Hopp til innhold

Dommen i Høyesterett: Professor sier utbyggerne på Øyfjellet kan begynne å pakke sakene sine

Mandag kom dommen som kan bety kroken på døra for flere vindkraftprosjekter i Norge. Deriblant landets nest største, på Øyfjellet i Vefsn.

Rein påkjørt ved anleggsvei i Mosjøen. Øyfjellet

PÅKJØRT: En rein ble i august påkjørt ved en anleggsvei tilknyttet vindanlegget på Øyfjellet. Utbygger beklager da og uttalte at trafikken ville bli langt lavere når vindkraftverket er satt i drift.

Foto: Privat

I går falt en helt spesiell dom i Høyesterett.

Dommen konkluderer med at vindkraftanleggene på Storheia og Roan i Trøndelag er bygd i strid med urfolks rettigheter, og at konsesjonen dermed er ugyldig.

I dommen legger Høyesterett vekt på at reindrift er en form for vernet kulturutøvelse. Og vindkraftutbyggingen ødelegger dermed samenes muligheter for å ha reindrift i områdene.

Dommen kan få følger for svært mange vindkraftprosjekter i Norge. Det mener blant andre jusprofessor i urfolksrett ved Universitetet i Tromsø, Øyvind Ravna.

– Denne dommen vil utvilsomt skape presedens, for den er avsagt av Høyesterett i storkammer og nest etter Høyesterett i plenum er det den sterkeste måten Høyesterett kan uttrykke seg på.

Professoren mener dommen vil få konsekvenser for lignende prosjekter, og trekker paralleller til spesielt anlegget på Øyfjellet.

– Det er helt vesentlige likhetstrekk. Øyfjellanlegget og Fosenanlegget konkurrerer jo om å være det største vindkraftinngrepet i reindriftsområder. Og Øyfjellsområdet går hakket lengre i og med at de stenger en flyttlei.

Portrettbilde av Øyvind Ravna

Øyvind Ravna er professor i urfolksrett ved Universitetet i Tromsø. Han råder Øyfjellet Wind å stanse utbyggingen i Øyfjellet i Vefsn.

Foto: UiT

Tror dommen vil få konsekvenser flere steder

Han er altså ikke i tvil om at denne dommen vil skape ringvirkninger.

– Konsekvensene kan bli at lignende utbygginger, særlig da vindkraftutbygginger, kan bli kjent ulovlig av Høyesterett. Og konsekvensen av at man har satt opp noe ulovlig er at man igjen kan risikere at det må fjernes, sier Ravna.

Ravna mener Øyfjellanlegget, i tillegg til å kunne være lovstridig i henhold til menneskerettighetstbestemmelser, også er i strid med reindriftsloven paragraf 22.

– Mitt klare råd til utbyggerne er nå å stoppe utbyggingen så raskt det praktisk lar seg gjøre. Det er i deres egen interesse. Det er dyrere å bygge, og dermed måtte fjerne i ettertid.

Hva som så skal skje videre, sier imidlertid ikke Høyesterett noe om. Det sier justitiarius Toril Marie Øie.

– Høyesterett kom i dommen til at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjon i tilknytning til utbyggingen av Storheia og Roan vindkraftverk på Fosen var ugyldige. Skjønnet ble derfor nektet fremmet. Hvilken konsekvens dette vil få for vindkraftanleggene, lå utenfor rammen av sakene for Høyesterett, og Høyesterett kan følgelig ikke uttale seg om dette.

Fosen-saken ligger nå hos Olje- og energidepartementet. De har ennå ikke rukket å ta stilling til hva som skal skje med anleggene.

– Dommen utløser behov for en avklaring av situasjonen. Vi vil sette oss grundig inn i avgjørelsen, og må komme tilbake til hvordan saken skal håndteres videre, skriver kommunikasjonssjef Ole Berthelsen i en e-post til NRK.

Vil ta diskusjonen i Stortinget

Flere av vindkraftanleggene i Norge har fått innsigelser fra reindriftsnæringen. Deriblant anlegget på Øyfjellet i Nordland.

Med 72 vindturbiner er anlegget landets nest største, etter Storheia og Roan.

Lena Mellingen i Motvind Øyfjellet, mener dommen i Høyesterett bør være ledende også for prosjektet på Øyfjellet.

– Nå burde de stoppe arbeidet i Øyfjellet også. Det gjelder jo samme sak, bare to forskjellige reindriftslag, sier hun.

Dersom dommen blir ledende for liknende prosjekter, hva mener dere da bør gjøres på Øyfjellet?

– Da må anlegget rives ned. Det er det eneste alternativet. Slik anlegget står nå, er det ikke et alternativ for reindrifta hvis de skal kunne drive tradisjonelt.

Også partiet Rødt og nyslått stortingsrepresentant Geir Jørgensen mener høysterettsdommen må få konsekvenser for utbygginga av Øyfjellet.

Geir Jørgensen

– Dommen i Høyesterett er en skandale av internasjonale dimensjoner, sier Geir Jørgensen, stortingsrepresentant for Rødt.

Foto: John Inge Johansen / NRK

– Det samme må gjelde for den omstridte Nussir-gruven i Hammerfest kommune, og det planlagte Davvi vindkraftverk på Laksefjordvidda i Finnmark. Disse prosjektene har samme problemstilling som Fosen. Utbygger forsøker gå i gang uten at det er oppnådd enighet med reindrifta, og de folkerettslige spørsmålene er uavklart.

Han sier at Rødt aldri kommer til å godta ei nordområdesatsing som han mener tramper på eksisterende næringer, og strider mot folkeretten.

– Vi kommer til å kreve svar fra påtroppende regjering så raskt det er mulig, sier Jørgensen.

Reinflytting i Øyfjellområdet i Vefsn. Bildene er ikke fra selve planområdet for vindkraftanlegget.

Hver høst og vår flyttes tusenvis av rein mellom sommer- og vinterbeitene gjennom vindindustriområdet i Øyfjellet. Dette bildet er tatt før vindkraftanlegget ble etablert.

Foto: Ole Henrik Kappfjell

Har ingen planer om å stoppe

Eolus Vind står bak utbyggingen av Øyfjellet. De ønsker ikke å kommentere selve dommen som kom mandag.

– Det er ikke opp til oss å avgjøre hva som skjer med Øyfjellet fremover. Vi forholder oss til vår konsesjon.

Det sier Johan Hammarqvist, kommunikasjonsrådgiver i Eolus.

– Men vi konstaterer at det er stor forskjell mellom prosjektene, og at det er viktig å se at hvert prosjekt er unikt. Dermed kan man ikke dra paralleller mellom de ulike konsesjonene.

De ønsker å fortsette arbeidet sitt ut fra konsesjonen de er gitt.

Hammarqvist understreker at de ønsker å samarbeide med andre som benytter seg av området på Øyfjellet. Deriblant reindriftssamene.

– Vi er overbevist om at sameksistens er mulig.

– Hvordan skal dere gjøre det?

– Det handler om fortsatt dialog. Vi har kommet til enighet med reineierne i flere diskusjoner. Og det er ikke slik at anlegget berører dem hvert år. Det er snakk om de årene det aktuelle området blir brukt til vinterbeite.