Kronikk

Hjelpen er nærmere enn du tror

Ambulansehelikoptre er et viktig element i den akuttmedisinske tjenesten, men de er bare en del av en større helhet.

Ambulansehelikopter over Ullevaal sykehus

Akuttmedisinen er et nøye planlagt samspill, og det blir misvisende å fokusere på et enkelt ledd av dette, skriver helsedirektør Bjørn Guldvog. Bildet viser et ambulansehelikopter på vei til å lande ved Ullevaal sykehus.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Akuttberedskapen i Norge er god.

Ambulansetjenesten utførte i alt rundt 645.000 oppdrag i 2012; - to prosent av disse ble utført av ambulansehelikoptre. Selve bærebjelken i akuttberedskapen utenfor sykehus er legevakten og bilambulansetjenesten.

Vi har nå fått en diskusjon om svakheter i akuttberedskapen, preget av ensidig fokus på luftambulansetjenesten og bruk av helikoptre. Ambulansehelikoptre er et viktig element i den akuttmedisinske tjenesten, men de er bare en del av en større helhet.

LES OGSÅ: 166 000 får ikke legehelikopterhjelp innen 45 minutter

Slik saken har vært fremstilt fra enkelte kan man få inntrykk av at akuttberedskapen er dårlig og nesten fraværende i deler av landet. Det er lett å forstå at lokalpolitikere og bekymrede innbyggere i områder med lang flytid til sykehus engasjerer seg. NRKs tall viser at 166.000 innbyggere og 44 kommuner befinner seg utenfor 45-minutters rekkevidde for legebemannede ambulansehelikoptre.

NRK viser til en offentlig utredning som foreslo at det skulle stilles krav om at 90 prosent av befolkningen skulle kunne nås med legebemannet ambulanse innen 45 minutter. Legger man NRKs tall til grunn viser disse at hele 97 prosent av befolkningen er innenfor 45 minutter. Slik sett ligger dekningen allerede godt over anbefalt forslag. I tillegg vil etableringen av en ny base på Evenes i 2015 bidra til en ytterligere forbedring.

Velfungerende akuttkjede

Akuttmedisinen er et nøye planlagt samspill der befolkningen, AMK-sentralene, lokale legevakter, bil- og båtambulanser - og i noen tilfelle - ambulansehelikopter- og flyambulansene, sammen danner en livsviktig kjede for å kjøpe tid, redde liv og sikre et best mulig sluttresultat for hver eneste akutt syk eller skadet, uansett bosted og avstand til sykehus.

Å fokusere på ett enkelt ledd i denne kjeden blir misvisende og egner til å skape helt ubegrunnet frykt i befolkningen.

Sammenlignet med andre europeiske land er den samlede akuttmedisinske beredskapen i Norge svært god. OECD-rapporten «Health at a glance - 2011» viser at Norge plasserer seg godt over gjennomsnittet når det gjelder håndtering og overlevelse av alvorlige akutte hendelser som trafikkskader, slag og hjertestans. Det viser at vi har gjort mange riktige prioriteringer og valg.

LES OGSÅ: Fikk hjertestans utenfor dekningsområdet

Den store forskjellen mellom Norge og andre europeiske lands akuttmedisinske tilbud er at vi i Norge har en godt utbygd kommunal legevakttjeneste i tillegg til ambulansetjenesten med bil, båt, fly - og helikopter. De regionale helseforetakene har også tatt hensyn til flytid ved etablering av ambulansebaser, for på den måten å oppnå best mulig dekning over hele landet. I Nord-Norge er i tillegg ambulanseflyberedskapen spesielt utviklet for å sikre hurtig transport og bidra til sammenhengende god beredskap.

Det store flertall av henvendelser om akutt sykdom eller skade i Norge blir håndtert av kommunal legevakt og ordinær ambulansetjeneste. Nasjonale tall viser f.eks. at 71 prosent av legevaktene rapporterer at lege i vakt alltid eller oftest rykker ut ved akutt skade/sykdom.

I tillegg skal vi heller ikke glemme at mannskaper fra andre nødetater som brann, politi og redningshelikoptre ofte yter verdifull og noen ganger livreddende førstehjelp.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Klare tall

Alle har sett dramatiske reportasjer hvor hardt skadde får livreddende hjelp, ofte fra et ambulansehelikopter som lander på ulykkesstedet. Vi er glade for og stolte av ambulansehelikoptertjenesten vår. Men bildet er litt misvisende. 98 % av akuttmedisinske oppdrag løses på annen måte.

For 2012 var tallene:

  • 1,9 millioner henvendelser til 203 legevakter
  • 636.000 oppdrag med 630 ambulansebiler
  • 9.417 oppdrag med 9 ambulansefly
  • 7.526 oppdrag med 12 ambulansehelikopter
  • 2.835 oppdrag med 33 ambulansebåter
  • 1.214 oppdrag med 6 redningshelikoptre

Sagt på en annen måte; - Norge har betydelige akuttmedisinske ressurser og folk flest får god og livreddende akutthjelp.

Samtidig kan vi alltid bli bedre.

Må sees i en større helhet.

De regionale helseforetakene foretar en kontinuerlig vurdering og prioritering av behovet for luftambulansetjenester på linje med øvrige sykehustjenester.

For tiden pågår det også et større arbeid hvor et offentlig utvalg, ledet av fylkesmann Ann-Kristin Olsen, skal se på håndtering av akutte hendelser utenfor sykehus, De skal vurdere hele den akuttmedisinske kjede og levere sin rapport til helseministeren neste høst. Av utvalgets mandat fremgår det at de blant annet skal vurdere luftambulansetjenesten.

Viktig oppgave

La meg avslutningsvis understreke at luftambulansetjenesten i Norge holder meget høy standard. Vi er ikke kjent med at andre europeiske land har en tilsvarende nasjonal helhetlig utbygd luftambulansetjeneste, integrert i den offentlige helsetjenesten. Ambulansehelikoptrene har alltid lege om bord, og er bemannet døgnet rundt hele året. Det er heller ikke standard i andre land.
Dette bidrar til å styrke tilbudet, trygge pasientene og øke forventningene til hva ambulansehelikoptrene kan bidra med.

Luftambulansetjenesten er et meget viktig element i den akuttmedisinske kjeden utenfor sykehus, men kan ikke erstatte kommunal legevakt og ordinær ambulansetjeneste.