Hopp til innhold

Departementet ber NVE få opp farta med å byggje kraftlinjer

Olje- og energiminister Terje Aasland ber NVE om å opprette eit «hurtigspor» for å fart på utbygginga av det norske kraftnettet.

yp_DaMZTBKo

RASKA PÅ: Blant tiltaka som departementet ber direktoratet vurdere, er ei vidareutvikling av «fast track»-ordninga for konsesjonsbehandling av små eller enkle saker.

Foto: Javad Parsa / NTB

Olje- og energidepartementet ber NVE om å sjå på ein «fast track» for nettbygging for prosjekt som har «lite eller ingen konflikt i seg».

Det er fleire tiltak som kan og bør gjennomførast for å få til raskare nettutbygging, seier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Bak initiativet ligg utgreiinga «Nett i tide», som Straumnettutvalet (også kjend som Nakstad-utvalet og tempoutvalet) publiserte i juni.

Ifølgje utvalet er ventetida på nye regionale og nasjonale kraftlinjer på mellom 7 og 14 år.

Tidsbruk som ifylgje utvalet er til hinder for å etablere batterifabrikkar, oppdrettsanlegg, datasenter, infrastruktur for ammoniakk- og hydrogenproduksjon, CO₂-lagring, ladeanlegg for ferjer og bussar og hurtigladarar til elbilar.

På Vestlandet har næringsparkar på Mongstad, i Skipavik, Kollsnes og Ågotnes i lengre tid «skrike» etter kraft og linjer til å føre ho fram.

Terje Aasland med gul jakke og hjelm ute på ein oljerigg.

Eit tiltak som kan bidra til å forenkle er å gå litt lenger i å skilje ut mindre og enklare saker for å behandle dei i eit eige hurtigløp, seier energiminister Terje Aasland.

Foto: Oddgeir Øystese / NRK

– Radikale grep er heilt nødvendige

Det er på høg tid at statsråden tek skeia i ei anna hand. Her på Vestlandet er det kraftutbyggingar som allereie har konsesjon, men der nettkapasiteten ikkje kjem før om 5 år, seier stortingsrepresentant for Høgre, Ove Trellevik.

Rapporten frå nettutvalet er ute på høyring, med frist 30. september.

I høyringsinnspelet til Industri Energi heiter det at «industribedrifter over heile landet vert heldt tilbake av mangel på kraft og nett», og at «Stortinget og regjeringa ikkje i tilstrekkeleg grad tek inn over seg alvoret i situasjonen».

Dagleg leiar i Nordhordland Næringslag, Baste Tveito, seier radikale grep og raskare nettutbygging er «heilt nødvendig for å nå klimamåla og vidareutvikle industrien».

Same kor mykje vi «pussar» på dagens system, så vil det ikkje kunne møte behova raskt nok, seier han.

Krevjande konfliktar med naturverdiar

Eg vil rose statsråden for å ha lytta til våre ynskje, seier ordførar i Vestland fylke, Jon Askeland (Sp).

Tidlegare i år tok han til orde for at NVE må lære seg å handsame kraftkonsesjonar på «maks ti veker».

Eit forslag som fekk lunken mottaking:

– Det er heilt nødvendig å få opp tempoet, men vi må ta på alvor at det kan vere krevjande konfliktar mellom naturverdiar og ønsket om å få utbygd og framført meir kraft, sa Alfred Bjørlo (V).

Småkraftforeininga har tidlegare kritisert NVE for å bruke «ufatteleg lang tid» på å handsame konsesjonssaker.

Oppmodingar er vel og bra. Men statsråden må gjere meir. Han må instruere direktorat sitt (NVE, jou. anm.), seier Knut Olav Tveit, som er leiar i Småkraftforeningen til NRK.

Det same seier næringspolitisk sjef i Bergen Næringsråd, Tom-Christer Nilsen:

Det er gledeleg med oppmodingar, men statsråden må instruere NVE om det skal bli noko fart i det, seier han.

Tankbil på vei inn til oljeraffineriet på Mongstad.

På Vestlandet har næringsparkar på Mongstad (bilete), i Skipavik, Kollsnes og Ågotnes i lengre tid «skrike» etter kraft og linjer til å føre ho fram.

Foto: Marit Hommedal / NTB

Statnett vil bidra til å få opp tempoet

I fjor fekk Statnett 172 søknader om nettilkopling. Til samanlikning fekk selskapet 5 søknader om tilkopling i 2016.

Konserndirektør i Statnett, Elisabeth Vike Vardheim, seier til NRK at selskapet jobbar med å etablere «ti områdeplanar der vi ser på samla behov og nødvendige tiltak i nettet for større geografiske regionar».

Dette vil bidra til auka føreseielegheit som igjen er nødvendig for å kunne planleggje og realisere nytt nett både raskare og meir effektivt. Vi ser også på andre tiltak som vil bidra til å få opp tempoet.