Smilte da hun fikk dommen

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Den hovedtiltalte moren til to av barna i «Alvdalsaken» smilte da det ble klart at hun unngår forvaringsstraff.

De fire tiltalte i «Alvdalsaken» sto overfor fengsels- og forvaringsdommer som mangler sidestykke når det gjelder overgrepssaker i norsk rettshistorie da domsavgigelsen ble lest opp i Eidsivating lagmannsrett i dag.

Alle de fire ble funnet skyldig i overgrep eller medvirkning til overgrep mot fire barn. Aktor Iris Storås hadde lagt ned strenge påstander om straff.

Moren slipper forvaring

I tingretten ble den hovedtiltalte moren dømt til elleve års forvaring med en minstetid på sju år og seks måneder. På grunn av gjentagelsesfaren la aktor ned påstand om 14 års forvaring for kvinnen, men det var ikke lagmannsretten enig i.

De legger til grunn at hun har fått hjelp for sine problemer mens hun har sittet i varetekt. Siden denne behandlingen vil fortsette også mens hun soner, mener lagmannsretten av faren for gjentagelse ikke er tilstrekkelig for å kunne avsi en forvaringsdom.

Kvinnen dømmes til fengsel i 12 år.

– Jeg legger meke til at moren fikk betydelig lavere dom enn det jeg hadde lagt ned påstand om. Jeg vil nå gå gjennom dommen før jeg tar en avgjørelse på om vi vil anke saken, sier aktor Iris Storås.

Kvinnen selv og hennes forsvarer, Steffen Brandstad var imidlertid lettet over at hun ikke ble idømt forvaring.

– Jeg har hele tiden hevdet at vilkårene for forvaring ikke er tilstede. Nå har vi jo blitt hørt på det, men hun har fått en lengre fengselsstraff og det er tøft, sier Brandstad.

Også kvinnen tok betenkningstid på om hun vil anke straffeutmålingen til Høyesterett.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Rekordstreng straff for stefaren

Video Dom alvdalssaken

Når det gjelder stefaren ser lagmannsretten på gjentagelsesfaren som svært reell. Han har gjort seg skyldig i til dels graverende overgrep mot barn over lang tid.

Han har forgrepet seg på nær sagt alle tenkelige måter. Han har fått en diagnose som pedofil og til tross for at han vil være 76 år da han slipper ut av fengsel mener lagmannsretten at gjentagelsesfaren er tilstede.

Han dømmes til forvaring i 13 år, med en minstetid på 8 år. Det er rekord i norsk rettspraksis når det gjelder overgrepssaker.

Han tok betenkningstid på om han vil anke saken til Høyesterett.

To av barna hadde beov for spesiell oppfølging, men i stedet for å gi dem den omsogen de hadde behov for, ble de holdt tilgjengelig for de voksnes seksuelle tiløyeligheter.

– Ble utsatt for et seksuelt regime

Dommene baseres blant annet på bilder og video av de seksuelle overgrepene mot barna. Lagmannsretten finner det bevist at mannen har begått overgrep mot stedatteren og stesønnen hele den perioden da han bodde i huset. Denne perioden strakk seg over fire år.

Lagmannsretten finner det også bevist at moren til barna har hatt seksuell omgang med dem. Sønnen er hun også funnet skyldig i å ha forgrepet seg mot før han fylte ti år. Moren og stefaren har også vært tilstede ved hverandres overgrep og har således gjort seg skyldig i medvirkning til overgrep.

To av barna hadde beov for spesiell oppfølging, men i stedet for å gi dem den omsogen de hadde behov for, ble de holdt tilgjengelig for de voksnes seksuelle tiløyeligheter.

De to er funnet skyldig å ha forgrepet seg på fire barn, morens egne og de to nabobarna.

De voksne etablerte et overgrepsregime der barna daglig var til disposiasjon for seksuelle handlinger. Barna ble opplært i de seksuelle handlingene slik at de ikke motsatte seg overgrepene og selv tok initiativ til seksuelle handlinger.

Mildere dom til nabokvinnen

Lagmannsretten finner det også bevist at naboekteparet er skyldige i medvirkning tiol overgrep mot barna.

Sønnens dommeravhør, som knytter ekteparet til regelmessig deltagelse i overgrepene, har blitt ilagt begrenset vedi, på grunn av måten spørsmålene har blitt stilt på. Lagmannsretten legger derfor til grunn at de to var sporadisk til stede.

Aktor hadde lagt ned påstand om åtte års fengsel for mannen og sju år og seks måneder for kvinnen.

De to ble dømt til henholdsvis fire og tre års fengsel.

Rekorderstatninger til barna

Alle de fire er funnet skyldige i voldtekt eller medvirkning til voldtekt. På grunn av de mange og langvarige overgrepene mot barna har lagmannsretten dømt de fire til på betale rekordhøye erstatningssummer.

De to hovedtiltalte må hver betale 350.000 kroner til hvert at morens to barn. I tillegg må stefaren betale 250.000 kroner til nabodatteren og 200.000 til nabosønnen. Den hovedtiltalte moren må betale 250.000 til hver av nabobarna.

Nabomannen må betale 200.000 til hvert av sine barn, mens nabokvinnen må betale 100.000 kroner til sin sønn.

– Rent umiddelbart ser det ut som om det her settes nye grenser for erstatningsbeløp i overgrepssaker, sier bistandsadvokaten til naboparets sønn, Odd Henning Svalheim.

NRK.no følger Overgrepssaken i Alvdal