Hopp til innhold
Replikk

Vi trenger flere mannlige lærere

Det er like mange lærertalenter i den mannlige som i den kvinnelige delen av befolkningen. Vi kan ikke være fornøyd med bare å få tak i den ene halvdelen.

Iselin Nybø

Både jenter og gutter trenger rollemodeller av begge kjønn. Regjeringen vil ha flere mannlige lærere inn i grunnskolen, skriver statsråd Iselin Nybø.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / Håkon Mosvold Larsen

Jeg ønsker at alle barn som starter på skolen skal få møte både mannlige og kvinnelige lærere. Jeg ønsker at lærerne i større grad representerer et tverrsnitt av befolkningen. Både jenter og gutter trenger rollemodeller av begge kjønn. Men dessverre er det slik i dag at bare hver fjerde lærer i grunnskolen er mann. Det ønsker regjeringen å gjøre noe med.

Alle mann til kateteret, skriver psykiater Dag Furuholmen på NRK Ytring 8. desember. Han trekker frem at det ikke er det undervisningstekniske som er utfordringen når kvinner er i klart flertall i lærerstaben i grunnskolen. Kvinner er like gode undervisere som menn. Problemet, mener han, er funksjonen læreren har som rollemodell.

Som samfunn må vi gjøre mer for å løfte guttene.

Her kan ikke kvinner erstatte menn, eller omvendt. Dag Furuholmen utfordrer derfor meg som forsknings- og høyere utdanningsminister til å få flere menn inn i klasserommene i norsk skole.

Lærerstudenter skal møte mannlige rollemodeller

Denne utfordringen tar jeg og regjeringen på alvor. Jeg har tatt initiativ til et nasjonalt arbeid for å få flere mannlige lærerstudenter. Dette arbeidet skal ledes av Høgskulen på Vestlandet. De får nå 5 millioner kroner - til å videreutvikle og prøve ut nasjonale tiltak for å rekruttere flere menn til læreryrket. Dette arbeidet skal høyskolen gjøre i tett samarbeid med blant annet Pedagogstudentene. En viktig del av arbeidet vil være å utvikle et mentorprogram, der mannlige lærerstudenter kan være rollemodeller og inspirere andre unge til å velge lærerutdanning.

Mangelen på rollemodeller er en mulig årsak til at ikke flere gutter blir lærere.

Kunnskapsdepartementet gav vinteren 2019 Senter for profesjonsstudier ved OsloMet i oppdrag å forske på hvorfor ikke flere gutter ønsker å bli lærere på første til sjuende trinn. Rapporten peker blant annet på mangelen på rollemodeller som en mulig årsak til at ikke flere gutter blir lærere. Et annet interessant funn er at gutter som har erfaring fra arbeid med barn, har en større tendens til å velge læreryrket. Å følge dette sporet, vil kreve et langsiktig arbeid med bred involvering av flere parter. Her vil jeg utfordre skolemyndigheter og skole- og barnehageeiere til å vise initiativ og å bidra til at elevene får relevant erfaring.

Det er like mange lærertalenter i den mannlige som i den kvinnelige delen av befolkningen.

I 2018 fordelte vi åtte millioner kroner til rekruttering til lærerutdanningene, der rekruttering av mannlige søkere til grunnskolelærerutdanning for første til sjuende trinn skulle vektlegges spesielt. Vi har også innført nedskriving av studielånet for personer som fullfører femårig lærerutdanning på normert tid. De kan få ettergitt inntil 161 000 kr av studielånet etter å ha arbeidet i tre år som lærer innenfor de første seks årene etter fullført utdanning.

Holdningsendring må til

Å øke andelen menn i lærerstaben i grunnskolen er ikke gjort i en håndvending. Jeg har stor tro på at møtet med mannlige rollemodeller – det vil si unge, engasjerte og dyktige lærerstudenter – kan være med på å få flere unge menn til å vurdere en fremtid i læreryrket. Ved å vise frem mulighetene og de faglige utfordringene som ligger i lærerutdanningen – og i selve læreryrket – kan vi motivere flere menn til å ville bli lærere i grunnskolen. Jeg tror det er like mange lærertalenter i den mannlige som i den kvinnelige delen av befolkningen. Vi kan ikke være fornøyd med bare å få tak i den ene halvdelen.

Både jenter og gutter trenger rollemodeller av begge kjønn.

Vi vet at gutter samlet sett har flere og større utfordringer enn jenter i grunnskolen. Det viser resultatene fra den siste PISA-undersøkelsen, hvor en av fire norske gutter er på det laveste nivået i leseferdigheter. Gutter utmerker seg dessverre også på frafallsstatistikken i videregående, og på statistikken over hvem som trenger mest spesialundervisning.

Som samfunn må vi gjøre mer for å løfte guttene.

Så tilbake til Dag Furuholmens utfordring. Jeg skal gjøre hva jeg kan som statsråd. Og til jul ønsker jeg meg at vi alle gjør det vi kan for å få flere menn inn i klasserommene:

Å øke andelen menn i lærerstaben i grunnskolen er ikke gjort i en håndvending.

La oss snakke opp læreryrket, la oss peke på den utrolig viktige og spennende jobben lærere gjør ikke bare i klasserommet – men for hele samfunnet.

Les Dag Furuholmens kronikk: