Sauebonde tapte i retten igjen - mister retten til dyrehold

Bonde Sigmunn Salomonsen fikk tvangsslaktet over 300 dyr. Nå har han tapt i retten mot Mattilsynet for andre gang.

Sigmunn Salomonsen - siste kveld

Med politiet som bistand aksjonerte Mattilsynet mot gården til Sigmunn Salomonsen i april 2011. Bonden selv ble bortvist mens 300 dyr ble samlet inn og kjørt til slakteriet hvor de ble tvangsslaktet.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde

– Ut fra bevisvurderingen lagmannsretten har foretatt, har Salomonsen begått mange brudd på dyrevelferdsloven, skriver Hålogaland lagmannsrett i dommen.

Deretter konkluderer retten med at Salomonsens anke forkastes.

Det betyr at bonden fra Lofoten må erstatte statens sakskostnader med 136.000 kroner. Hans opprinnelig krav om 17 millioner i erstatning ble avvist.

– En hver dyreeier har plikt for å sørge for at dyreholdet er i tråd med dyrevernloven. Avvikling eller aktivitetsforbud er siste utvei når andre tiltak ikke når frem. Det er tilfelle i denne saken, sier Asle-Håvard Miklegard, seniorrådgiver i Mattilsynets regionkontor for Nordland.

Over 300 dyr tvangsslaktet

Det var i oktober 2012 at Salomonsen gikk til sivilt søksmål mot staten ved Landbruksdepartementet etter at Mattilsynet tvangsavviklet dyreholdet til Salomonsen, og ga bonden forbud mot videre dyrehold.

– For oss er det nyttig og viktig at vi blir sett i kortene av rettsvesenet. De drøfter og ser nøye på hvilke beviser vi legger til grunn. Nå har to rettsinnstanser klokkeklart slått fast at avvikling var nødvendig, sier Miklegard.

Totalt ble 281 sauer og 52 fjørfe fraktet til slakteriet. Dyrene ble tvangsslaktet, og svært mange av sauene var drektige, men Mattilsynet mente det var nødvendig å avvikle besetningen.

I vedtaket som Mattilsynet gjorde, hevdes det at gården var for liten til den mengden dyr som var der, og det var ifølge tilsynet heller ikke kontinuerlig tilgang på vann for dyra og formengden var for liten.

– Her har dyreeier hatt en lang frist på seg til å avvikle dyreholdet selv, det har han ikke gjort, så Mattilsynet ser seg derfor nødt til å gjennomføre denne aksjonen for å ivareta dyrevelferden, sa underdirektør Geir Arne Ystmark ved Mattilsynets regionkontor i Nordland i 2011.

Brudd på loven

I dommen fra tingretten sto det: «Faktum påviser særlig mangler ved husdyrrom, for lite plass i forhold til antall dyr, mangler ved tilsyn, mangler ved stell, mangler ved vanning og fôring, mangler i form av unnlatelse ved skade på dyr å tilkalle veterinær, manglende brannvarslingsanlegg og rømningsveier»

På bakgrunn av denne samlede faktumbeskrivelse konstaterer tingretten at det foreligger brudd på dyrevelferdsloven med tilhørende forskrifter i samsvar med hva som er lagt til grunn i vedtaket om avvikling. Mattilsynets rettsanvendelse er derfor riktig.

Lagmannsretten var enig i den konklusjonen.

– Maktovergrep

Salomonsen har hele tiden kjempet mot det han mener er et maktovergrep fra Mattilsynet.

Før han tok avgjørelsen om å gå til sak mot Mattilsynet, var han klar over at det kom til å bli vanskelig å vinne fram.

– Likevel er jeg skuffet over at jeg tapte saken. Dette betyr at Mattilsynet får ture fram som de vil. Denne dommen gjør at det vil være vanskelig å drive jordbruk og fiske i framtiden, sa Salomonsen til NRK.no etter tapet i tingretten.

– Dyretragedien er Mattilsynet sin skyld

For Salomosen gikk hardt ut da saken ble behandlet der.

– Jeg vil påstå at den største dyretragedien i Norge utførte Mattilsynet selv denne dagen. Det ble slaktet 283 sauer rett før lamming. Noen hadde født før Mattilsynet slo til, og andre fødte på slakteriet, sa han.

Han har hele tiden nektet for at forholdene på gården var så ille at avvikling var nødvendig.

Et av hovedpoengene til Mattilsynet er at Salomonsen gjennom flere år har vist manglende forståelse for tilsynets rolle og gjeldene regelverk.

– De fleste av dyrene som ble slaktet hadde normal slaktevekt, sa Sigmunn Salomonsens forsvarer Målfrid Ølberg i sitt innledningsforedrag i tingretten.

– 11 lam ble slaktet på gården, uten at det kommer fram hvorfor. En sau ble avlivet på stedet fordi den var avmagret, men denne sauen hadde nylig fått to lam. Det er mange ting vi må få svar på som ikke kommer fram i rapportene, la hun til.