Schumann blir ikke løslatt på prøve

Retten vil ha en gradvis løslatelse av Nokas-raneren Kjell Alrich Schumann. Begjæringen om prøveløslatelse ble derfor avslått.

Kjell Alrich Schumann

Kjell Alrich Schumann blir ikke prøveløslatt før om tidligst ett år. Retten mener at overgangen fra dagens soningsforhold til prøveløslatelse vil bli for stor.

Foto: Joar Elgåen / NRK

I dag falt dommen i ankesaken om løslatelsen av Kjell Alrich Schumann. Retten tok påtalemyndighetens argumenter til følge og avslo ønsket om prøveløslatelse.

Retten var delt i et flertall og et mindretall i domsavsigelsen.

Statsadvokat Tormod Haugnes har argumentert for at Schumann kan komme til å begå nye kriminelle handlinger, og retten valgte en mer gradvis løslatelse av Nokas-raneren.

I sakspapirene står det at Schumann har sonet under svært restriktive fohold, og at overgangen til prøveløslatelse vurderes som for stor.

Kjell Alrich Schumann skal derfor i disse dager skal overføres til åpen soning i Leira. Om soningen går som planlagt kan han vente prøveløslatelse om et års tid.

Usikkerhet rundt gjentagelsesfare

Hovedargumentet for å avslå prøveløslatelsen er Schumanns sentrale rolle i ranet og drapet på politimannen Arne Sigve Klungeland.

Et sentralt punkt i ankesaken har vært Schumanns lange rulleblad og gjentagelsesfaren. Retten mener det ikke er noen nærliggende fare for nye kriminelle handlinger, men ser samtidig en viss bekymring og usikkerhet knyttet til dette.

Schumann begjærte seg løslatt etter å ha sonet minstetiden for straffen i 2012. Tingretten innvilget prøveløslatelsen, og begrunnet avgjørelsen med at faren for at han ville begå nye kriminelle handlinger var begrenset. Denne avgjørelsen ble anket til lagmannsretten der dommen falt i dag.

Schuman satt i isolasjon i litt over et år i starten av soningstiden. Hvert døgn ble da telt som ett og et halvt døgn. Det er grunnen til at han har sonet minstetiden bare ni og et halvt år etter at forbrytelsen skjedde.

– Vilkårene ikke oppfylt

Selv om minstetiden er sonet mente statsadvokat ved Rogaland statsadvokatembete, Tormod Haugnes, at vilkårene for prøveløslatelse ikke var oppfylt.

– Vi mener det fortsatt er stor fare for gjentakelse hvis Schumann prøveløslates. Og det var nettopp faren for gjentakelse som var årsaken til at han ble idømt forvaring i Høyesterett, forklarte Haugnes da ankesaken gikk i Eidsivating lagmannsrett denne uka.