Fylkesmannen sier nei til firefeltsbro

Fylkesmannen vil ikke ha nye firefeltsbro i det nye Sotrasambandet. Filip Rygg mener han må ha misforstått noe.

Lars Sponheim

SIER NEI: Fylkesmannen går imot Vegvesenet sin anbefaling.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

I et høringsdokument publisert på fylkesmannen sine nettsider går det frem at fylkesmann Lars Sponheim mener løsningen med ny bro og firefeltsvei bryter med statlig samferdselspolitikk. I tillegg bryter forslaget med statlig og regional klimapolitikk.

På fylkesmannen.no står det blant annet:

«Løysinga legg til grunn ei samferdselsplanlegging som mellom anna bryt med statleg samferdselspolitikk og statleg og regional klimapolitikk. Fylkesmannen meiner privatbilbruken vert prioritert for mykje, noko som får negative følgjer for kollektivtransporten. Dette verkar negativt inn på klima og miljø og kan gi auka trafikkproblem på hovudvegnettet inn mot sentrale delar av Bergen.»

– Må ha misforstått

Filip Rygg, byråd for miljø og byutvikling i Bergen, er overrasket over fylkesmannens uttalelse, og mener at Sponheim må ha misforstått noe.

– Det kan virke sånn, sier Rygg til NRK. Men nå skal Vegvesenet og fylkesmannen se på detaljene, og så håper jeg at de kan finne ut av en del forhold.

Byrådet sier at også Bergen er opptatt av å sikre konkurransekraften til bussene, og at de skal få minst like gode vilkår som bilene.

– Det betyr at vi ønsker kollektivfelt på den nye broen, sier han til NRK.

Tre forskjellige alternativ for sotrasambandet

Det er skissert tre forskjellige alternativ til ny bro i sotrasambandet.

Alternativ F, som fylkesmannen avviser, er ny firefelts-hovedvei med ny firefeltsbro. Den nåværende tofeltsbroen vil bli stående.

Alternativ J går ut på å bygge en ny tofeltsbro, sånn at det til sammen blir fire felt. Alternativ J har to underalternativer.

J101 går ut på at alle fire felt skal kunne benyttes av alle typer kjøretøy, mens J102 forutsetter at kollektivtransporten blir prioritert ved hjelp av at to felt blir kollektivfelt.

Det er konsept J fylkesmannen mener må legges til grunn for videre planlegging av sotrasambandet.

Ikke i tråd med nullvekst i biltrafikken

For få dager siden ble det klart at samferdselssjefen i Hordaland fylkeskommune, Anne Iren Fagerbakke, vil ha vedtak om nullvekst i biltrafikken i fylket frem til 2024 .

I høringsdokumentet fra fylkesmannen står det at «Konseptet [F] åpner for en veikapasitet som ensidig fremmer økt biltrafikk, samtidig som konsekvensene for kollektivtransporten kan bli negative.»

– Går imot Vegvesenets anbefalinger

Statens Vegvesen fraråder på sin side konsept J-alternativene. Fylkesmannen støtter ikke denne konklusjonen.

– Det forundrer meg veldig, sier ordfører i Fjell, Eli Berland, til NRK. Fylkesmannen står jo så og si helt alene om å mene akkurat dette, og går dermed imot fagetaten som sier at firefeltsbro er løsningen.

Berland er redd for at innsigelsen fra fylkesmannen kan føre til forsinkelser i sotrasambandet.

– Hvis ikke fylkesmannen nå snur, så må jo saken inn til departementet. Og hvor lang tid departementet bruker på å få tatt en avgjørelse vet vi ikke.

Det har ikke lykkes NRK å komme i kontakt med fylkesmann Lars Sponheim.