Rana tok første stikk i sykehuskampen på Helgeland

Ressursgruppa ved Helgelandssykehuset foreslår et felles, akuttsykehus på Helgeland. Det nye sykehus skal ligge i Rana, konkluderer ressursgruppa.

NRK Nordland og Helgelendingen inviterer til direktesendt debatt om framtidig sykehusstruktur på Helgeland. Det skjer samme dag som Helgelandssykehusets nedsatte ressursgruppe legger fram sin anbefaling i Mosjøen.

NRK Nordland og Helgelendingen inviterer til direktesendt debatt om framtidig sykehusstruktur på Helgeland. Det skjer samme dag som Helgelandssykehusets nedsatte ressursgruppe legger fram sin anbefaling i Mosjøen.

Den eksterne ressursgruppa som skal vurdere framtidig struktur og lokalisering av Helgelandssykehuset la i dag fram sin foreløpige rapport.

Ut fra et samlet hensyn til rekrutteringsmuligheter, transporttilbud og nærhet til øvrig befolkning falt valget falt på Rana. Som alternativ løsning foreslår ressursgruppa å bygge et stort sykehus i Sandnessjøen – foran et sykehus i Mosjøen.

– Det er særlig fire forhold vi legger vekt på i vår anbefaling. Rana vil i størst mulig grad bidra til rekruttering. Rana er også det stedet som er forventet å ha positiv befolkningsvekst framover. Det er en størst andel av befolkningen som kan nå sykehus den første tiden etter en akutt skade eller sykdom, sier Helge Torgersen, som har ledet ressursgruppa.

Gruppa så først på Hemnes og Leirfjord, men konkluderte med å fraråde begge tettstedene.

– Vi fant at økte reiseavstander virker negativt på rekrutteringen. De mindre tettstedene kan ikke tilby de tjenestene forskning har vist er nødvendig for å rekruttere personell til sykehus.

Ressursgruppa Helgelandssykehuset

VELGER RANA: I dag la ekspertgruppa fram sine anbefalinger under en dialogkonferanse på fru haugans hotell i Mosjøen.

Foto: Frank Nygård / NRK

Torgersen sier at Rana vil gi et godt, robust fagmiljø som er viktig for rekrutteringen. Det gir vakt- og beredskapsordninger som tilfredsstiller dagens krav til arbeidstid og vaktbelastning.

– En annen fordel er at da behøver man ikke vaktordninger på veldig mange steder som kanskje blir lite brukt. Da konsentrerer man tiden til pasientbehandling og ikke til beredskap.

Helge Torgersen

– Vi anbefaler at det nye sykehuset ligger i Mo i Rana, sier Helge Torgersen som har ledet ressursgruppa.

Foto: Frank Nygård / NRK

Et ytterligere argument for ett stort akuttsykehus er at en større del av spesialisttjenesten kan ivaretas i eget sykehus. Da behøver ikke legene reise til andre sykehus for å få den erfaringen, med den risikoen det innebærer for at de da aldri kommer tilbake igjen, sier Torgersen.

Framhever ny storflyplass

Aud Tennøy fra Transportøkonomisk institutt, som også sitter i utvalget som i dag ga sin innstilling, sier Rana kommer best ut med tanke på rekrutteringsmuligheter, jobbtilbud og nærhet til andre byer, hovedsakelig på grunn av ny flyplass.

Videre skal forslaget ut på høring, og i mars legger de frem sin endelige anbefaling. De har lyttet til innspill, holdt dialogkonferanser og har greid å bestemme seg.

Per august 2018 var det 309 ansatte ved enhet Mosjøen, 478 ansatte ved enhet Sandnessjøen og 605 ansatte ved enhet Mo i Rana.

En omstridt debatt gjennom 20 år

Administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdóttir ved helgelandssykehuset

Den nye administrerende direktøren ved Helgelandssykehuset, Hulda Gunnlaugsdottir ønsket velkommen til møtet i Mosjøen.

Foto: Frank Nygård / NRK

Tidligere har det vært mye uenighet om hvor og hva som har vært det beste alternativet. I november 1996 meldte Helgeland Arbeiderblad at kampen om Helgelandssykehuset startet for alvor. På sett og vis er situasjonen den samme i dag, over 20 år senere.

Når man kom til en endelig uttalelse delte gruppa seg, men det ble likevel overvekt av stemmer til Sandnessjøen.

Det var voldsomme reaksjoner etter vedtaket i fylkestinget i 1997 da man valgte Sandnessjøen som hovedsykehus. Dette ble så lagt på is i påvente av ei akuttmelding fra Stortinget. Da strukturendringen kom i 2002, ble Rana hovedsykehus.

I dag er igjen debatten om lokalisering et hett tema i regionen. Uenighetene har resultert i flere rapporter med en samlet prislapp på over én million kroner, med tre ulike konklusjoner.

Nå skal anbefalingene ut på høring der alle, også folk flest, kan uttale seg. Deretter skal både sykehusledelsen og Helse Nord ta den endelige lokale avgjørelsen. Men det siste ord har helse- og omsorgsministeren.