Hopp til innhold

Reineierne ville utsette rettssak – dommeren var ikke enig

Rettssaken mellom Norges største vindkraftverk og et lokalt reinbeitedistrikt kunne bli utsatt for tredje året på rad etter at én av meddommerne ble erkjent inhabil på rettens første dag. Men retten ville det annerledes.

Protester utenfor retten i Øyfjell-saken

Flere organisasjoner og privatpersoner hadde møtt opp for å protestere til fordel for reineierne utenfor rettslokalene.

Foto: NRK

Loga sámegillii.

Mandag startet skjønnssaken i Helgeland tingrett i Mosjøen starte.

På den ene siden står Øyfjellet Wind AS, som i dag eier vindkraftanlegget i Vefsn kommune. På den andre siden står reinbeitedistriktet Jillen-Njaarke.

Vindkraftanlegget er kontroversielt, og ble bygget mens det pågikk store demonstrasjoner.

For vindkraftanlegget ligger inne i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt. Og det er her konflikten mellom vindkraften og reindriftsnæringen har oppstått.

En rekke tilhørere er på plass i rettssalen. Bilde

En rekke tilhørere er på plass i rettssalen.

Foto: Marius Guttormsen / NRK

Advokater protesterte

Det er lagt opp til et stramt tidsskjema gjennom de tre ukene som rettssaken er berammet, men allerede fra start ble det forsinkelser.

I skjønnsretten skal skjønnsmedlemmene (meddommerne) ha inngående kunnskap om sakskomplekset som skal behandles i retten.

I den forbindelse var leder av Saltfjellet reinbeitedistrikt, Per Thomas Kuhmunen, oppnevnt som skjønnsmedlem.

Les også Nå står den neste kampen mellom reindriften og Norges største vindkraftanlegg

ØYFJELLET-VINDPARK-110122-SA

Men før den ordinære behandlingen av saken begynte, ville Øyfjellet Winds advokater at retten skulle vurdere habiliteten til Kuhmunen.

Øyfjellet Winds advokater mente det forelå særegne forhold som kunne svekke habiliteten til Kuhmunen, gjennom at han hadde gitt uttalelser i en annen sak som også omhandlet flyttleier for rein til beiteområde.

I tillegg har det dukket opp en konsesjonssak rundt en kraftledning gjennom Saltfjellet reinbeitedistrikt, hvor Kuhmunen er leder, som også omhandlet stenging av flyttleier og konsekvenser av dette.

De mente derfor at utfallet av Øyfjellet-saken kan få presedens for lignende saker i fremtiden.

Øyfjellet Wind og Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt har tidligere bedt om å få rettssaken utsatt ett år, og fått det innvilget. En ny utsettelse nå ville vært tredje året på rad at saken utsettes.

Per Thomas Kuhmunen, leder av Saltfjellet reinbeitedistrikt

Per Thomas Kuhmunen ble erklært inhabil på rettens første dag.

Foto: Marius Guttormsen / NRK

Mener han er habil

Jillen-Njaarke reinbeitedistrikts advokater argumenterte for at Kuhmunen var habil. De argumenterte for at uttalelsen Kuhmunen hadde gitt var generelle og uproblematiske.

De argumenterte også for at det ville bli problematisk å finne skjønnsmedlemmer til retten i slike saker dersom alle aktive reindriftsutøvere regnes som inhabile.

Etter over to og en halv times vurdering kom retten frem til at meddommer Kuhmunen var inhabil.

Retten mente Kuhmunen ikke kan være dommer når det foreligger særegne forhold som utenfra kan reises spørsmål ved upartiskhet, fordi utfallet av Øyfjellet-saken kan få presedens for lignende saker i fremtiden, inkludert saken på Saltfjellet.

Dommerne skisserte opp to alternativer for videre forhandlinger:

  • Fortsette med varamedlemmet som 5. medlem. Varamedlemmet har ikke selv eid rein, men vært reingjeter i minst ett år på slutten av 70-tallet.
  • Utsette saken.

Partene gikk deretter til sitt for å vurdere de to alternativene. Da partene kom tilbake argumenterte Jillen-Njaarkes advokater for å utsette saken, ettersom de mente det burde være minst én aktiv reineier blant skjønnsdommerne.

Jørgen Sætrum er på vei å sette seg i rettssalen i Helgeland tingrett

Tingrettsdommer Jørgen Sætrum leder rettssaken.

Foto: Marius Guttormsen / NRK

– Trist dag

Øyfjellet Winds advokater argumenterte for at det var den helhetlige kompetansen til skjønnsmedlemmene som burde være gjeldende, og at de utnevnte medlemmene hadde god nok kompetanse til å behandle saken.

De mente også det ville være brudd med tidligere rettspraksis om det må være minst én aktiv reineier blant meddommerne.

Etter å ha trukket seg tilbake, konkluderte dommerne med at saken skulle fortsett med ett av varamedlemmene.

– Begrunnelsen er at vi mener sammensetningen er forsvarlig, sier tingrettsdommer Jørgen Sætrum.

– Personlig så har jeg ikke noen dårlig følelse, men for reindrifts-Norge og rettssystemet syns jeg det er en veldig trist dag, sier en skuffet Kuhmunen til NRK.

Føler du at det er tilstrekkelig kompetanse på reindrift i skjønnsretten nå som du måtte gå?

– Nei, sånn som retten er satt nå, så vil jeg ikke si at kompetansen er god nok på reindrift. Reindrifta er erfaringsbasert kunnskap, sier reineieren.

Kuhmunen tror det i fremtida kan bli vanskelig for reineiere å være habile i saker om reindrift.

– Det gjør at det blir veldig vanskelig å finne reineiere som vil kunne erklære seg habile i en sånn sak, og som kan sitte i en skjønnssak.

Dette ble også tema i retten.

Øyfjellet Vinds advokat nevnte flere saker hvor reineierne hva vært skjønnsmedlemmer, og understreket at det ikke var dette i seg selv som var problemet.

Det han var opptatt av var at Kuhmunen selv hadde en konsesjonssak gående, og at dette kunne føre til at det ble stilt spørsmål ved.

Les også Ramona er en av flere som forlater Arbeider­partiet: – Skammet meg over medlem­skapet

Ramona Linea Kappfjell