Den norske «jungelen» forsvinner

Utbygging truer noen av landets mest mangfoldige skoger. I Tønsberg fryktes det at flere arter bli borte.

Inntil for tre tusen år siden var mesteparten av landet dekket av frodig edelløvskog. Fortsatt finner vi noen få rester av Skandinavias jungel, og her lever flere fugler og insekter enn noe annet sted på fastlandet.

VIDEO: Edelløvskogen i Norge er som en jungel med sitt mangfoldige liv. I Ut i naturen-programmet «Skandinavias jungel» forteller fotograf Ulf Myvold skogenes historie.

Edelløvskogen i Norge er full av liv. De små skogsområdene er hjem for mange av landets mest truede arter.

Hele ti prosent av de rødlistede artene i Norge holder til i edelløvskogene. Men skogene er små og truet av utbygging, hogst og gjengroing og for lite er vernet.

- Undersøkelser viser at det finnes 150-300 områder med nasjonal verneverdi som ikke er vernet i dag, forteller Knut Fossum ved Direktoratet for naturforvaltning.

- Essoskogen er nasjonalt viktig

Essoskogen er et av områdene med mangfoldig edelløvskog. Stedet er midtpunktet for en kamp mellom naturvernere og Tønsberg kommune.

Her holder nemlig minst 52 rødlistede arter til. Flere av dem kan forsvinne om Tønsberg kommune ikke stopper utbyggingsplaner på Slangtangen, advarer WWF .

- Vi frykter at den planlagte utbyggingen kan bli ett av flere trinn i en bit-for-bit-utbygging av et nasjonalt viktig naturområde, sier Ingeborg Wessel Finstad i WWF.

Dagens planer om et forbrenningsanlegg ved Esso sitt anlegg vil ødelegge en liten del av skogen hvor det er registrert arter som finnes få andre steder.

Men det er andre deler av skogen som er mer verdifulle viser undersøkelser gjort av Biofokus i nærheten av der forbrenningsanlegget er planlagt. Og hver gang skogen undersøkes nøyere finner man nye truede arter her.

Ønsker helhetlige planer

- Det er en kombinasjon av ulike naturtyper her som man ikke finner mange andre steder. Området vi har undersøkt fikk høyeste verdi i 2007. Etter det har vi funnet flere rødlistede arter her, forteller Stefan Olberg ved stiftelsen Biofokus.

Norge har forpliktet seg til å ta vare på det biologiske mangfoldet i landet og stortinget har vedtatt at utrydningen av arter skal stoppes innen 2010. Likevel hindrer ikke dagens lovverk kommuner å tillate utbygginger som kan føre til at truede arter forsvinner.

Både WWF og Biofokus mener myndighetene må lage helhetlige planer for Essoskogen og lignende områder.

- I stedet for å vurdere konsekvensene av at én stor andel av gjenværende natur blir borte, måles [i dag] kun små endringer for hvert tiltak som hvert for seg gir små konsekvenser, skriver Biofokus i sin rapport.

Vil ta vare på den resterende skogen

Esso på sin side sier at de ønsker å ta vare på størstedelen av skogen på Slagentangen, men at de mener det er fornuftig å bygge ut en liten del av den.

- Vi ønsker å forstå og ta vare på den verdifulle skogen, sier Øyvind Sundberg i Esso Norge til NRK Natur.

Han mener det lille området hvor forbrenningsanlegget planlegges har mindre naturverdier enn andre deler av skogen.

Skandinavias jungel

For fem tusen år siden dekket frodige edelløvskoger mesteparten av Sør-Norge. Klimaet var varmere enn i dag, og løvskogene rommet en artsrikdom vi aldri siden har sett maken til i norsk natur.

Naturfotograf Ulf Myrvold har laget filmen « Skandinavias jungel » om edelløvskogen. Øverst i artikkelen kan du se litt av programmet som sendes på Ut i naturen tirsdag 10. mars.

- Målet er å begeistre, sier Myrvold om filmen som er den første norske naturfilmen som i sin helhet er filmet i HD-kvalitet.