Disse oppgavene vil regjeringa gi de nye regionene

I Nord-Norge vil regjeringa ha en eller to nye regioner. De nye oppgavene de kan få i fanget er blant annet ansvaret for flyruter innenlands.

Widerøe

En av oppgavene de nye regionene kan få er kjøp av innenlandske flyruter.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Partiene ønsker at dagens 19 fylker skal bli til 10 regioner, og de foreslår å dele Nord-Norge i to, uten at de har noen konkret plan om hvor grensen skal gå. Målet er at de nye og større regionene skal kunne overta statlige oppgaver og flytte disse ut av hovedstaden.

– For Nord-Norge sin del åpnes det for mer tid til å komme til enighet om én region, maksimalt to. Det vil derfor være en ny åpning for å samles i én felles region eller maksimalt to store regioner, skriver Vanja Terentieff, som er daglig leder for Høyre i Nord i ei pressemelding.

Deres stortingsrepresentanter i nord skal fremover ha tett dialog med politikere og næringsliv for å finne ut hvordan fylkene skal slåes sammen. Dette vil danne grunnlag for hva våre partier på Stortinget lander på ved behandlingen i kommunalkomiteen etter påske.

Det vil være nødvendig for å kunne overta statlige oppgaver innenfor eksempelvis samferdsel, kultur og regional næringsutviklingd, skriver Terentieff.

Ingen av de tre nordnorske fylkene har blitt enige om å slå seg sammen. Både Finnmark og Nordland har sagt nei, mens Troms har sagt at de kan være villig til å slå seg sammen med Finnmark.

Dette er de nye oppgavene regjeringa vil gi regionene:

• Infrastruktur – ansvar for tilskudd til private lufthavner, kjøp av innenlandske flyruter, statlige fiskerihavner, koordinering av utbygging av digital infrastruktur.

• Næringsutvikling: tydeligere rolle overfor virkemiddelapparatet for næringsutvikling og harmonisering av den regionale organiseringen av disse aktørene, økt ansvar mht. behandling av akvakultursøknader, videreføring av regionale forskingsfond, forsøk med ansvar for Regionale næringsprogram for landbruket.

• Utdanning og kompetanse: ansvar for samordning av behov og tilrettelegging for etter- og videreutdanning. Videre vil nye regioners ansvar inngå i vurderinger i pågående prosesser: ansvar for offentlige fagskoler, ansvar og rolle mht. kvalitetsutviklingstiltak innen grunnopplæringen, regionenes og regionale kompetansestrategiers rolle overfor UH-sektorens Råd for samarbeid med arbeidslivet.

• Det tas sikte på overføring av ansvar for tilskudd innen kulturområdet og ansvar for kulturinstitusjoner med et regionalt nedslagsfelt.

• Det foreslås å overføre fylkesmannens ansvar og rolle innen friluftsliv, og deriblant tas det sikte på å overføre ansvar for statlig eide og sikrede friluftsområder.

• Det foreslås en substansiell overføring av oppgaver og ansvar fra Riksantikvaren innen kulturminneområdet.

• Det vil vurderes hvordan regionene kan innta en sterkere rolle i integreringsarbeidet gjennom de oppgaver og ansvar de har i dag.

• Det vil vurderes egne bestemmelser for regionenes medvirkning ved beslutninger om lokalisering av statlige arbeidsplasser.