Turiststraumen flata ut - nordmenn er årsaka

Etter fleire år med rekordar flata turiststraumen ut i 2017. Men hovudårsaka er stillstand blant norske turistar, auken i turistar frå utlandet held fram.

Kinesisk turistar i Flåm

BERGAR VEKSTEN: Utanlandske turistar strøymer til Norge som aldri før, men nordmenn sine reisevanar innanlands bremsar veksten.

Foto: Ole André Rekkedal / NRK

Nordmenn som ferierer i heimlandet står for rundt 75 prosent av overnattingsdøgna hos norske reiselivsbedrifter. I 2017 var talet uendra, og dermed hovudgrunnen til den stabile utviklinga, melder Innovasjon Norge.

Forventningane til 2017 var i utgangspunktet høge, men tala viser no at det går mot ei utflating.

– Langt frå fullt

Berre Fjord-Noreg og Nord-Noreg hadde fleire kommersielle gjestedøgn i fjor enn året før. Austlandet har tilbakegang, med unntak av Oslo og Akershus. Trøndelag og Sørlandet går også tilbake.

– Noreg er langt frå fullt, med unntak av nokre få stadar nokre veker i året. Vi treng fleire besøkjande gjennom heile året, seier reiselivsdirektør i Innovasjon Norge Bente Bratland Holm.

Fleire tyskarar og kinesarar

Den viktige marknaden Tyskland held fram med å vekse. Det gjeld også turisme frå USA og Kina. Men det er samtidig ein markant nedgang frå nærmarknadane Sverige, Danmark og Storbritannia, særleg i vintersesongen.

– Noreg er eit sesongbasert reisemål, der all veksten i 2017 kom i sommarsesongen. I dag er amerikanske og kinesiske besøkjande nokre av dei viktigaste i sårbare skuldersesongar. Den største auken frå USA kom i mars, september og oktober, månader som tradisjonelt er «hard sells». Difor er desse marknadane viktige for å skape vekst heile året, seier Holm.

(NTB / NPK)