Replikk

Uten ansatte – intet Obos

Det er bra at Obos har engasjerte tillitsvalgte, men ikke at de mistenkeliggjør engasjementet for medlemsdemokratiet.

Obos bygger ut på Ulven

Målet vårt er å øke medlemmenes innflytelse, og at ledelsen styrer etter Obos sitt vedtektsfestede hovedformål: å skaffe boliger til andelseierne, skriver replikkforfatterne. Bildet er fra utbyggingen på Ulven.

Foto: Line Tomter / NRK

I sitt innlegg «Obos-ansatte utsatt for politisk svertekampanje» hos NRK Ytring 9. juni påstår tre Obos-tillitsvalgte at medlemmer av arbeidsutvalget i Facebook-gruppen «Et medlemsstyrt Obos» forsøker å innskrenke deres rettigheter som medlemmer av Obos.

Arbeidsutvalget er utgått av gruppen «Et medlemsstyrt Obos», som i skrivende stund har om lag 5700 medlemmer på Facebook. Det er valgt på et åpent møte i gruppen og sammensatt av folk med svært ulik bakgrunn.

Våre politiske sympatier spenner fra Rødt til Venstre. I gruppa som helhet finnes det like mange synspunkter på norsk politikk og hvordan Obos skal drives, som det finnes medlemmer.

Ingen av oss i arbeidsutvalget har tatt til orde for å frata Obos-medlemmer som er ansatte i Obos rettigheten de har til å delta på årets generalforsamling.

Hvilket ansvar følger med når man har tatt på seg å tale for de om lag 350 000 hussøkende medlemmene?

Stor skjevfordeling

Én av oss, Benjamin E. Larsen, har fremmet et forslag om å endre vedtektene slik at Obos-medlemmer som er ansatt i eller har styreverv på vegne av Obos, ikke skal utgjøre mer enn 5 % av generalforsamlingen ved senere anledninger.

De ansatte utgjør høyst om lag 0,5 % av medlemsmassen i Obos. Etter at ledelsen og enkelte tillitsvalgte gjorde bruk av det privilegiet det er å ha inngående kjennskap til Obos’ lite tilgjengelige medlemsdemokrati, endte ansatte opp med å utgjøre om lag 60 % av representantene som ikke bor i et Obos-borettslag.

Forslaget ble fremmet som følge av denne store skjevfordelingen, da de Obos-ansatte viste seg å få om lag 120 ganger så mange deltakere på generalforsamlingen som deres andel av medlemsmassen skulle tilsi.

Målet vårt er å øke medlemmenes innflytelse.

Forslaget ble imidlertid trukket av Larsen, etter at en av Norges fremste eksperter på borettslagsrett, Christian Fr. Wyller, i en betenkning han har skrevet for «Et medlemsstyrt Obos», kom til at det vil være ulovlig.

Det kan se ut til at Stortinget ikke var i stand til å tenke seg en slik situasjon da det vedtok budstadbyggjelagslova. Wyller antyder for øvrig i betenkningen at han rent prinsipielt har forståelse for forslagets intensjon.

Professor i privatrett ved Universitetet i Oslo, Beate Sjåfjell, uttalte på Kveldsnytt 30. april at situasjonen på årets generalforsamling kan være i strid med intensjonen i bustadbyggjelagslova.

En annen av Norges største medlemsorganisasjoner, Norges idrettsforbund, har et omfattende regelverk som skal hindre deres ansatte i å utøve for stor makt i organisasjonen.

De Obos-ansatte viste seg å få om lag 120 ganger så mange deltakere på generalforsamlingen.

Fare for misforståelser

Det er bra at Obos har mange engasjerte og faglig dyktige ansatte, som bryr seg om arbeidsplassen sin.

I et innlegg i Dagsavisen 9. juni er de tre tillitsvalgte langt mer overbevisende i sin argumentasjon for nødvendigheten av å mobilisere: Der skriver de at de frykter at årets store medlemsengasjement bunner i misforståelser. Videre frykter de at dette kan skade Obos som organisasjon og som arbeidsplass.

Det er et forståelig standpunkt som også gir et legitimt grunnlag for tillitsvalgte til å mobilisere ansatte. Men er de selv ute av stand til å misforstå?

Det er ironisk når de tre i NRK-kronikken framfører en argumentasjon for at de ansatte i Obos opptrer som enkeltvise medlemmer, og samtidig angriper et lite utvalg forslagsstillere med utgangspunkt i deres partimedlemskap og yrkesvei.

Forslagsstillerne unnes ikke den samme friheten til å opptre som enkeltvise medlemmer.

Det kan se ut til at Stortinget ikke var i stand til å tenke seg en slik situasjon da det vedtok budstadbyggjelagslova.

I de tillitsvalgtes dramaturgi står de stakkars ansatte som også er Obos-medlemmer, opp mot de slu kommunikasjonsfolkene som er ubetenksomme fordi de er venstrevridde, men også arbeiderfiendtlige.

Vi får ikke dette til å henge på greip.

Ansvar for medlemmene

Når vi har uttalt oss om valg Obos har tatt, har vi alltid rettet vår kritikk mot ledelsen og styret. Målet vårt er å øke medlemmenes innflytelse i Obos, og at Obos’ ledelse styrer etter Obos sitt vedtektsfestede hovedformål: «å skaffe boliger til andelseierne gjennom borettslag eller på annen måte og å forvalte boliger for andelseierne.»

Vi har ikke noe uoppgjort med Obos’ ansatte. Tvert imot. Uten ansatte, intet Obos.

Vi håper at Obos-ansatte vil bruke sine rettigheter på generalforsamlingen og stemme etter egen overbevisning. Vi håper riktignok at de også vil reflektere over dette:

Hvilket ansvar følger med når man har tatt på seg å tale for flertallet av de om lag 350 000 hussøkende medlemmene? Når skjedde det sist at 5 700 Obos-medlemmer tok et aktivt valg om å engasjere seg i Obos’ virksomhet?

Følg debatten: