Hopp til innhold

Havforskningsinstituttet: – Fraråder oljeaktivitet i «LoVeSe»

Oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja er igjen et hett tema i valgkampen. Havforskningsinstituttet melder at eventuelle oljeutslipp kan få alvorlige konsekvenser for økosystemet.

Hyse

Hyse er blant artene som er mest utsatt for oljeutslipp. Dette skyldes at hyseeggene er kleberlige og gir oljedråper ekstra godt feste ifølge kronikken.

Foto: Nils Arne Sæbø

Havforskningsinstituttet har fått en rekke forespørsler om havforskningsinstituttets råd og grunnlag for råd om oljeboring i nord og oppsummerer nå sine råd i en kronikk.

De skriver at oljeutslipp i Lofoten, Vesterålen og Senja kan få alvorlige følger for fiskeegg og -larver, og fraråder oljeaktivitet i området. Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) er de viktigste gyte- og oppvekstområdene for en rekke fiskearter.

Rundt 70 prosent av fiskeressursene som tas opp fra Barentshavet og Norskehavet har vært innom her i løpet av sine første levemåneder, skriver Havforskningsintituttet.

– Vi anser ingen andre havområder i Norge som like sårbare i en situasjon med oljeutslipp. Vi mener et større utslipp i området kan få alvorlige konsekvenser for viktige fiskebestander og økosystemet, sier Frode Vikebø, programleder Marine prosesser og menneskelig påvirkning i Havforskningsinstituttet.

I 2013 ga Havforskningsinstituttet ut en konsekvensutredning som oppsummerer områdets sårbare arter og særegenheter. I kronikken går det frem at hyseegg er spesielt sårbare for oljesøl, men at årsproduksjonen for andre fiskebestander også kan rammes.

Mostanden mot oljeboring er ifølge Norsk medborgerpanel rekordstor.

– Vil ha all tilgjengelig kunnskap

I Arbeiderpartiets partiprogram for 2017-2021 står det at åpning av nye områder for petroleumsvirksomhet skal foregå skrittvis, og være basert på føre var-prinsippet og strenge krav til miljø og sikkerhet.

Kart over områdene

Ap vil ha konsekvensutredning av petroleumsvirksomhet i området Nordland 6, men de vil ikke gjøre det samme med områdene Nordland 7 og Troms 2.

Foto: Arbeiderpartiet

Energi- og miljøpolitisk talsperson i partiet, Terje Aasland mener alle innspill som kommer fra ulike faglige hold om oljeboring i disse havområdene er viktige.

– Vi er opptatt av å utvikle norsk sokkel og aktivitetene knyttet til havet på en kunnskapsbasert og ordentlig måte, både med tanke på miljøforvaltning og ressursforvaltning. Og da er Havforskningsinstituttets vurderinger en viktig del av kunnskapen vi må ha for å ta en avgjørelse, sier Aasland.

Egg- og gyteområder ved Lofoten og Vesterålen

Egg- og gyteområder ved Lofoten og Vesterålen

Foto: Havforskningsinstituttet

– Vi ønsker en konsekvensutredning av Nordland 6. Det betyr at vi etter det igjen vil vurdere mulighetene for åpning av oljeaktivitet.

Spørsmålet om en eventuell åpning i Nordland 6 skal behandles på et nytt landsmøte i Arbeiderpartiet.

Motstridende rapporter

Fiskeripolitisk talsmann Oskar Grimstad i Stortingets næringskomité sier de lytter til alle faginstanser i forbindelse med konsekvensutredning i Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Havforskningsinstituttets kronikk står i ganske sterk kontrast til Det Norske Veritas rapport som sier at oljeutvinning vil ha en begrenset effekt, og på ingen måte vil være ødeleggende for fremtidig rekruttering av fisk, sier han.

Oskar Grimstad

Fiskeripolitisk talsmann Oskar Grimstad (Frp) i Stortingets næringskomité

Foto: Frode Berg / NRK

Miljørisikoanalysen for Norskehavet nordøst utført av DNV GL (tidligere Det Norske Veritas) som en del av kunnskapsinnhentingen i 2013, viser at et stort akutt utslipp av olje på verst tenkelig tidspunkt i Lofoten-Vesterålen-området ikke vil medføre alvorlige skader på torske- eller sildebestanden.

– Selv ved det verst tenkelige utslipp viser analysen at bestanden vil være gjenopprettet i løpet av en periode på 3-10 år. Mindre enn en halv prosent av egg og yngel fra én enkelt årsklasse kan bli skadet, sier Grimstad.

Fraråder aktivitet i tre felt

Havforskningsinstituttet sier også at andre arter enn fisk vil kunne påvirkes av forurensning og at mer kunnskap må skaffes til veie, og råder til ikke å gå videre med oljeaktivitet i Nordland 6 og 7, samt Troms 2.

Dette er grunnet at oppblomstringen av fisk i området skjer i et smalt vindu i både tid og rom, ifølge instituttets kronikk.

– Vi er trygge på at vårt råd er godt begrunnet og vi gir rådet til politikerne og forvalterne, og så er det opp til dem hvordan de vil benytte det. Vi håper og tror at vårt råd oppfattes som relevant og nyttig, sier Vikebø.