Kronikk

La elevene bruke mobilen!

Skolen skal lære elevene riktig nettbruk. Da er det ingen løsning å parkere mobiltelefonen i et låst skap.

Mobilhotell

Mange skoler krever at mobiltelefonen låses inn i undervisningstida. Det er et feilgrep, skolen skal heller lære barna å bruke mobilen riktig, hevder kronikkforfatteren.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Elevenes bruk av mobiltelefoner i skoletiden igjen er et hett tema. Stadig flere skoler ønsker et totalforbud eller å begrense bruken. Da plasseres ofte mobilen i tøyposer, et såkalt mobilhotell, store deler av skoledagen.

Det er å bagatellisere betydningen av mobiltelefonen som en digital nettressurs. I stedet brukes tiden til å beskrive de håpløse arbeidsforholdene dette kan føre til ved at elevene ikke følger med i timen.

På tvers av læreplanene

Dette skjer til tross for en politisk beslutning i den overordnede delen av læreplanverket, hvor verdier og prinsipper for grunnopplæringen ble godkjent.

Å lære elevene riktig nettbruk er en av skolens viktigste oppgaver.

Her heter det blant annet: «Ulike kommunikasjonsformer og bruk av teknologi både beriker og utfordrer det sosiale miljøet. Elevene må lære seg å opptre ansvarlig i alle sammenhenger i og utenfor skolen.» Å lære elevene nettvett er en av skolens viktigste, mest fremtidsrettede og prioriterte oppgaver.

Å parkere mobilen i en pose i klasserommet, blir dermed å miste en viktig, læreplanfestet og sosial læringssituasjon, selve utgangspunktet for den digitale dannelsen. Målet er at den enkelte elev skal lære å følge fellesskapets normer og utvikle sosiale kompetanser som respekt, ansvarlighet og troverdighet.

Ingen kan være uenige i at mobilbruken av og til tar overhånd.

I stedet for å se til Frankrike i denne sammenheng, bør Norge med sine sterke demokratiske verdier bli et foregangsland, der elevene fortsatt i større grad dannes enn disiplineres.

Store utfordringer

Det er ingen tvil om at den teknologiske utviklingen kan oppleves som et dilemma i skolen og gi store utfordringer. Kunnskap og kompetanse produseres i dag på helt nye måter gjennom virtuelle verdener, sosiale medier, simuleringsspill og så videre.

Dette utfordrer synet på hva skolen skal være, hvordan læring skjer, arbeidsformer, ressursbruk og hvilken rolle læreren og eleven skal ha i læringsarbeidet.

Det handler kort og godt om å utvikle elevenes sosiale ansvarlighet og selvregulering.

På samme måte som da den muntlige overleveringen ble avløst av den skriftlige på 1400-tallet da trykkerikunsten var et faktum, rulles nå den digitale overleveringen inn i stort tempo med all den omstillingen dette krever av oss alle.

Her er det viktig at skolen kjenner sin besøkelsestid.

Lettvint å forby

Ingen kan være uenige i at mobilbruken av og til tar overhånd – ikke bare blant skoleelever, men faktisk også hos foreldregenerasjonen på deres arbeidsplass, under møter, kurs og liknende. Hvorfor velger man alltid forbud?

Den sosiale læringen er i dagens skole like viktig som den faglige. Dette er ikke – som noen hevder – unødvendige oppgaver og sløsing med tid. Det handler om å utvikle elevenes sosiale kompetanse og relasjonelle ferdigheter.

De må lære av konflikter gjennom å etterspørre elevenes forståelse, begrunnelser, meninger og synspunkter. Vi må la dem få komme med egne forslag til løsninger for å imøtekomme fellesskapets normer og forventninger.

Å parkere denne digitale nettressursen i en pose i klasserommet, blir dermed å miste en viktig læringssituasjon.

Det handler kort og godt om å utvikle elevenes selvregulering – noe som utgjør dannelsens fundament.

Lykkes man med dette, viser forskning at dette vil også fungere som et lokomotiv for den faglige læringen.