Hopp til innhold

– Manglende anbud fører til dyrere renovasjon

GRAN (NRK): Et kritisk kontrollutvalg i Gran ville i dag ha svar på hvorfor Hadeland og Ringerike Avfallsselskap (HRA) ikke gjennomførte anbudskonkurranse da gjenvinningsstasjon ble etablert.

Kontrollutvalget i Gran

VIL VITE HVA SOM HAR SKJEDD: Forrige HRA-direktør Amund Bø (t.v.) og nåværende direktør Kjell Olav Kolrud (t.h.) ble spurt ut av kontrollutvalget i Gran idag. Utvalgsleder Bjørn Hvaleby bakerst til høyre.

Foto: Dag Kessel / NRK

I januar for ett år siden tildelte HRA kontrakten til Arja Eiendom, som gir selskapet en årlig leieinntekt på en million kroner i 30 år framover. Dette skjedde uten anbud, etter at Gran kommune foreslo tre mulige tomter for det nye anlegget.

Flere andre bedrifter har i ettertid sagt at de kunne drevet for halve prisen og likevel hatt god fortjeneste.

– Må dekkes av innbyggerne

– En økt årlig leiekostnad innebærer selvfølgelig et økt behov for inntjening i andre enden, noe som jo innbyggerne i Gran må dekke, sier utvalgsleder Bjørn Hvaleby (Sp).

Både nåværende og forrige direktør i HRA møtte opp i kontrollutvalget i dag for å forklare sin handlemåte. De viste til at de hadde gjennomført en ekstern juridisk vurdering, der konklusjonen var at det ikke var nødvendig med anbud.

Lokalkjente politikere i utvalget nevnte den ene tomta etter den andre som de mener kunne vært alternativer til de tre som ble vurdert. Tidligere HRA-direktør Amund Bø viste til en rekke forhold ved disse tomtene som han mener gjorde dem uaktuelle, for eksempel at de var regulert til andre formål eller at de ligger i et myrområde.

– Burde vært anbud

Bjørn Hvaleby

Bjørn Hvaleby, leder i kontrollutvalget i Gran.

Foto: Dag Kessel / NRK

– Det hadde vært en fordel om HRA hadde vurdert flere alternativer eller at de hadde gjennomført en anbudskonkurranse, sier Hvaleby. Utvalget har nå bedt Innlandet Revisjon vurdere om selskapet har overholdt Lov om offentlige anskaffelser.

Bjørg Kværn (Ap) viste til vurderinger fra professor Petter Gottschalk om at den 30-årige kontrakten er så tvilsom at HRA burde vurdere å si den opp.

Denne saken er oppkonstruert av særinteresser og media.

Kjell Olav Kolrud, HRA-direktør

– Vi har hatt kontrakter andre steder på både 20 og 22 år. Vi mener at langsiktighet er viktig i denne bransjen, sa HRA-direktør Kjell Olav Kolrud.

– Denne saken er oppkonstruert av særinteresser og media.

Trine Ruud (H) fulgte opp med å vise til at den 30-årige HRA-kontrakten tross alt var inngått i forkant, mens andre langvarige engasjementer ellers ofte blir til gjennom fornyelser av mer kortsiktige kontrakter.

Kolrud fikk også spørsmål om nabotomta til det nåværende anlegget, som også eies av Arja Eiendom. Bjørg Kværn ville vite om HRA hadde avtale om benytte resten av arealet.

– Slik jeg ser det i dag, har vi ingen planer om det, svarte Kolrud.

Debatt om inhabilitet

Utvalget drøftet også spørsmålet om næringsrådgiver Gunnar Haslerud var inhabil eller ikke da han var med og peke ut tre mulige bedrifter som kunne stille med ny tomt for HRA.

Arja Eiendom var en av de tre, og sønnen til Hasleruds forretningspartner gjennom 35 år eier halvparten av Arja Eiendom. Næringsrådgiveren mener at han ikke var inhabil fordi det var HRA som tok avgjørelsen om hvilken bedrift som fikk kontrakten. Han har også vist til at beslutningen ble tatt i samråd med hans overordnede.

Flere politikere i dag sa at næringsrådgiveren neppe var inhabil i juridisk forstand, og at denne problemstillingen ikke hadde dukket opp hvis HRA hadde gjennomført en anbudskonkurranse.

– Etisk gjennomgang

Henning Antonsen

Henning Antonsen, rådmann i Gran kommune.

Foto: Roy Allan Larsen

– Vi skal nå vurdere hvilke kommunalt ansatte som skal være i styrevervregisteret, sier rådmann Henning Antonsen.

– Vi må også ta en gjennomgang av hva saksbehandlere gjør av etiske refleksjoner. Selv om man ikke er direkte inhabil, er det viktig å vurdere hva det kan se ut som utad.

– Hvis dere hadde gjort en slik vurdering da næringsrådgiveren fikk denne saken på sitt bord, ville du da fortsatt fastholde at han ikke er inhabil?

– Ja, det er jeg relativt sikker på.

Bjørn Hvaleby mener at problemstillingen om inhabilitet nå er lagt død, ut fra de opplysninger utvalget har i dag. Samtidig trappes kontakten med HRA opp, med krav om dokumentasjon av hva som har skjedd.

Blant annet vil utvalget ha tilgang til styreprotokoller og leiekontrakt. De ønsker også at selskapet klargjør hva som er gjort for å spre informasjon blant næringsdrivende i kommunen om at et nytt gjenvinningsanlegg var på gang.