Åpner for å endre sykehusmodellene

Styret i Sykehuset Innlandet vedtok i dag å utrede om forslagene til omstilling i somatikken er mulig å gjennomføre med tanke på økonomi og eksisterende sykehusbygninger. Men det ble også bestemt at det skal være mulig å endre sykehusmodellene som er foreslått.

Lars Olav Fjose, lege og styremedlem i Sykehuset Innlandet på styemøte

– VI MÅ SPØRRE DE SOM ER FAGFOLK: Styremedlem og anestesilege ved sykehuset på Gjøvik, Lars Olav Fjose, mente fagmiljøene på alle sykehusene i Hedmark og Oppland må få si sin mening om forslagene til endringene som er foreslått Sykehuset Innlandet før de utredes videre.

Foto: Monica Rikoll / NRK

Ingerlise Ski legger frem forslag til sykehusomstilling på styremøte i Sykehuset Innlandet

LA FREM RAPPORT: Prosjektleder Ingerlise Ski la frem rapporten til somatikk-omstilling for styret i Sykehuset Innlandet i dag.

Foto: Monica Rikoll / NRK

Den siste uken har debatten rast etter at ei arbeidsgruppe la frem sitt forslag til omstilling av somatikken i Sykehuset Innlandet forrige fredag.

Denne rapporten stod øverst på dagsorden under dagens styremøte i Sykehuset Innlandet, som skulle ta stilling til veien videre i jobbinga med omstillingsprosessen.

Etter en lengre diskusjon vedtok styret til slutt at administrerende direktør Morten Lang-Ree skal gjennomføre en konsekvensutredning av de sykehusmodellene som arbeidsgruppa har foreslått, og eventuelt justere disse.

– Rapporten inneholder faglige mangler

I løpet av uka som har gått har rapporten fått kritikk for å inneholde flere faglige mangler. Torsdag sendte lederne for samtlige avdelinger på sykehuset på Gjøvik ut en pressemelding om at rapporten har så store mangler at den bør legges til side.

– Hvis anbefalingene følges, vil det totalt sett bety dårligere kvalitet og økt fare for pasientsikkerheten for befolkningen i vårt nedslagsfelt i Vestoppland som utgjør cirka 105 000 personer, skriver seks avdelingsledere i en pressemelding til NRK Hedmark og Oppland.

De mener det mest dramatiske forslaget i rapporten er å nedgradere intensivavdelingen og akuttfunksjonen på Gjøvik, som har det største pasientgrunnlaget av alle sykehusene i Hedmark og Oppland.

Avdelingslederne mener Sykehuset Innlandet vil deler av dette pasientgrunnlaget hvis de går for arbeidsgruppa sitt forlag til omorganisering.

– Med dette forslaget velger man å legge traumemottaket i utkanten av der befolkningen bor. Pasientene i søndre del av Oppland vil velge sykehuset på Ringerike og se mot Oslo i stedet.

Vil utrede videre fram til april neste år

Administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Morten Lang-Ree, startet gjennomgangen av arbeidsgruppas rapport med å på nytt understreke at forslaget til omstilling av somatikk er et forslag fra arbeidsgruppa, og ikke fra ledelsen i SI.

Men han sier forslaget til endringer av oppgaveforedlingen i de seks sykehusene i Hedmark og Oppland nå har kommet på bordet fordi de er nødvendige for å sikre at pasienter vil få en god kvalitet på behandlingen de kommende 10–12 årene.

– Det er bred enighet i både styret, ledelsen og tillitsvalgte i Sykehuset Innlandet om at det er behov for endringer. Det store spørsmålet er hvilke endringer vi skal gjøre, sa Lang-Ree til styret under fredagens møte.

Han foreslo at styret vedtar at rapporten skal utredes videre med tanke på de økonomiske rammene som helseforetaket har og i forhold til den totale bygningsmassen for å kvalitetssikre om forslaget fra arbeidsgruppa er mulig å gjennomføre.

Styremøte Sykehuset Innlande, administrerende direktø og styreleder

– ENDRINGENE ER NØDVENDIGE: Styreleder Bente Holm Mejdell og administrerende direktør Morten Lang-Ree påpekte for styret at det er på høy tid å gjøre endringer i Sykehuset Innlandet hvis det skal kunne fortsette å eksistere i fremtiden.

Foto: Monica Rikoll / NRK

Etterlyste innspill fra fagmiljøene

Styremedlemmene var saktens enige i at det er svært nødvendig å gjøre endinger i oppgaveforedlingen mellom sykehusene i Hedmark og Oppland for å kunne takle framtidas utfordringer med endringer i både befolkning og sykehusøkonomi.

Men flere av styremedlemmene ønsket at de ulike fagmiljøene skal få komme med tilbakemeldinger på innholdet i rapporten til administrerende direktør fram mot styremøtet i april neste år.

– Jeg aksepterer ikke at de modellene for oppgavefordelingen mellom sykehusene som ligger til grunn i denne rapporten nødvendigvis er de beste. Hvis vi er i tvil så må vi spørre våre fagfolk, påpekte Lars Olav Fjose, styremedlem og lege ved sykehuset på Gjøvik.

Han foreslo at de ulike faggruppene ved de ulike sykehusene skal få anledning til å komme med innspill til de foreslåtte sykehusmodellene frem til april neste år.

Lang-Ree påpekte at alle fagmiljøene på de ulike sykehusene vil få anledning til å kvalitetssikre forslagene til omstillinger i somatikken når disse legges ut på høring, og mente dette bare ville forsinke det videre arbeidet i denne prosessen.

– Min frykt er at det vil føre til at vi ikke få noen endring, og alle er enige om at det trengs en endring nå, påpekte Lang-Ree.

Enighet om å kunne endre sykehusmodeller

Men flere av styremedlemmene påpekte at sykehusmodellene som arbeidsgruppa har foreslått i sin rapport må gjennomgås nøye før styret skal få saken på bordet igjen til våren.

Ove Talsnes, styremedlem og ortoped ved sykehuset på Elverum, foreslo å la arbeidsgruppa få litt ekstra tid til jobbe sammen med flere av fagmiljøene for å få flere innspill til rapporten.

– Da mener jeg at de kun skal konsentrere seg om de rent faglige spørsmålene, ikke områder som går på geografi eller økonomi, understreket Talsnes.

Lang-Ree foreslo dermed å la fagrådet i Sykehuset Innlandet få gå igjennom rapporten og gi tilbakemeldinger på hvilke faglige konsekvensene forslaget fra arbeidsgruppa vil kunne få.

Styret vedtok til slutt med at administrerende direktør skal foreta videre utredning av sykehusmodellene med tanke på bygningsmasse og økonomi, i tillegg til å gjennomføre en konsekvensvurdering av modellene, eller eventuelt justere disse.

Styret skal få en rapport med disse utredningene før styremøtet den 23. april 2014.

Styret i Sykehuset Innlandet vedtok i dag å utrede om forslagene til omstilling i somatikken er mulig å gjennomføre med tanke på økonomi og eksisterende sykehusbygninger