Hopp til innhold

«Noen tror at vi bare er opptatt av de funksjonsfriske og ressurssterke»

Høyres politikk bygger på et konservativt samfunnssyn og liberale verdier. Enkelte irriterer seg over denne ideologiske spagaten. Men den er ikke av ny dato, og er en viktig del av Høyres ideologiske egenart.

Høyre-leder Erna Solberg holder partiforedrag i Litteraturhuset i Oslo.

Annerledeshet er ikke negativt, men positivt. Mangfold er sunt, mener Høyre-leder Erna Solberg. Se hennes foredrag om Høyre. (Videoen er produsert av Litteraturhuset i Oslo.)

Denne kronikken er en del av Litteraturhusets serie Under en høyere himmel, der de ulike partiene presenterer sin ideologi. Se også egen faktaboks.

Ytring valgkronikk

Spenningen mellom liberalismen og konservatismen løper gjennom hele Høyres historie fra det første formannsvalget til siste landsmøte.

Fra vår liberale arv henter vi vekten på frihet, mangfold og maktspredning. Vår konservative bagasje er sosialt ansvar, tradisjon og kontinuitet. Det er i balansen mellom de konservative og liberale verdiene vi finner en politikk som hverken er reaksjonær eller revolusjonær, men reformvennlig og fremtidsrettet.

Rom for mangfold

Vårt utgangspunkt er at mennesket er politikkens mål. Med et konservativt samfunnssyn mener jeg derfor at samfunnet er til for å styrke enkeltmennesket. Det perspektivet styrer vårt syn både på staten og på samfunnet for øvrig: Høyre ønsker en sterk, men begrenset stat som sikrer at makten spres, som gir rom for mangfold og som setter grenser for hva som er politikk.

En av mine forgjengere som Høyre-leder, Jo Benkow, ble en gang spurt om hvorfor han hadde blitt Høyre-mann. Han svarte: «Jeg velger Høyre, fordi det er det partiet som best sikrer meg retten til å være annerledes.» Svaret er veldig enkelt, men beskriver samtidig så godt selve kjernen i Høyres politikk. Annerledeshet er ikke negativt, men positivt. Mangfold er sunt.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter

Fellesskapet og felleskassen

Samtidig som vi ønsker grenser for politikk er Høyre et parti som verdsetter fellesskap. I norsk politisk debatt har venstresiden redusert fellesskapet til staten. For å ta ett eksempel: Å gå inn for lavere skatt er i rødgrønn retorikk å svekke fellesskapet. Men fellesskapet er ikke det samme som felleskassen.

En av mine forgjengere som Høyre-leder, Jo Benkow, ble en gang spurt om hvorfor han hadde blitt Høyre-mann. Han svarte: «Jeg velger Høyre, fordi det er det partiet som best sikrer meg retten til å være annerledes.»

Erna Solberg

Fellesskap er mer enn offentlig sektor, og velferd er mer enn offentlige overføringer. Det offentlige vil aldri erstatte fellesskapet mellom mennesker i familier, på arbeidsplassene eller i lag og foreninger. Det offentlige vil aldri – og bør aldri – erstatte det personlige og sosiale ansvaret vi alle har som medmennesker.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Vårt mål er det frie, selvhjulpne individet som står på egne ben, skaper sine egne muligheter og tar ansvar for seg selv og menneskene rundt. Noen tror det betyr at vi bare er opptatt av de funksjonsfriske og ressurssterke. Det er en fundamental misforståelse: Det er fordi dette er vårt ideal, at vi støtter tiltak som Brukerstyrt Personlig Assistent (BPA) og fritt hjemmehjelpsvalg. Den politiske dimensjonen i disse sakene for oss er ikke skillet offentlig-privat, men nettopp personlig valgfrihet og selvhjulpenhet.

Det er dette velferdssamfunnet skal være: Et springbrett av muligheter for alle, men også en utstrakt hånd når vi trenger hjelp eller en ny sjanse.

FØLG VALGET PÅ FACEBOOK: NRK Valg

Høyres samfunnssyn

Det norske samfunnet er et resultat av politiske valg, enkeltmenneskers valg, flaks, uflaks og rene historiske tilfeldigheter gjennom hundrevis av år. Det er et grunnleggende konservativt instinkt å nærme seg en slik konstruksjon med en viss ydmykhet. Ydmykhet for at det er begrenset hva politikken kan gjøre – og bør gjøre. Ydmykhet for at også politikere kan ta feil. Ydmykhet for at vi kanskje ikke alltid er dem som vet best hvor skoen trykker.

Noen tror det betyr at vi bare er opptatt av de funksjonsfriske og ressurssterke. Det er en fundamental misforståelse.

Erna Solberg

Derfor mener vi at det gode samfunn bygges nedenfra av enkeltmennesket, familien og lokalsamfunn.

Ikke alle mennesker drømmer om det samme. Men – vi har alle drømmer. Derfor er Høyres visjon at uansett hvem foreldrene dine er, hvilken religion du tilhører og hvilket kjønn du har, så skal vårt samfunn gi deg muligheter til å leve ut ditt talent, dine drømmer og dine ambisjoner. Det er essensen i et samfunn med muligheter for alle. Dette er ikke bare inspirert av 1700-tallets ideologer, men vel så mye av 70-tallets kamp for «empowerment». Som ung politiker var jeg inspirert av borgerrettsbevegelsen og kvinnebevegelsens idealer om å ta makten i eget liv. Det var det idealet som førte meg inn i Høyre.

USIKKER PÅ HVA DU SKAL STEMME? Prøv NRKs Valgomat

Kunnskap

Kunnskap er vårt viktigste verktøy i kampen for et samfunn med muligheter for alle. Det er grunnen til at Høyre er opptatt av at alle barn skal møte gode lærere i klasserommet, som kan hjelpe dem til å nå sitt fulle potensial. Men kunnskapssamfunnet slutter ikke med skolen. Det er der det begynner. Kunnskap skal brukes som drivkraft for endring i hele samfunnet.

Derfor er Høyres visjon at uansett hvem foreldrene dine er, hvilken religion du tilhører og hvilket kjønn du har, så skal vårt samfunn gi deg muligheter til å leve ut ditt talent, dine drømmer og dine ambisjoner.

Erna Solberg

Kunnskap har gitt oss mulighet til å bygge bedre veier. Satsing på kunnskap og kompetanse i eldreomsorgen vil gi bedre tilbud til pleietrengende eldre med mange og kompliserte diagnoser. Mer forskning og tettere samarbeid mellom bedrifter og forskere vil skape fremtidens trygge arbeidsplasser.

La meg slutte der Høyres prinsipprogram starter: Mennesket er politikkens mål. Politikk handler til syvende og sist ikke om hva politikerne kan vedta, men om hvordan mennesker kan skape sine egne liv, bygge sin egen fremtid og hvordan vi hver for oss, og i fellesskap, kan bidra til å utvikle samfunnet vi lever i.
Det handler om hvilket samfunn våre barn, barnebarn og oldebarn skal oppleve, og hvilke muligheter fremtiden kan bringe.