Hopp til innhold

– Statskog holder tilbake informasjon

Statsskog nekter å fortelle Naturvernforbundet i Hedmark hvor i fylket de har hogd skog i 2012 og hvor de har tenkt å hogge i 2013.

Skog

I følge Gjestvang nekter Statskog å utlevere miljøinformasjon om avsluttet og kommende hogst, under dekke av at dette er forretningshemmeligheter i forhold til anbud.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Naturvernforbundet mener Miljøinformasjonsloven pålegger Statsskog å gi denne informasjonen. Men Statsskog sier nei fordi de mener det vil kunne påvirke prisen på hogstoppdragene de skal konkurranseutsette i 2013.

Dette argumentet mener Naturvernforbundet ble avvist i en lignende tvist i Akershus som endte i Høyesterett. Den gangen var det skogeieren Løvenskiold som måtte åpne for informasjon om hvor de planla å hogge skog.

– Det er skuffende at Statskog nekter å utlevere lovpålagt miljøinformasjon, til og med på hogst som allerede er utført i 2012. Statskog saboterer miljøinformasjonsloven. De burde være en ledestjerne på miljø, det er de ikke, sier Gjermund Gjestvang i Naturvernforbundet i Hedmark.

Gjermund Gjestvang

Gjermund Gjestvang i Naturvernforbundet mener Statskog må være mer åpne om hvor de planlegger å hogge skog.

Foto: Knut Rykhus

Forretningshemmeligheter

I følge Gjestvang nekter Statskog å utlevere miljøinformasjon om avsluttet og kommende hogst, under dekke av at dette er forretningshemmeligheter i forhold til anbud.

Statskog inviterte i desember Naturvernforbundet i Hedmark til et møte, uten at dette førte til en endring i åpenheten rundt planlagt og utført hogst.

Hvorfor er det så viktig for dere i Naturvernforbundet å få innsikt i hvor Statskog skal hogge?

– Det er lite gammel, naturskog igjen her i landet, og derfor er det viktig at vi har en dialog og åpenhet på hvor det skal hogges, forklarer Gjermund Gjestvang.

Gjestvang sier at de ikke vil gi seg med avslaget fra Statskog, blant annet fordi høyesterettsdommen fra Akershus viser at det er mulig å få gjennomslag for økt informasjon fra Statskog.

Klar lovgivning

– Dommen viser at det er mulig å få innsyn i lignende saker, og for oss vil miljøklagenemda være et naturlig sted å påklage avslaget i første omgang. Norsk lovgivning er klar på området, og det bør Statskog ta til etterretning, sier han.

I svaret til Naturvernforbundet skriver Monica Grindberg i Statskog at «de ikke kan gå i detalj på hvor det var hogst i 2012, og hvor det skal avvirkes skog i 2013, i og med at Statskog i løpet av 2013 skal konkurranseutsette avvirkningsoppdrag til nye driftsselskaper for 2014.»

Gjestvang tror på sin side at Statskog ikke vil informere om planlagt hogst fordi de vil holde miljøvernere på avstand. Dette finner han underlig.

– Jeg synes avslaget deres er tynt. Vi har ingen økonomiske hensikter, vi ber bare om innsyn om hvor og når det skal hogges, sier Gjermund Gjestvang.

– De har fått den informasjonen de har krav på

Statskog mener på sin side at Naturvernforbundet har fått den informasjonen de har krav på, også ut fra dommen fra Akershus.

– Vi mener at vi har offentliggjort det vi skal, og hvis vi skal gå ut med mer informasjon vil det komme i veien for vår forretningsmessige, hensiktsmessige drift, forklarer Monica Grindberg, skogsjef i Statskog.

Hun presiserer at de gjerne vil være i dialog med Naturvernforbundet, og legger vekt på at de mest verdifulle områdene med gammel skog blir tatt vare på. Grindberg forteller videre at organisasjonen har fått planer over hvor den hogstmodne skogen er.

– Denne skogen vil hogges i nær framtid, og det har Naturvernforbundet fått opplysninger om. Slik jeg forstår det er det dette dommen fra Akershus går på, avslutter Monica Grindberg.

Flere saker fra Innlandet