Hopp til innhold

Behov for enorm opprusting av norske fengsler

Fengslene i Norge er både for små og for dårlige. Mange holder ikke forsvarlig bygningsmessig standard, og dekker ikke kravene dagens kriminalitet stiller. Nå kommer det forslag om en omfattende opprusting av norske fengsler.

Ålesund fengsel

Fengselet i Ålesund er et av de norske fengslene som slett ikke holder bygningsmessig standard. I dette området bør det bygges helt nytt, ifølge Kriminalomsorgens sentrale forvaltning.

Foto: Remi Sagen / NRK

Samtidig som kriminaliteten øker og endrer karakter er en rekke fengsler i Norge av svært dårlig bygningsmessig standard. Flere fengsler er gamle og små. Rapporten viser også at det er et stort behov for tilrettelagte plasser for kvinner.

Soningskøen øker

Halden fengsel interiør

Halden fengsel er Norges nyeste fengsel. Det ble innviet i 2010.

Foto: Trond A. Isaksen/Beate Ellingsen AS

Ved årsskiftet sto 926 personer med ubetingede dommer i soningskø. Dette var en økning på 24 fra forrige årsskiftet. Økningen kommer til tross for at det i løpet av de siste 10 årene har kommet 1000 nye fengselsplasser i Norge.

Stadig flere havner i fengsel i Norge. Selv om man legger opp til alternative soningsformer, har det aldri vært fengslet så mange i Norge som nå. Fengselsmyndighetene forventer en kraftig økning i behovet både for fengselsplasser og plasser i friomsorgen.

Fengsel statistikk
Foto: Grafikk

– Trenger flere nybygg

Ålesund fengsel er et av fengslene i Norge som Kriminalomsorgens sentrale forvaltning ønsker å erstatte med nytt. Fengselet ble bygget på 1860-tallet og ble bygd opp igjen etter den store bybrannen i Ålesund i 1904. Selv om bygget har vært pusset på en rekke ganger, bærer det preg av tidens tann. Riksantikvarens fredning av bygningen setter også begrensninger for utvidelsen.

Egil Johnsen

Egil Johnsen er tillitsvalgt i Norsk fengsel og friomsorgsforbund.

Foto: Egil Johnsen / NRK

– I Ålesund er fengselet fredet utvendig. Vi har utnyttet alle mulighetene innvendig. Her er det ikke mer å gå på, sier tillitsvalgt i Norsk fengsel og friomsorgsforbund, Egil Johnsen.

– Hva er det største problemet med et fengsel som dette?

– Vi er kommet til en grense. Her kan vi ikke bygge ut mer. Dermed kan vi ikke tilby moderne soningsfasiliteter. Vi er låst i det fengselet vi tjenestegjør i. Det er modent for utskifting, sier Johnsen.

– Trenger nytt fengsel

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning mener at Ålesund fengsel er ett av de fengslene i Norge som bør avvikles. Området er så tett befolket at det trengs å bygges nytt, heter det i rapporten som foreligger i foreløpig utgave. Om kort tid sendes rapporten ut på høring.

Ålesund fengsel er umoderne i dagens soningssituasjon. Vi ønsker dette erstattet med et nytt, sier Johnsen.

– Svært trange forhold

Ålesund fengsel ligger midt i sentrumsområdet, med bygninger på alle sider. Dette innebærer at det er svært begrenset lufteområde, og forholdene er på alle måte trange.

Det er så begrenset her at maks tid for innsatte her er på 6 måneder. Da har de på en måte brukt opp det tilbudet som er mulig å gi her, sier Johnsen.

– Så ingen bør sitte i dette fengselet mer enn 6 måneder?

– Nei, i utgangspunktet ikke. Men det skjer.

– Er det utbygging her som bør få førsteprioritet?

– Når det gjelder Region Vest er det meningen å sette Ålesund på førsteprioritet. Det har også regiondirektøren presisert, sier Johnsen.

– Ålesund langt frem i køen

Rapporten som er lagt frem av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning sendes straks ut på høring. Deretter følger en politisk prosess før prioriteringslisten og bevilgningene kommer på bordet. Stortingsrepresentant Jenny Klinge tror Ålesund fengsel får høyeste prioritet når det kommer til vedtak.

Jenny Klinge

Stortingsrepresentant Jenny Klinge mener det er stort behov for nytt fengsel i Ålesund.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Som justispolitiker har jeg reist mye i landet og ser at behovet er stort mange steder. Fengselet i Ålesund peker seg ut når det gjelder behov for nybygg. Dette kommer til å stille seg langt frem i køen i diskusjonene som kommer, sier stortingsrepresentant Jenny Klinge.

– Omfattende prosess

Klinge har studert både forholdene ved fengselet i Ålesund og innholdet i rapporten. Dette gjør henne rimelig trygg på at det gamle fengselets dager er talte.

– Ålesundsområdet trenger helt klart nytt fengsel. Rapporten slår da også fast at Ålesund fengsel skal bestå, i nye lokaler, sier Klinge.

Men det er behov for oppgraderinger ved flere fengsler?

– Ja, men Ålesund er et av de fengslene det blir sterkest pekt på. Det er umulig å si noe om prioriteringene. Dette skal gjennom en grundig politisk prosess. Men det er åpenbart at det er en del av min jobb nå å argumentere sterkt for nytt fengsel i Ålesund, sier Klinge.

Rapport med flere muligheter

Rapporten som nå legges frem inneholder forskjellige scenarioer, og bygger både på prognoser for kriminalitetsutvikling, på bygningsmessig utvikling, på endringer i lovverket og på endringer i synet på straffemetoder.

Det er også satt opp en rekke kriterier for hvilke behov de ulike soningsstedene skal dekke. Dette handler om at domfelte skal få sone straff i nærheten av bostedet sitt, fengslene skal ha ønsket størrelse, bygningene skal være egnede og det skal tas hensyn til soningsforholdene for både kvinner og menn, barn og unge.

Utdrag av tiltakene

Østlandsområdet

14 fengsler på Østlandet oppfyllet ikke kravene. Særlig fengslene i Drammen og Sem har ikke tilfredsstillende bygningsmessig stand. Her konkluderer gruppen med at oppgradering av eksisterende bygningsmasse ikke er kostnadsmessig forsvarlig.

Østlandet har også en rekke små fengselsenheter, der gruppen mener de er for små til at det er lønnsomt med en oppgradering.

Gruppen innstiller på at Bredtvedt fengsel blir videreført, selv om det ikke tilfredsstiller kriteriene. Dette er et fengsel som tar imot kvinner.

På Østlandet legges det opp til å legge ned fengselsavdelinger, og å erstatte disse med nytt eller nye fengsler. Det er ikke avgjort hvor disse skal ligge.

Sørlandet og Vestlandet

På Sørlandet og Vestlandet tilfredsstiller 7 fengselsenheter ikke kravene. Noen er for små, og noen har bygninger som er for dårlige. Særlig fengslene i Haugesund og Ålesund har for dårlig bygningsmessig standard. Men dette gjelder også fengslene i Kristiansand, Sandeid, Arendal Kleivgrend, Bergen og Osterøy.

Trøndelag og Nord-Norge

I Trøndelag og i Nord-Norge er det to fengselsenheter som ikke tilfredsstiller kravene. Dette gjelder Trondheim fengsel, avdeling Kongens gate og Vadsø fengsel.

Fengselet i Kongens gate i Trondheim er så dårlig at det bør avvikles, ifølge rapporten. Også når det gjelder Vadsø bør man lete etter alternativer, heter det.

Også i Trøndelag og Nord-Norge er det behov for flere fengselsplasser for kvinner. Ifølge rapporten skal det settes i gang en utredning av dette.

Rapporten gir ikke en entydig konklusjon på hva de foreslåtte utbyggingene og endringene kan koste. I rapporten blir det vist til at mange av forslagene også innebærer sparte kostnader. En sammenslåing av Drammen fengsel, Hassel fengsel, Nordre Vestfold fengsel, Søndre Vestfold fengsel, Sandefjord fengsel, Sem fengsel og Telemark fengsel kan føre til en reduksjon i husleien med 10 prosent. Dette kan alene utløse penger tilsvarende en investering på 300 millioner kroner, ifølge rapporten.