Hopp til innhold

NAV legger seg flat

NAV tar selvkritikk og varsler en rekke tiltak i behandlingen av kvikksølvskadde tannlegeassistenter. Det er konklusjonen etter at etaten selv har gransket hvordan de håndterer disse sakene. Granskingen ble satt i gang i november i fjor, etter at Brennpunkt satte fokus på tannlegeassistentene i dokumentaren ”Med NAV i sikte”.

Amalgam varmes opp
Foto: NRK

I programmet kom det frem at tannlegeassistentene fikk avslag på sine søknader om yrkesskade, trass i at landets fremste medisinske eksperter hadde gitt dem diagnosen kvikksølvforgiftet.

NAV leide i stedet inn egne leger som overprøvde diagnosene og skrev avslag som var fulle av faktafeil. Tannlegeassistentene fortalte også om år med saksbehandling, uten at det fikk komme i kontakt eller møte saksbehandlerne sine.

NAV vil ha eksperter fra sykehusene

NAV sin interne gjennomgang har vist at kvinnene hadde rett. NAV foreslår nå å endre bruken av eksperter i alle yrkessykdomssaker. I stedet for å leie inn eksperter foreslår etaten at de arbeidsmedisinske miljøene ved de største sykehusene skal få ansvar for denne oppgaven.

NAV foreslår også at legene ved de arbeidsmedisinske miljøene skal være med å utarbeide en mal for hvordan disse pasientene skal utredes.

Får møte saksbehandlerne

NAV innrømmer også at det har vært vanskelig for kvinnene å komme i kontakt med saksbehandlere og at saksbehandlingstiden har vært for lang. Dette skal nå endres, og tannlegeassistentene skal sikres telefonkontakt eller fysiske møter med de som håndterer sakene ved Yrkessykdomskontoret.

Tannlegeassistentene ble syke

Parallelt med NAV sin interne rapport, har Helsedirektoratet gitt Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i oppdrag å undersøke den medisinske siden av saken.

NAV sine innleide leger har begrunnet avslagene i disse sakene med at tannlegeassistentene ble utsatt for lave doser kvikksølv, og at det ikke er vitenskapelig dokumentert at slike doser fører til skader.

Gjennomgangen til forskerne ved Kunnskapssenteret viser at tannlegeassistentene ble utsatt for kvikksølv, til dels i ekstrem grad, og at dosene de ble utsatt for fører til helseskader.

Undersøkelsen er basert på forskningsrapporter fra hele verden.

Ny rettspraksis

Frem til Brennpunkt sendte ”Med NAV i sikte” 16. november 2010 har Trygderetten ikke gitt noen tannlegeassistenter medhold i krav om yrkesskade. Trygderetten har lagt vekt på NAV-legene sitt syn om at dosene var for lave og at det manglet vitenskapelig dokumentasjon på feltet.

10. desember 2010 vant den første tannlegeassistenten i Trygderetten. I kjennelsen står det at dersom symptomene stemmer med kjente effekter av det en har vært eksponert for, og det ikke finnes andre årsaksforklaringer til symptomene, så er krav om yrkesskade oppfylt.

Kjennelsen vil endre praksis i nesten alle yrkessykdomssaker, og NAV ber nå Arbeidsdepartementet tolke hvordan de skal forholde seg til kjennelsen, og om den eventuelt skal ankes. Staten ved NAV anker sjelden kjennelser fra Trygderetten. Dette skjer i kun i saker av prinsipiell karakter.