Fekk ikkje informasjon i tide

Fyrst vart ho lurt ut av landet, så bad ho om hjelp, men fekk ikkje naudsynt informasjon frå norske styresmakter før det var for seint.

Dei ulydige

Sidan sommaren 2002 har Menije Ravandost prøvd å kome seg attende til Sarpsborg. I mai det året vart ho og systra Khadije lurt med til Iran av ein slektning. Menije gjekk til sak mot staten Noreg fordi ho ikkje fekk hjelp til å kome heim. Undervegs i rettsaka viser det seg at den eine etter den andre i det norske systemet har svikta og feilinformert henne.

Mista rettane

Dei hadde havna i Iran få månader før dei skulle få norsk statsborgarskap. Då Menije og systra var i Iran mot si vilje, tok dei kontakt med ambassaden, sine kontaktar i Noreg og andre organ for styresmaktene for å kunne kome attende. Dei søkte mellom anna på visum i eit brev.

Det dei ikkje fekk vite, var at dei kunne ha reist heim før busettingsløyvet gjekk ut etter to år, berre dei fekk eit stempel i passa sine. Ingen fortalte dei to kvinnene korleis dei skulle gå fram og kva dei trengte for å kome attende til Noreg, landet dei vaks opp i og gjekk på skule i.

Feilinformasjon

Jentene vitja ambassaden i Teheran fleire gonger med det same dei kom til Iran, for å be om hjelp til å reise heim til Noreg. Etter to år i Iran gjekk moglegheita for retur ut, og nye folk på ambassaden opplyste at dei to måtte søkje om ny oppholdstillatelse.

Utlendingsdirektoratet sin eigen landrådgiver Sissel Wiborg, opplyser at Menije hadde krav på hjelp til å kome seg attende til Sarpsborg. Likevel fekk ho beskjed av den norske ambassaden i Teheran om at ho har mista rettighetene sine.

Til sak mot staten

I retten innrømmer tidlegare visumansvarleg ved den norske ambassaden i Teheran, Gudbrand Haugen, at Menije opplyste om at ho var i Iran mot sin vilje. - Det hun sa, at hun var der mot sin vilje, det oppfattet jeg bare som et forsøk på å komme seg ut av den kinkige situasjonen hun hadde satt seg selv i, seier Haugen, som viste Menije videre til Sarpsborg Politikammer og UDI.

Frå Sarpsborg Politikammer fekk Menije beskjed om det ikkje var mogleg for henne å kome attende til Noreg sidan ho hadde reist til Iran. Ho hadde mista tillatelsen til å vere i Noreg.

Advokat Randi Hagen Spydevold leser dom fra Tingretten (fra filmen)

Advokat Randi Hagen Spydevold leser dom fra Tingretten (fra filmen)

Foto: Liv Berit Gilberg / NRK

Vann i tingretten

I juli vann Menije Ravandost over Utlendingsnemda i Tingretten. Dommar Erling Agder skriv fylgjande i dommen:

Hun har således både vært i kontakt med ambassaden og hun var i besittelse av iransk pass. Hun hadde anledning til å be om å få bosettingstillatelsen stemplet inn i det iranske passet slik at hun kunne reise tilbake til Norge.

Retten stusser mildt sagt, for å bruke det utrykket, over Utlendingsnemdas uttalelser her sett i lys av den behandling Menije Ravandost fikk de første månedene i Iran. Hun var på den norske ambassaden, ble fratatt reisebeviset; en handling som var korrekt nok etter utlendingsforskriften §68 første ledd bokstav c). Men hun fikk ikke noen skriftlig underretning om vedtaket med begrunnelse og opplysning om klageadgang. Noen uker etter at reisebeviset var inndratt søkte Menije ambassaden om visum slik at hun, som hun skrev, kunne reise tilbake til Norge så fort som mulig. Hun fikk ikke svar på søknaden; enn mindre noen veiledning om hvordan hun skulle forholde seg for å kunne reise tilbake til Norge. Dersom det er slik at hun bare kunne få bosettingstillatelsen stemplet inn i det iranske passet, slik UDI anfører, må man spørre seg om hvorfor hun ikke fikk informasjon om dette fra ambassaden i Teheran da hun søkte om visum 8.oktober 2002.

På denne bakgrunn deler ikke retten Utlendingsnemdas syn om at saksøkeren ikke skal ha blitt hindret av norske myndigheter i å reise tilbake til Norge slik det anføres i nemdas vedtak av 23. Mai 2007. Retten er tvert i mot kommet til at det i den første perioden hvor Menije fortsatt hadde bosettingstillatelse ble begått betydelige saksbehandlingsfeil fra norske myndigheters side. Det fremstår som ganske åpenbart for retten at de feilene som her ble begått har hindret Menije i å reise tilbake til Norge.

Dommar Erling Agder, Tingretten

Denne domen vel Utlendingsnemda å anke. Dermed får Menije fortsatt ikkje kome heim.

Systra, Khadije Ravandost, som valde å kome seg attende til Noreg ved hjelp av menneskesmuglarar og gode hjelparar har derimot fått oppholds- og arbeidsløyve. Ho arbeider no i barnehage og på restaurant i Sarpsborg.

Sjå den nye filmen om Dei ulydige

Se den første Brennpunkt-filmen om Dei ulydige