for å fiske i den gode elva.

Men i 1969 endret alt seg.

Siden Skjomen kraftstasjon ble bygget for over 50 år siden, har nesten all laks og sjøørret forsvunnet. Det ble ikke stilt like strenge miljøkrav på den tiden.

Skjomen i Narvik

SKJOMEN: Frost og vannmangel fører til at laksen i elva fryser og dør

Foto: Frida Brembo / NRK

Det førte til at det ble for lite vann i elven for fisken, slik at både laks og fiskeegg dør når elva bunnfryser om vinteren.

Lokalbefolkningen, kommunen og en samlet miljøbevegelse har i årevis har fryktet for laksebestanden, har Statkraft svart at de vil tape penger dersom de slipper ut mer vann.

I 2020 slo Norsk institutt for naturforskning (NINA) fast at situasjonen for laks og ørret i elva er svært alvorlig.

Les også De har ventet i 50 år på å få elva si tilbake: – Alt vi ber om er litt mer vann

Reidar Mikal Hanssen (76) er en av de få gjenlevende som husker hvordan elva var før kraftutbyggingen.

Nå har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) revurdert tillatelsen Statkraft fikk for 50 år siden, sammen med 430 andre norske vassdrag.

Spørsmålet er: Blir det verdt å kutte i fornybar energi for å redde et lite økosystem?

NVE setter foten ned

Ja, mener NVE i konklusjonen som kom torsdag.

Inga Nordberg, direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE

– Vi anbefaler at de gamle vilkårene blir erstattet av moderne konsesjonsvilkår for reguleringa, sier Inga Nordberg i NVE.

Foto: Stig Storheil / NVE

Den klare anbefalingen fra NVE er at Statkraft slipper ut mer vann i vassdraget, både sommer og vinter.

De nye vilkårene vil gi myndighetene utvidede muligheter til å pålegge Statkraft å slippe ut nok vann gjennom hele året for å bedre oppvekst- og levevilkårene for laks og sjøørret.

NVE har sendt en innstilling til Olje- og energidepartementet, der de anbefaler at de gamle vilkårene blir erstattet av moderne konsesjonsvilkår.

De ønsker også at Statkraft blir pålagt å lage plan for å bedre de biologiske forholdene i Skjoma. En slik plan vil innebære naturfaglige undersøkelser, tiltak for friluftsliv og kulturminneundersøkelser.

Dette vil føre til betydelige miljøforbedringer i et vassdrag med store og viktige miljøverdier, konkluderer direktør i energi- og konsesjonsavdelinga til NVE, Inga Nordberg. 

Les også Kaller frossen lakseelv en miljøskandale

Frossen Skjomen

– En foreløpig seier

Geir Solmo i Skjomen har selv opplevd en bunnfryst Skjoma.

Han er glad for konklusjonen fra NVE.

– Dette er en foreløpig seier for oss.

Geir Solmo ved Skjomen i Narvik

Geir Solmo, som er styremedlem i Naturvernforbundet i Narvik og medlem av bygdeutvalget, har kjempet for Skjomenvassdraget i ti år. 

Foto: Frida Brembo-Egilsrud / NRK

Samtidig er han spent på om Statkraft vil følge anbefalingene fra NVE.

– I disse kraftkrisetider vil de nok fortsette sin argumentasjon om behovet for mer kraft. Men vi kan jo ikke ofre all natur heller. Jeg håper departementet vil gå for innstillingen til NVE.

Går glipp av 40 GWh

Kraftverket produserer i dag nok kraft til å forsyne om lag 60.000 husstander med strøm i året.

De foreslåtte restriksjonene for vannføring vil gi et produksjonstap like i underkant av 40 GWh, sammenlignet med i dag. Det utgjør elforbruket til om lag 2.000 husstander, ifølge Statkraft.

Men ifølge NVE vil det ikke gå ut over strømforsyningen i regionen.

Dette er ikke et ubetydelig produksjonstap, men NVE skriver at de har lagt stor vekt på hensynet til miljøverdiene i vassdraget.

I årene framover skal NVE gjøre en ny vurdering av flere vassdrag i Norge.

Pålegg om minstevannføring vil bli fastsatt i de sakene der det gir størst miljøgevinst. NVE mener Skjoma er en av dem, seier Nordberg.  

Statkraft: – Tilsvarer strøm til 2000 husstander

Skjomen er ett av 19 kraftverk i Norge med en installert effekt med 300 MW eller mer. Det er Statkraft som har ansvaret for kraftverket i Skjoma. I dag mottok de NVE sin innstillingen til nye konsesjonsvilkår.

I en e-post skriver de at de er overrasket over at NVE foreslår det de mener er en betydelig svekkelse av reguleringens bidrag til sikker energiforsyning.

Laksen synes godt under isen i Skjomen.

Frossen laks under isen. Men ifølge Statkraft er Skjomen en del av ryggraden i norsk kraftforsyning og er viktig regionalt og nasjonalt.

Foto: Hege Cathrine Paulsen/Hanne P. Brantsæggen / Privat

Statkraft mener at produksjonstapet vil representere en betydelig reduksjon i kraftproduksjonen og dermed lavere inntekter til samfunnet.

I en tid hvor vi trenger mer fornybar energi og det tar lang tid å etablere ny kraftproduksjon er vi overrasket over at NVE foreslår nye vilkår som vil gi betydelig reduksjon i kraftproduksjonen fra Skjomen.

Fra politisk hold tar mange til orde for å utnytte eksisterende vannkraft enda bedre. Denne innstillingen vil ikke bidra til dette, sier regiondirektør Dag Smedbold i Statkraft.

Ifølge Statkraft er Skjomen en del av ryggraden i norsk kraftforsyning og er viktig regionalt og nasjonalt.

Kraftverket spiller en betydelig rolle for å sikre at det alltid er nok kraft til innbyggere og industri i et fylke med stort kraftbehov og sårbar geografi, skriver Smedbold.

Totalproduksjon i kraftverkene som inngår i reguleringene er om lag 1,3 TWh/år. Nåverdien av produksjonstapet er estimert til om lag 268 millioner kroner.

Vi er særlig bekymret for forslaget om minstevannføring om vinteren som vil begrense reguleringens muligheter til energiproduksjonen i perioder hvor det er stor etterspørsel etter kraft. Vi mener derfor at kostnadene for samfunnet er større enn nytten i denne innstillingen fra NVE, sier Dag Smedbold.

Statkraft vil nå gå gjennom detaljene i innstillingen. Det er Olje- og energidepartementet (OED) som overtar videre behandling av saken og endelig vedtak blir tatt av Kongen i statsråd.