Hopp til innhold

Han åtvarar mot å øydeleggje høgskulen sin store styrke

SOLVORN (NRK): Høgskulen i Sogn og Fjordane må ikkje svekke den tette kontakten med verksemder og kommunar i fylket, seier styremedlem Oddmund Hoel.

Oddmund Hoel

ÅTVARAR: - Vi må ikkje stelle oss slik at HiSF si viktige rolle som kunnskaps- og arbeidskraftsleverandør i Sogn og Fjordane blir svekka, seier Oddmund Hoel (midten). Her saman med rektor Rasmus Stokke (t.v.) under HiSF-styremøtet i Solvorn i går.

Foto: Noralv Pedersen / NRK

I går sa styret ved Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF) ja til å greia ut fusjon med andre høgskular på Vestlandet. Styremedlem Oddmund Hoel åtvara samstundes mot å øydeleggja høgskulen sin store styrke.

– Det viktigaste vi har å ta vare på, er den regionale utviklingsrolla til HiSF. Me må ikkje stella oss slik at ho blir svekka, seier han.

Trur fusjon vil styrke samarbeidet

Bjørn Haugstad

FUSJONSPRESS: Statssekretær Bjørn Haugstad (H) trur ei samanslåing heller vil styrke samarbeidet høgskulane har med næringsliv og det offentlege.

Foto: Noralv Pedersen / NRK

HiSF er ein av mange statlege høgskular som ligg spreidde over heile landet. Og nettopp den desentraliserte strukturen er høgskulen sin store styrke, har forskingsrapportar slått fast. Grunnen er den tette kontakten høgskulane har med bedrifter, kommunar og andre offentlege aktørar i regionen.

Likevel vil regjeringa slå dei mindre høgskulane saman til større einingar for betre kvaliteten på forsking og utdanning. Statssekretær Bjørn Haugstad (H) i Kunnskapsdepartementet sa tidlegare i år at slike fusjonar ikkje vil øydeleggje distriktshøgskulane sitt store pre.

– Vi meiner at denne refomra tvert om er viktig for å kombinere høgare kvalitet med fortsatt tett samarbeid med både næringsliv og offentlege verksemder.

– Må halde på den tette kontakten

Det er styremedlem Oddmund Hoel slett ikkje overtydd om. I lag med resten av høgskulestyret sa han i går ja til greia ut fusjon med andre høgskular på Vestlandet, i tillegg til ei utgreiing av vidare åleinegang for HiSF. Når utgreiingane er ferdige på nyåret, skal styret ta stilling til om dei skal gå vidare langs fusjonssporet, eller bli verande sjølvstendig eining.

Styret ved Høgskulen i Sogn og Fjordane

SAMANSLÅINGSUTGREIINGAR: HiSF-styret sa i går ja til fusjonsutgreiingar med Høgskulen i Bergen og Høgskulen i Stord/Haugesund, med Høgskulen i Volda, samt ei utgreiing om vidare åleinegang.

Foto: Noralv Pedersen / NRK

Uavhengig av kva styret kjem til å landa på i sjølve fusjonsspørsmålet, meiner Hoel det er avgjerande å ha ei lokal leiing på høgskulecampusane i Sogn og Fjordane, som held tett kontakt med arbeids- og næringslivet i fylket.

– Høgskulen har i fleire tiår hatt ei nøkkelrolle i å styrkje kompetansen - og rekruttering til arbeidslivet - i fylket. Nærhet og fleksibilitet har vore avgjerande. I den prosessen HiSF har vore i - og som kjem framover - er det vesentleg å ta vare på dei styrkane og verdiane.