Foreslår å legge ned akutten på Gjøvik

Arbeidsgruppa som har jobbet med omstilling i Sykehuset Innlandet foreslår å samle de største akuttfunksjonene til sykehusene på Lillehammer i Oppland og Hamar eller Elverum i Hedmark. Men gruppa foreslår sykehuset på Gjøvik som kreftsenter for både Hedmark og Oppland.

Sykehuset Innlandet pressekonferanse

MÅ GJØRE ENDINGER: Fagdirektør i Sykehuset Innlandet, Torill Kolås, Administrerende direktør Morten Lang Ree, og kommunikasjonsdirektør Astrid Bugge Mjærum presenterte sier endringer må gjøres for å heve kvaliteten på sykehustjenestene.

Foto: Monica Rikoll / NRK

Morten Lang-Ree intervjuves av journalist

– VI MÅ GJØRE ENDRINGER: Administrerende direktør Morten Lang-Ree sier det er nødvendig å gjøre endringer for å sikre kvaliteten på somatikken i Sykehuset Innlandet.

Foto: Monica Rikoll / NRK

– Vi skal se hvordan vi kan opprettholde god kvalitet på tjenesten våre i påvente av en ny sykehusstruktur, forklarte administrerende direktør i Sykehuset Innlandet Morten Lang-Ree under dagens pressekonferanse på Hamar

Arbeidsgruppa som har sett på hvordan Sykehuset Innlandet skal organisere sine tilbud innenfor somatikk de nærmeste 10 årene sier alle de seks sykehusene i Hedmark og Oppland skal bestå som akuttsykehus.

Men de mener at de tyngste akuttfunksjonene samles på ett av sykehusene i hvert fylke.

Sykehuset på Lillehammer er forslått som traumemottak i Oppland. I Hedmark står valget mellom sykehuset på Hamar og sykehuset på Elverum.

Saken oppdateres

Skal sett på ti fagområder

Det er føringer fra Helse Sør-Øst som har ført til at konsulentselskapet Deloitte i samarbeid med fagdirektør Torill Kolås i Sykehuset Innlandet og prosjektsjef Ingerlise Ski har fått oppdraget med å se på hvordan sykehusene kan omstilles.

For to år siden hadde Sykehuset Innlandet en tilsvarende omstilling av psykisk helsevern.

Arbeidsgruppa har sett på muligheten for å samle ulike funksjoner innenfor disse ti fagområdene:

  • Kompetanse, forskning, rekruttering og bemanning
  • Intensivenhetene
  • Akuttmottakene
  • Traumemottakene
  • Ortopedi og revmakirurgi/revmatologi
  • Medisinsk onkologi
  • Kreftkirurgi (tarmkreft, endetarmskreft og gynekologisk kreft)
  • Prostatasenter
  • Produksjon av blodprodukter
  • Samorganisering og samlokalisering av habilitering/rehabilitering

Arbeidsgruppa slår fast at alle sykehus ha lokalbaserte spesialhelsetjenester som indremedisinsk akuttavdeling, akuttmottak, poliklinikker, dagkirurgi, laboratorium og røntgen.

Samler tjenestene fylkesvis

Det har blitt utarbeidet to ulike forlag på hvordan det er mulig å samle tjenestene innenfor hvert enkelt fylke. Men noen tjenester er også foreslått samlet på tvers av fylkene.

– Vi har vært veldig opptatt av å finne gode geografiske løsninger som sikrer at faglig kvalitet og sikkerheten ivaretas slik at vi ligger på ligger på et trygt nivå uten fare for å komme under forsvarlighetsgrensen, sa lege Helge Torgersen i arbeidsgruppa.

I begge forslagene er sykehuset på Lillehammer utpekt som det sykehuset som bør ha de tyngste akuttfunksjonene i Oppland. Arbeidsgruppa begrunner dette med at sykehuset er plassert midt i fylket, og dermed er det mest hensiktsmessige alternativet geografisk sett.

For Hedmark er det foreslått å enten legge traumemottak til Hedmark og all planlagt kirurgi til Elverum, eller omvendt.

Siden sykehusene på Tynset og Kongsvinger har inngått samarbeidsavtaler med henholdsvis St. Olavs Hospital og Akershus universitetssykehus må en eventuell omstilling skje i samarbeid med disse.

Kreftsenter eller planlagt kirurgi

I det første forlaget er sykehuset på Gjøvik foreslått å være kreftsenteret for pasienter i både Hedmark og Oppland.

Det innebærer ikke at all kreftbehandling skal foregå på Gjøvik, men at sykehuset her får ansvar for onkologi, som stråling hematologi og infeksjonsmedisin som sine ansvarsområder samt all kirurgi for endetarms- og tykktarmskreft.

Sykehuset på Gjøvik skal også utføre en større del av all planlagt kirurgi og ortopedi mens Lillehammer får ansvar for akuttkirurgi og revmakirurgi i samarbeid med Revmatismesykehuset.

Men i det andre forslaget går arbeidsgruppa vekk fra tanken om å etablere et kreftsenter på Gjøvik. I dette forslaget legges også store deler av den tyngste kirurgien og indremedisin til Lillehammer.

Foreslår å flytte føde og barneavdeling fra Elverum

Sykehusene på Elverum og Hamar er begge foreslått som traumemottak med utvidet akuttfunksjon.

Men hvis valget faller på Hamar, foreslår arbeidsgruppa å flytte gynekologi og fødeavdelingen fra Elverum til Hamar. Arbeidsgruppa begrunner det med at det vil gi et bedret tilbud i forbindelse med kirurgi og uavklarte tilstander i nedre del av magen hos kvinner.

Nyfødtenheten og barneavdelingen foreslås også å flyttes fra sykehuset på Elverum til sykehuset på Lillehammer dersom Hamar blir traumesykehuset i Hedmark. Det er på grunn av utfordringen med å få nok sengeplasser på Hamar.

Dette vil i så fall føre til at flere av risikofødslene også må overføres til Lillehammer.

Skal være en grundig prosess

Lang-Ree understreker at styret i Sykehuset Innlandet ikke vil ta noen beslutning med tanke på omorganiseringen av somatikken ved de seks sykehusene før Nasjonal helseplan foreligger. Først må det utredes hvor mye det vil koste og hvilke bygningsmessige løsninger som finnes.

– Vi må se om dette er gjennomførbart innenfor det økonomiske handlingsrommet vi har og i forhold til den bygningsmassen vi råder over nå, sier Morten Lang-Ree.

Det er det han kommer til å foreslå for styret i Sykehuset Innlandet når de møtes fredag 28. november. Hvis de sier ja til de utredningene blir det lagt fram ny sak for styret i april neste år, og deretter en høringsrunde. Saken vil ikke bli vedtatt før tidligst om et år.